Vi frågar om elevernas trygghet i Vanstaskolan - Vilka åtgärder kommer att vidtas för att eleverna ska känna sig trygga?

Till barn- och utbildningsnämndens ordförande
Marcus Svinhufvud

Västerby 2019-09-08

Interpellation om elevernas trygghet, säkerhet och studiero i Vanstaskolan åk 4-9

Bakgrund

Skolinspektionen riktade ett antal anmärkningar mot Vanstaskolan redan för nio år sedan. Vid inspektionen 2010 riktades hela 23 anmärkningar mot Vanstaskolan.1 Fyra av dessa anmärkningar (se nedan) rörde ordningsregler, kränkande behandling och brister i god miljö för utveckling och lärande (s. 3):

Vid uppföljningen av tillsynen 2018-04-12, gjorde Skolinspektionen bedömningen att vissa brister fortfarande inte var åtgärdade och beslutade om föreläggande, bl.a. beträffande att: “Utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero”2. Skolinspektionen föreläggande lyder bl.a. :
“Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Nynäshamns kommun att senast den 17 september 2018 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för Skolinspektionen”. (s. 7). Beskrivningen av brister: “Utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Författningar 5 kap. 3 § skollagen”. (s. 7).

Skolinspektionen gjorde ett uppföljande besök 2018-12-04, och konstaterade i sin rapport att Nynäshamns kommun inte uppfyllde författningskraven avseende att: “Utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.” (s. 2). 3

Skolinspektionen gjorde bedömningen att följande åtgärder skulle vidtas:
“Ansvariga på skolan ska vidta åtgärder så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. För att rätt åtgärder ska kunna sättas in behöver det på skolan dessutom genomföras en kartläggning och analys av tryggheten och studieron”. (s. 3).

Enligt uppföljningen 2019-06-05, ansåg Skolinspektionen att kommunen hade åtgärdat bristen beträffande att: “Utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero”.4 (s. 2).

Men höstterminen hade knappt börjat innan det uppstod nya problem med tryggheten, säkerheten och studieron på Vanstaskolan. Enligt information på barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde är det f.d. elever som skapar problemen, men i kontakter med föräldrar har det framkommit att det även är elever som går i skolan som orsakar problem. Flera elever har därför stängts av från undervisningen. En sådan avstängning får inte ske mer än en vecka och maximalt två gånger per kalenderhalvår,5 så det är knappast någon långsiktig lösning. Polisen har tillkallats flera gånger och nu har man även satt in väktare för att försöka få stopp på att elever på Vanstaskolan blir utsatta för hot och våld. Situationen är så allvarlig att eleverna eskorteras av lärare till och från bussen

Mot bakgrund av ovanstående, önskar jag ställa följande frågor till barn- och utbildningsnämndens ordförande:

  1. En förutsättning för att eleverna ska uppnå goda studieresultat är att de känner sig trygga i skolan och att det finns studiero. Vilka åtgärder kommer att vidtas för att eleverna i Vanstaskolan ska känna sig trygga?
     
  2. När kommer eleverna kunna vara trygga i sin skolmiljö och på väg till och från Vanstaskolan?
     
  3. Oroligheterna på Vanstaskolan har påverkat en del elever så mycket att de inte längre vill gå till skolan. På vilket sätt kommer man att hjälpa dessa elever?
     

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti


 
 
 
 
Lena Dafgård
Partiledare
Ledamot i kommunstyrelsen,
i barn- och utbildningsnämnden
och i kommunfullmäktige


1 https://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=135872
2 https://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=586210 (sidan 3).
3 https://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=594767
4 https://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=602974
5 https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../elev-eller-foralder/skolans-organisation/ordningsfragor-trygghet-och-s tudiero#h-Vadskolanfargoranarenelevbrytermotskolansregler