Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!
Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-17

Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-17

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommun­full­mäktiges ledamöter väljs av medborgarna var fjärde år.

Kommunfullmäktiges uppgift är bland annat att:

 • fastställa vilka nämnder som ska finnas
   
 • välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, facknämnderna och de kommunala bolagen
   
 • välja revisorer som granskar kommunens verksamhet
   
 • fastställa kommunens budget och besluta hur mycket skatt invånarna ska betala.
   

Kommunfullmäktige styrs av en ordförande och vice ordförande samt ytterligare 41 ledamöter och ersättare.

Kommunfullmäktiges sammanträden hålls en gång i månaden, med uppehåll för sommarmånaderna juli och augusti och fullmäktiges möten filmas. Du kan ta del av dem fem dagar efter det att mötet varit. Alla punkter visas i sin helhet och vissa punkter sammanfattas av ordförande.


Kort sammanfattning av för oss extra viktiga frågor vid detta sammanträde.


 

Återremissyrkande beträffande översyn av maxtaxa och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde från 2020, med förslag till förändringar, § 86

Vi håller med om att maxtaxan och avgifterna behöver justeras, eftersom avgifterna inte har justerats sedan 2014. Vi anser också att det är ett bra förslag att årligen justera maxtaxa och avgifter efter det årliga prisbasbeloppet, konsumentprisindex respektive kommunens självkostnad.

Däremot är det oacceptabelt att brukarna ska drabbas av en stor höjning på en gång för att vår kommunen inte har reglerat avgiften successivt under dessa sex år. En successiv höjning behöver också göras först innan justeringen efter det årliga prisbasbeloppet, konsumentprisindex (KPI) respektive kommunens självkostnad genomförs. Vi saknar också underlag för hur beräkningen har gjorts för att komma fram till förslagen beträffande höjningen av maxtaxa och avgifter.

Vi yrkar på återremiss beträffande översyn av maxtaxa och avgifter i vår kommun och vi vill:

 1. att beräkningarna för justeringarna redovisas
   
 2. att konsekvenserna för berörda brukare redovisas
   

Läs vårt yrkande ...

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera för att komplettera beslutsunderlaget.


 

Inriktningsbeslut försäljning av mark, del av Österby 1 34, vid Lundby 1, § 89

Vi anser det rimligt att vår kommun säljer den här tomten trots att det är ett avsteg från vår kommuns markstrategi.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra försäljning av del av Österby 1:34 med ett markpris på 275 kronor/kvm.


 

Avslagsyrkande beträffande införande av e-förslag i Nynäshamns kommun, § 90

E-förslag innebär att en medborgare lämnar ett förslag via en e-tjänst kopplad till vår kommuns webbplats. Andra medborgare kan därefter gå in på e-tjänsten och rösta på de förslag de vill stödja. Får förslaget tillräckligt många röster kommer ärendet att behandlas politiskt. De förslag som inte får tillräckligt många röster avslås.

Som e-förslaget är utformat, ser vi stora problem med att de, som inte har tillgång till internet, får svårt att göra sin röst hörd och rösta på de förslag de tycker är bra respektive lägga egna förslag. Kontaktcenter, som föreslås hjälpa till med detta, finns bara i tätorten och i Ösmo. Sorunda saknar helt kontaktcenter och öppettiderna och tillgängligheten i Ösmo är starkt begränsade. Det blir inte likvärdiga villkor i hela vår kommun och i alla åldersgrupper.

Vi anser också att det är medlemmar i vår kommun som ska kunna framföra förslag och rösta, dvs. invånarna och fastighetsägarna i vår kommun. Beträffande e-förslag föreslås att alla, som inte är folkbokförda i vår kommun, dvs. inte är medlemmar i vår kommun, ska kunna rösta. Eftersom det är skattemedel, som måste tas för att genomföra förslag, tycker vi att det är märkligt att invånare från andra kommuner ska kunna påverka vad som ska genomföras i vår kommun utan att betala för det.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi avslag på införande av e-förslag i vår kommun. I stället för att antal röster ska avgöra vilka e-förslag som ska gå vidare, anser vi att vår kommun ska kunna hjälpa till och vara ett stöd för dem som vill skriva medborgarförslag, så att förslagen rör en fråga där kommunen har beslutanderätt och att medborgarförslagen utformas på ett formellt korrekt sätt. Läs mer ...

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade att införa e-förslag på prov i ett år.


 

Tilläggsyrkande rörande bildande av naturreservat i Stora Vika, § 91

Att samhället Stora Vika har en stor potential vet alla som varit där. Inte minst under den här sommaren har det varit tydligt att Stora Vika och kalkbrottet är en mycket stor turistattraktion. Samhället och dess omgivningar har dock varit utsatt för omfattande miljöpåverkan från flera olika verksamheter under lång tid.

Vi är positiva till att arbetet med att bilda naturreservat av Stora Vika kalkbrott fortsätter. Samtidigt är vi dock oroade över att vår kommun kan bli ansvarig för att sanera eventuella miljöföroreningar, om vår kommun genomför ett köp av marken utan att göra en inventering.

Vi vill att vår kommun:

 1. säkerställer att fastighetsägaren är insatt i sitt ansvar beträffande befintliga föroreningar från miljöfarlig verksamhet
   
 2. sammanställer tidigare inventeringar av föroreningar från miljöfarlig verksamhet för att få en översiktlig bild av omfattningen av föroreningarna och vilka åtgärder som behöver vidtas
   
 3. utifrån sammanställningen i punkt två gör en övergripande bedömning av de ekonomiska risker och ansvar som vår kommun ikläder sig i samband med ett eventuellt köp.
   

Läs mer ...

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade att processen med att bilda naturreservat fortsätter.


 

Särskilt yttrande angående markanvisningsavtal avseende del av Utveckling av centrala och södra Ösmo, etappområde Hallängen Titania AB , § 92

Ösmo ligger centralt placerat i vår kommun och kommer att spela en viktig roll för den framtida utvecklingen av vår kommun. Förutom den kommande bebyggelsen i Källberga strax söder om Ösmo så bedömer vi att det även finns stora områden norr om Ösmo som kan bebyggas vilket leder till att Ösmo kommer att betjäna ytterligare 5-10 000 invånare inom de närmaste 20-30 åren. Detta leder till behov av kommunal service i form av förskolor, skolor, äldreboende och boende för dem med särskilda behov.

Kommunstyrelsen beslutade tyvärr 2019-09-26 att godkänna förvaltningens förslag till handlingsplan för markanvisningar i projektet Utveckling av centrala och södra Ösmo, etapp 1 Hallängen och genomföra markanvisning. Eftersom ett företag har blivit tilldelat markanvisningen i kommunstyrelsen, anser vi att det vore fel att nu fördröja processen. Det är inte rätt mot det företag som har vunnit markanvisningen i konkurrens med andra företag.

Vi anser dock fortfarande att det är av största vikt att det engagemang och intresse tas tillvara som Ösmo Villaförening tillsammans med andra föreningar har arbetat med i utvecklingen av området.

Läs mer ...


 

Återremissyrkande rörande “Mål och budget 2021-2024”, § 93

Vi förstår ambitionen med att nämnderna ska få mer tid på sig för att göra sina egna verksamhetsplaner, men just det här året är det helt omöjligt att ens ana hur det ser ut med t.ex. ekonomi, skatteintäkter och särskilt stöd från staten både under 2020 och inte minst under 2021. Det ekonomiska läget är mer osäkert än det någonsin har varit förut. Vi vill bland annat se:

 • En ekonomisk riskbedömning med t.ex. tre scenarier / konsekvensbeskrivningar på förvaltningsnivå
   
 • En övergripande ekonomisk riskbedömning för hela vår kommun
   
 • En risk- och konsekvensanalys behöver tas fram efter regeringens höstbudget för att det ska finnas möjligheter att kunna göra prognoser och beräkna hur vår kommuns ekonomiska situation ser ut inför 2021.
   

Läs mer ...

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera Mål- och budget 2021


 

Per Ranch, ledamot Sammanställt av Per Ranch, Ledamot i Kommun­full­mäktige