Logo banner!

Demensförbundet

Västerby 2018-06-13

Svar på frågorna inför valet 2018

Frågepapper Sida 1

 1. Ett kvalitetsteam ska/bör bildas som har till uppgift att följa upp alla beslut inom kommunens omsorg generellt, och ser till att det finns god kvalitet inom verksamheterna.
   
 2. De som drabbas av demens ska i ett första skede få en kontaktperson, som följer dem längs hela vårdkedjan. Kommunen bör inrätta ett demensteam, där olika instanser samarbetar i nätverk för den drabbade. Man ska slippa vända sig till flera instanser som patient och anhörig. Demensteamets kompetens ska täcka både medicinska och sociala områden/frågor. Teamet bör bestå av biståndsbedömare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter samt representant ur personalgrupperna (som ett uppdrag i ordinarie tjänst), gärna med specialkompetens tex Silviasyster. Detta team ska finnas som en resurs för den sjuke och för anhöriga, och vara ett stöd från de första symtomen, till särskilt boende och till livets slut. Teamet kan handleda och utbilda personal. Viktigt med kontinuitet i personal och verksamhet. Anhöriga behöver mycket stöd och kunskap. Detta via demensteamet och anhörigträffar. Demensteamet ska även handleda och vara stöd till personal.
   
 3. Utbildning inom demens liksom inom andra funktionsvariationer, ska ingå i alla vårdutbildningar som en grundläggande del. Som kompetensutveckling för berörda på andra poster samt beslutande dito. Studiebesök i verksamheter viktigt. Många i vårt samhälle är drabbade, och dessa områden utgör en stor del inom vården.
   
 4. Genom medlemskap i nationella organisationer för ökad kunskap och information. Att stödja intresseorganisationer stärker dessa och bättre info och stöd kan ges via dem.
   
 5. Med tanke på den relativt hastiga ökningen av demenssjuka (tredubblas till år 2050) så stöter vården på stora utmaningar. Genom att aktivt påvisa lokalt behov, påverka att ett nationellt program/plan. Bland annat genom intresseorganisationer.
   
 6. Se fråga 1.
   
 7. Partiprogrammet/Valmanifestet skickar vi till er inom kort.
   

Frågepapper Sida 2

Vi svarar positivt jakande på alla påståenden!

Fråga 1.......    med tillägg: att det är nödvändigt med en garanti för dessa grupper.
Fråga 10..... med tillägg: att denna tillsynsmyndighet ska gälla all omsorg.
Fråga 13..... med tillägg: att det som är bäst för den sjuke bör gälla. Alltid individuellt arbetssätt.
Fråga 14..... med tillägg: även för företrädare för den sjuke, inte bara anhörig.

Vi är ett kommunalt parti inom Nynäshamns kommun, och är inte bundna till annat parti ideologiskt. Vi arbetar endast med kommunala frågor. Vi finner det viktigt att utveckla och stärka omsorgsvården inom vår kommun, däribland demensvården. Eftersatta grupper som ofta inte kan föra sin talan i samhälleliga frågor. Goda levnadsvillkor, etik och moral ska genomsyra all verksamhet. Även individuell bedömning och resurser till ett individuellt arbetssätt med patient, är av största vikt.