Sorundanet - valet är lätt!

Motion

Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Sorunda den 26 april 2010

Motion angående byggande av gång- och cykelbana utmed väg 225 från Ösmo till Spångbro

Bakgrund

Väg 225 är en mycket farlig väg, där incidenter och olyckor ofta inträffar. Många tunga fordon, som ska till och från Nynäshamns hamn, Södertälje och E4:an, väljer väg 225, eftersom den är kortare än väg 73. Väg 225 är så farlig att Vägverket1 har dömt ut vägen som för farlig för barn att vistas ensamma på och i närheten av, t.ex. är det för farligt för barn att stå vid busshållplatsen och vänta på bussen. Trafiksituationen på väg 225 är t.o.m. så allvarlig att länsrätten i flera fall har tvingat kommunen att köra skolbarn med taxi. Enligt Samrådshandling Översiktsplan för Nynäshamns kommun 2010, står det också tydligt: ”Barnens möjligheter till att ta sig till skola, kamrater och olika fritidsaktiviteter på landsbygden behöver stärkas genom säkra gång- och cykelvägar.” (sidan 125) och en liknande formulering finns även på sidan 11 i stycket ”Barnen i främsta rummet”.

Det är visserligen Trafikverkets ansvar att bygga gång- och cykelbanor på landsbygden, men pengarna räcker inte till på långa vägar. Kommunerna måste därför ta egna initiativ och ett bra exempel på ett sådant är att Botkyrka kommun just nu bygger en gång- och cykelväg mellan Vårsta och Botkyrka golfklubb i samarbete med Vägverket. Till skillnad från Nynäshamns kommun, anser Botkyrka kommun att: ”Kommunen har ett övergripande ansvar för trafiksäkerheten i kommunen. Det omfattar inte bara vägar, gång- och cykelvägar, övergångsställen och andra fysiska anordningar utan också att sprida information om trafiksäkerhet till såväl vuxna som barn.”2 Nynäshamns kommun har hittills ensidigt hävdat att byggnation av gång- och cykelvägar överallt utom i tätort, är Trafikverkets ansvar. Det är visserligen riktigt i sak, men det finns ingenting som hindrar en kommun från att bygga en gång- och cykelväg på landsbygden. Eftersom kommunen har lånat ut 100 miljoner till Vägverket för att väg 73 skulle bli fyrfilig, borde det också vara möjligt att låna ut pengar för en gång- och cykelbana, när trafiksituationen på väg 225 är så farlig.

Syfte

Syftet med att bygga en gång- och cykelbana utmed väg 225 från Ösmo till Spångbro är:

Yrkande

Sorundanet yrkar:
För Sorundanet


Lena Dafgård
Fullmäktigeledamot


1 Trafikverket ersätter Vägverket fr.o.m. 1 april 2010.
2 http://www.botkyrka.se/miljo-boende/trafikochvagar/trafiksakerhet/