Landsbygdsprogram för hela vår kommun

Bor Du i en mindre ort? På landsbygden? Eller både och? Förmodligen använder Du olika ord beroende på situation och vem Du talar med. Spelar det någon roll? Bor Du i Grödby så säger Du förmodligen att Du bor på landet. Även om Du bor i en ort så bor Du på landsbygden!

Landfjärden ligger nära Stockholm och skärgården. Segersäng med pendeltågsstation har lockat många som vill leva lantliv. Ösmo är kommunens naturliga centralort och är viktig för landsbygdens utveckling. Kommer Lidatorp växa ihop med Ösmo? Torö, Lisö, Herrö, Svärdsö, Oxnö, Yxlö och Landsort erbjuder unika skärgårdsmiljöer. Stora Vika med ett unikt kalkbrott kan bli något spännande på sikt. Grödby, Sunnerby och Spångbro är placerade i hjärtat av Sorundas uråldriga kulturlandskap.

 

Kor foto Gudrun Carlsson

Unik storstadsnära landsbygd

Bara 20 minuters bilresa söder om Globen hittar Du genuin lands­bygd. Här kan du uppleva underskön kulturbygd, trolsk vildmark och bada i klara skogssjöar. Förutom flera natur­reservat, frilufts­områden och byggnads­minnen finns en vacker skärgård. Natur, kultur och historia är alltid nära.

Vår kommun kan erbjuda ett unikt lantligt boende med levande landsbygd i omedel­bar närhet till Stockholm. Många stadsbor drömmer om ett liv på landet. En del gör slag i saken!

Landsbygden levererar många viktiga varor och tjänster. Den producerar vatten, livsmedel, energi och byggnadsmaterial. Vattnet i Din bostad, maten på Ditt bord, den förnyelsebara energin som värmer Din bostad och driver Din mobiltelefon kommer från landsbygden. Huset Du bor i är med största sannolikhet byggt med material från landsbygden.

Landsbygden är ett utmärkt boende och möjliggör en ökad inflyttning. Lands­bygdens utvecklingsbara orter ger också möjligheter till lokalisering av företag och kommunal service. Med bra skolor, säkra vägar, goda kommunikationer och kommunal service på landsbygden kan kommunens befolkning öka.

Landsbygden är en viktig plats för rekreation och besöksnäring. Skogen, kultur­landskapet och den långa kusten är attraktiva för friluftslivet. Skogen fungerar som en koldioxid­fälla och som vindskydd i utsatta lägen vilket bidrar till lägre energi­förbrukning.

Landsbygden kan ta emot restprodukter som inte innehåller skadliga ämnen och låta dem återgå i kretsloppet. Sveriges mål om fossilfria transporter 2030 gör landsbygden till den långsiktigt hållbara platsen för boende.

Landsbygden är bärare av biologisk mångfald och har en viktig pedagogisk betydelse som kontaktyta mot vår natur och vår kulturhistoria.

Karta - Hela vår kommun!
 

På Torö och i kommundelarna Ösmo och Sorunda bor nästan hälften av invånarna.

A-Kan Torö, Ösmo & Sorunda bli ny kommun?
B-Kan kommundelskontor öka delaktigheten?
C - Kan VA-planen anpassas till landsbygden?
D - Kan förskolor och skolor bli bättre?
E - Kan livskvaliteten för äldre ökas?
F - Kan trafiksäkerheten förbättras?
G - Kan kollektivtrafiken anpassas?
H - Kan den strategiska planeringen bli bättre?
I - Kan fler hyresrätter byggas?
K - Kan företagandet utvecklas?

INNEHÅLL


PRIORITERADE SATSNINGAR  5
    Utmärkt kommunal service  5
Profilering och marknadsföring  7
Attraktivt boende  8
Trafiksäkerhet och kollektivtrafik  9
Informations- och kommunikationsteknik 10
Lokalt näringsliv och turism 11
 
STRATEGIER OCH GENOMFÖRANDE 14
Landsbygdssamordning 14
Lokalt utvecklingsarbete 15
Byapeng 15
Förnyelse av kommundelscentra 16
Näringslivsservice och företagslots 16
Mötesplatser 17
Dialog 17
Lokal utveckling i ett EU-perspektiv 18
Förankringsprocess 17
 
FÖRSLAG FRÅN INVÅNARE 19
 
ORTERNA ÖSMO OCH NYNÄSHAMN 21
Utveckling av orten Ösmo 21
Utveckling av orten Nynäshamn 22
 
OM LANDSBYGDSPROGRAMMET 24
 
KÄLLOR 25
 
DITT FÖRSLAG! 27
 
OM OSS 28

PRIORITERADE SATSNINGAR

Utmärkt kommunal service

Småskaliga skolor nära invånarna är ett exempel på utmärkt samhällservice
Småskaliga skolor nära invånarna är ett exempel på utmärkt samhällservice
 

I utvecklingsarbetet är det viktigt att förbättra den kommunala servicen. Förskola, skola och äldreomsorg ska fungera lika bra oavsett var man bor. Målsättningen är att behålla alla landsbygdens skolenheter, och höja kvalitet på barnomsorg och skola. En god varierad äldreomsorg är högt prioriterat och en stor utmaning för utvecklingsarbetet. En hög servicenivå och ett nytänkande när det gäller utbudet till barn och ungdomar spelar en viktig roll som attraktionsfaktor för en presumtiv ny kommuninvånare vid val av boendeort.

Mål

Kommunen ska:

+ förbättra och vidareutveckla den kommunala servicen på landsbygden – centrumförnyelse av kommundelscentra är en metod i arbetet.
+ behålla alla skolor om inte elevunderlaget drastiskt minskar och föräldrarna så önskar.
+ ta fram en skolplan för landsbygden och för de norra kommundelarna och i synnerhet för Segersäng och Landfjärden.
+ genom olika insatser verka för att öka det kommersiella utbudet av tjänster och service på landsbygden.
+ presentera service som t.ex. skola, fritidshem, affär och återvinningsstationer när nya bostadsområden planeras.
+ genom hemsändningsbidraget1 och nätverksarbete stödja lanthandlarna på landsbygden.
+ höja ambitionsnivån när det gäller fritidsaktiviteter för barn och ungdom på landsbygden:
+ Fler isbanor på vintern. Hockeyrinkar har funnits i Grödby, Spångbro och Ösmo.
+ Dans, teater, foto- och filmkurser, lanpartyn2 och hackathons3.
+ Ridning, skateramper, lajv4 och fotboll.
+ Geocaching5 är en aktivitet som både yngre och äldre kan deltaga i.

 

Geocaching är en GPS-stödd variant av skattjakt.
Geocaching är en GPS-stödd variant av skattjakt.
 
Lajvare: Bygruppen Ekeby i Tiradkampanjen
Lajvare: Bygruppen Ekeby i Tiradkampanjen
 
Lanparty / Hackathon
Lanparty / Hackathon
 


1 Hemsändningsbidrag - kan sökas av kommuner som helt eller delvis bekostar hemsändningen av dagligvaror till konsumenter i gles- eller landsbygd. Många konsumenter har svårt att själva ta sig till butiken för att handla. Det statliga hemsändningsbidraget hjälper dessa hushåll att få varorna hemsända.
2 Om Lanparty på Wikipedia
3 Om Hackathon på Wikipedia
4 Om Levande rollspel på Wikipedia
5 Om Geocaching på Wikipedia

Profilering och marknadsföring

Närhet till kulturlandskapet höjer attraktionskraften. Mark som brukats i årtusenden har vi gott om.
Närhet till kulturlandskapet höjer attraktionskraften. Mark som brukats i årtusenden har vi gott om.
 

Landsbygden med sin undersköna och omväxlande natur, riksintressanta kulturmiljöer, småorter och byar utgör tillsammans med de lite större orterna Ösmo och Nynäshamn en konkurrenskraftig enhet som bör profileras och marknadsföras med målsättning att öka inflyttning och tillväxt. För att höja attraktionskraften i de olika orterna är det viktigt att lyfta fram deras särart och kvaliteter. Många platser, byar och småorter har kulturmiljöer av högsta klass och dessa bör användas som en tillgång.

Mål


Kommunen ska:

+använda landsbygden som en viktig attraktionsfaktor i vårdandet och byggandet av kommunens varumärke.
+genom centrumförnyelsearbete göra kommundelscentra mer attraktiva samt profilera och marknadsföra dem.
+marknadsföra landsbygden på kommunens hemsida samt ge samlad information om landsbygden med länkar till lokala hemsidor.
+ge stöd till nätverk inom det lokala näringslivet genom gemensamma projekt och olika marknadsföringsinsatser.
+aktivt verka för att alla natur- och kulturvärden som finns i kommunen ska marknadsföras bättre och tydligt skyltas längs vägarna.
Utmärkt exempel på lokal profilering och marknadsföring!
Utmärkt exempel på lokal profilering och marknadsföring!
 

Transportstyrelsens "Lokaliseringsmärken”

Transportstyrelsen erbjuder en antal olika “Lokaliseringsmärken” för turistiskt intressanta mål med mera. Det finns även ett märke för världsarv men något sådant arv finns inte i vår kommun.

Turistväg

Turistväg Kan väg 225 bli en “Turistväg”? Märket anger en väg eller vägsträckning av turistiskt intresse.


Turistområde

Turistområde Kan vi skapa ett “Turistområde” i vår kommun? Symbolen på märket anpassas till temat för turistområdet.


Landmärke

Landmärke Kan någon sevärdhet bli ett “Landmärke”? Märket upplyser om ett landmärke av turistiskt intresse som kan ses från vägen. Symbolen på märket visar en siluett av platsen.


Attraktivt boende

Attraktivt boende
Ett attraktivt lantligt boende står högt upp på mångas önskelista.!
 

Kommunala hyresrätter finns i Spångbro / Sunnerby, Stora Vika och Ösmo. Behovet av hyresrätter har resulterat i att nya lägenheter har byggts i dessa orter. Marknaden för småhus erbjuder allt från ett boende i villaområde i någon av landsbygdens orter till hus i idyllisk bymiljö på landet. Efterfrågan på attraktiva tomter i natursköna lägen har ökat och därmed även ökat kraven på att förutsättningar ges för att bygga på landsbygden.

Mål


Kommunen ska:

+ ge förutsättningar för nybyggnation av centrala och attraktiva lägenheter i kommundelscentra men även i övriga orter om behov uppstår
+ underlätta för byggnation av hus på landsbygden och medverka till att generösa och attraktiva tomter i landsbygdsmiljö kan erbjudas och marknadsföras
+ medverka till att lösa infrastrukturfrågor vid byggnation av småhus och vid enskilt boende
+ verka för att byggnation på havs- och sjönära tomtmark följer lagen om strandskydd.

Trafiksäkerhet och kollektivtrafik

Trafiksäkerhet och kollektivtrafik
Gång- och cykelvägar är extra viktigt för de oskyddade trafikanterna! Bilden visar väg 225 i Botkyrka kommun.
 

Vår kommun måste arbeta för att förbättra trafiksäkerhet och kollektivtrafik på landsbygden. Samarbetet med Trafikverket och SL måste fördjupas för att utveckla och förbättra trafiksäkerheten och de allmänna kommunikationerna, så att de tillgodoser invånarnas behov. Det är viktigt att samtidigt utveckla kommunikationerna till övriga regionen för att få ökade pendlingsmöjligheter och ett ökat serviceutbud för kommunens invånare. Det är angeläget att kommunen ställer krav på Trafikverket och Stockholms Lokaltrafik, SL, för att uppnå målsättningen.

Mål


Kommunen ska:

+ i samverkan med SL utveckla kollektivtrafiken med övriga Stockholmsregionen som t.ex. Huddinge, Södertälje och Tumba
+ medverka till ett väg- och gatunät med en säker trafikmiljö på landsbygden
+ genom samarbete med Trafikverket medverka till att gång- och cykelvägnätet, GC-vägnätet, på landsbygden byggs ut
+ ta initiativ till att i samverkan med lokala grupper och andra aktörer och i projektform utveckla ett mer flexibelt nät för kollektivtraikk. Detta ger större pendlingsmöjligheter, ökad tillgänglighet och service samt bidrar till en mer hållbar utveckling
+ öka linjeläggningen av skolskjutsarna så att allmänheten kan använda dem. Skolskjutsarna ska ge en god och säker service till barn och ungdomar
+ stödja det enskilda vägnätet genom t.ex. samordnad upphandling av underhåll, reparation och snöröjning
+ ställa krav på SL så att cyklar får tas med på bussar.

 

Gång- och cykelväg
Gång- och cykelvägar i hela kommunen är en viktig del av utvecklingen på landsbygden. Regeringens mål om fossilfria transporter 2030 kommer att påverka hur vi transporterar oss lokalt i framtiden.

 

Informations- och kommunikationsteknik

Kvaliteten på telekommunikation, bredband och fiber måste säkerställas och utvecklas så att den motsvarar behoven från näringslivet och enskilda. En ytterligare infrastrukturell faktor som är mycket viktig för landsbygdens utveckling är att säkra elnätet och kvaliteten på det. Det är därför angeläget att kommunen ställer krav på att elmarknadens och telemarknadens aktörer fullföljer sina åtaganden.

Mål


Kommunen ska:

+ ha som målsättning att bygga ut fibernätet så att detta når 99 % av kommunens invånare på landsbygden
+ verka för att kvaliteten på telenät och elnät säkerställs och förbättras utifrån näringslivets och enskildas behov
+ verka för att högre avbrottsersättningar ska krävas från aktörerna på el- och telemarknaden vid avbrott på el- och telenätet.

Lokalt näringsliv och turism

Lokalt näringsliv och turism
 
Ridleder med möjlighet till “bed & box” är exempel på lokalt näringsliv och turism. Bilden kommer från “Ridled Sörmland”, www.ridleden.se.

För att utveckla arbetsmarknaden och näringslivet på landsbygden bör man inrikta utvecklingsarbetet på en rad viktiga åtgärder för att öka sysselsättningen. Det är viktigt att invånarna ges pendlingsmöjligheter till attraktiva arbeten, utbildning och kompetenshöjande åtgärder. Det är angeläget att erbjuda ett gynnsamt klimat för det lokala näringslivet och ge förutsättningar för nyetableringar som kan bidra till fler arbetstillfällen på landsbygden.

Mål


Kommunen ska:

+ genom olika insatser och aktiviteter stimulera och värna om det lokala näringslivet och ge förutsättningar för ett gynnsamt företagsklimat
+ även initiera samverkan och bygga nätverk för projekt inom besöksnäringen med produktutveckling och gemensam marknadsföring som målsättning
+ ta initiativ till att genom partnerskap utveckla projekt som särskilt leder till ungdomars ökade arbetsmöjligheter på landsbygden
+ lägga stor vikt vid att verka för att regler för företagande underlättas, såväl inom jord- och skogsnäring som inom annan verksamhet
+ ha regelbundna träffar med representanter för landsbygdens organisationer för ömsesidigt utbyte av information, kunskap och idéer
+ i samarbete med markägare och ridintresserade / klubbar utreda möjligheten till ridleder på befintliga småvägar/stigar för att öka god relation inom ramen för allemansrätten mellan ryttare och markägare. Detta bidrar till ökad service inom hästturismen i form av bed and box mm
+ verka för och underlätta att jordbruket i så stor omfattning som möjligt kan bedrivas rationellt med högt ekologiskt inslag
+ verka för att skapa gemensamma avyttringsmöjligheter för jordbruk och jakt / skyddsjakt
+ ge möjlighet och närhet till företagshjälp / entreprenörsinformation över hela kommunen
+ om lokala partners finns, initiera nya former av företagande inom den sociala ekonomin.6


6Om Social ekonomi på Wikipedia

STRATEGIER OCH GENOMFÖRANDE

Landsbygdsprogrammets genomförande bör ses som en process i flera steg som genomsyrar hela den kommunala organisationen. Såväl företrädare för det lokala utvecklingsarbetet som entreprenörer och enskilda personer på landsbygden ska uppleva ett positivt bemötande från politiker och tjänstemän när man kontaktar kommunen i olika frågor.

Landsbygdsprogrammet ska vara ett verktyg för kommunens arbete med landsbygdens utveckling. Här presenteras kommunens organisation och satsningar för samordning av landsbygdsfrågor och strategisk landsbygdsutveckling. Arbetet med landsbygdens utveckling ska ske utifrån begreppet ”Långsiktig hållbar utveckling”.

Landsbygdssamordning

Kommunen ska anställa en tjänsteman som löpande arbetar med landsbygdsfrågor i den kommunala organisationen. Samordnings- och utvecklingsfunktionen kan ses som en länk mellan kommunen och landsbygdens invånare i olika frågor.

Prioriterade åtgärder:

+Stimulera utvecklingsarbetet i kommunens lokala grupper.
+Samordna kommunens resurser vid olika lokala projekt.
+Fördelning av byapeng (se rubrik “Byapeng” nedan).
+Garantera olika slag av mötesplatser för invånarna på landsbygden.
+Olika insatser för att stödja det lokala näringslivet och för att initiera entreprenörskap och nyföretagande.
+Använda metoden ”centrumförnyelse” för att utveckla kommunens orter.
+Genom olika insatser profilera och marknadsföra det lokala utvecklingsarbetet och det lokala näringslivet.
+Deltagande i Leaderprojekt och andra EU-program.

Lokalt utvecklingsarbete

I vår kommun finns aktiva lokala grupper som i dialog med kommunen engagerar sig i lokal utveckling och samhällsplanering. De lokala grupperna fungerar som paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet och arbetar ofta i samverkan med det lokala näringslivet. Vår kommun föreslås stimulera bildandet av flera sådana grupper.

Prioriterade åtgärder
 

Prioriterade åtgärder:

+ Att skapa förutsättningar för lokal förankring och utrymme för lokalt inflytande i landsbygdsfrågor.
+ Att skapa förutsättningar i den kommunala organisationen för att landsbygdsfrågor ges rätt prioritering och inordnas i den övriga verksamheten.
+ Arbeta i samverkan med andra lokala aktörer för att säkra servicen på orten och utveckla näringslivet.
+ Marknadsföra den egna trakten och orten genom t.ex. ett reklamblad ett par gånger om året och olika projekt och aktiviteter.

Byapeng

En “Byapeng” föreslås inrättas. Lokala grupper som aktivt verkar för att utveckla bygden ska kunna söka ett kommunalt bidrag, Byapeng, till sitt utvecklingsarbete. För att söka byapeng ställs som krav på den lokala gruppens arbete att det gynnar helheten och alla boende i området och att utvecklingsarbetet bedrivs aktivt, framåtsyftande och demokratiskt.

Prioriterade åtgärder:

+Stärka den lokala identiteten.
+Stimulera lokalt utvecklingsarbete som tex att uppmuntra och underlätta för företagare att anställa unga praktikanter för att locka dem att bo kvar på landsbygden.
+Stimulera lokal samverkan.
+ Verka för att säkra servicenivån på landsbygden.
+ Profilera och marknadsföra landsbygden.

Förnyelse av kommundelscentra

Vår kommun föreslås starta ett projekt för att förnya och utveckla kommundelscentra som Ösmo och Spångbro. Detta ska ge förutsättningar för nybyggnation av centrala lägenheter och för att på olika sätt profilera och marknadsföra orterna. Huvudsyftet med centrumförnyelsearbetet är att säkra servicen i kommundelscentra för den omgivande landsbygden och att höja attraktiviteten i orterna.

Prioriterade åtgärder:

+ 2017 ska idéskisser för kommundelscentra vara klara och arbetet avslutat i den delen.
+ Stimulera lokalt utvecklingsarbete som tex att uppmuntra och underlätta för företagare att anställa unga praktikanter för att locka dem att bo kvar på landsbygden.
+ Profilering och marknadsföring av kommundelcentra ska pågå kontinuerligt.
+ Centrumförnyelsearbetet ska överföras till andra orter på landsbygden.

Näringslivsservice och företagslots

Vår kommun föreslås inrätta tjänster där man arbetar med ”företagslotsning” ur ett landsbygdsperspektiv. Målsättningen med arbetet är att stödja företagande och entreprenörskap på landsbygden.

Prioriterade åtgärder:

+ Genom insatser och aktiviteter stimulera och värna om det lokala näringslivet och ge förutsättningar för ett gynnsamt företagsklimat som initierar entreprenörskap och nyföretagande, t.ex. “Starta egetkurser”.
+ Aktiviteter och insatser som särskilt ökar kvinnors företagande på landsbygden.

Mötesplatser

I vår kommun finns ett antal allmänna samlingslokaler som bygdegårdar, hembygdsgårdar, folkets hus, bibliotek, m.fl. vilka tjänar som mötesplatser för landsbygdens invånare. Samlingslokalerna tas väl om hand av det lokala föreningslivet och spelar en stor roll i det lokala utvecklingsarbetet som en demokratisk mötesplats öppen för alla medborgare. Samlingslokalerna utgör även en naturlig samlingsplats för privata sammankomster och är därmed en bra service till invånarna.

Mötesplatser
 

Prioriterade åtgärder:

+ Att genom bidrag till samlingslokaler garantera landsbygdens invånare tillgång till mötesplatser.
+ Arbeta för att företrädare för de olika samlingslokalerna träffas och bildar nätverk för gemensam information och marknadsföring.

Dialog

Det lokala engagemanget måste bli en viktig del i kommunens utvecklingsarbete. Vid lokalt avgränsade frågor måste en lösning i samförstånd ske i dialog mellan lokala företrädare och kommun. Det måste skapas möjligheter för allmänheten att vid öppna dialogmöten på den egna orten framföra synpunkter till förtroendevalda i kommunstyrelsen och i nämnderna samt till tjänstemän för att få svar på frågor som rör de lokala förhållandena. Vår kommun måste efterstäva en flexibilitet när det gäller att anordna lokala möten för dialog kring viktiga frågor och omvälvande händelser som exempelvis sviktande elevunderlag vid någon byskola, byggnation av bostäder eller problem med strömförsörjning och telekommunikationer.

Prioriterade åtgärder:

+ För att inspirera och stimulera det lokala engagemanget, skapa kontinuitet och kvalitet i viktiga frågor bjuds lokala grupper in till att bilda ett landsbygdsnätverk. Detta nätverk träffas minst två gånger per år för information och erfarenhetsutbyte. Det är viktigt att förtoendevalda politiker deltar på ett engagerat sätt och samarbetar kring sakfrågor.
+ Stärka den lokala identiteten i syfte att få alla invånare i hela kommunen att identifiera sig med vår kommun

Lokal utveckling i ett EU-perspektiv

Det lokala engagemanget och Byapengen ger förutsättningar för landsbygdsprojekt. Byapengen ska förmedlas via nationella EU-projekt för landsbygdsutveckling under EU:s nästa programperiod.

Prioriterade åtgärder:

+ Aktivt och strategiskt skapa underlag för genomförandet av landsbygdsprojekt inom ramen för EU:s program för landsbygdsutveckling och lokal utveckling - målsättning är att initiera och genomföra fler projekt inom ramen för EU:s program för landsbygdsutveckling.

Förankringsprocess

Förverkligandet av landsbygdsprogrammet kräver att samtliga verksamheter i kommunen – förvaltningar och bolag – kopplar vision och mål till konkreta åtgärder och aktiviteter.

FÖRSLAG FRÅN INVÅNARE

Sorundanet Nynäshamns kommunparti har samlat på sig goda idéer från kommunens invånare. Här listar vi några konkreta förslag som kan inspirera:
Karta - Nordvästra Sorunda
 

Frölundamalm - Företagscenter / företagspark där vägen från Fituna möter väg 225.

Grödby - Bygg gång- och cykelväg till Spångbro / Sunnerby / Torp så att barn kan cykla säkert till och från skola, kompisar, bibliotek, idrott, fritidsaktiviteter, mm mm.

Landfjärden - Bygg kommunalt vatten och avlopp tillsammans med Haninge kommun.

Landsort - Etablera en energi- och miljöstation i samarbete med högskola och gymnasier.

Lidatorp - Ta bort den fula gångbron över gamla väg 73. Använd den till något annat eller skrota!

Norrudden - Samarbeta med Haninge om kommunalt vatten och avlopp

Segersäng - Bygg parkering och busshållplats vid motorvägen på samma sätt som i Ösmo.

Sorunda landsbygd - Bygg gång- och cykelväg längs väg 225.

Spångbro / Sunnerby / Torp - Bygg ut Sunnerbyhallen.

Stora Vika - Bussförbindelse till Ösmo och freda kalkbrottet från ytterligare miljösförstöring.

Kalkbrott
 

Torö / Svärdsö / Oxnö - Öppna en förskola i Torö skola

Trollsta / Trollstamalm - Vår kommun föreslås samarbeta med och marknadsföra en samåkningstjänst, d.v.s en webbtjänst som underlättar för kommunens invånare att samåka. Samåkning är kul, ekonomiskt och bra för miljön! Varför inte en länk på kommunens hemsida som länkar till en och samma tjänst?

Samåk
 

Västerby - Samarbeta med Haninge för tvärförbindelse till Landfjärden via Hemfosa.

Ösmo - Anlägg en kommunal badplats vid Muskan. Bevara vattennivån för att Muskan ska fortsätta vara attraktiv för bad och friluftsaktiviteter.

Muskan
 

Ösmo landsbygd - Mer resurser till ridverksamheten på Vansta gård (Sorunda Ridklubb).

ORTERNA ÖSMO OCH NYNÄSHAMN

Karta hela vår kommun Det finns två lite större orter i kommunen; Ösmo och Nynäshamn. Den geografiska placeringen framgår av kartan där 1 är orten Ösmo och 2 orten Nynäshamn. Orten Ösmo ligger centralt placerad i kommunen och orten Nynäshamn ligger perifert placerad i kommunen. Orten Ösmo har ett mindre centrum med kommunens enda badhus. Pendeltågsstationen i orten Ösmo har flest resenärer på hela sträckan Västerhaninge - Nynäshamns hamn. Orten Nynäshamn är större, där bor hälften av kommunens invånare, och den är administrativt centrum för kommunen.

Utveckling av orten Ösmo

Orten Ösmo ger idag ett slitet och trist intryck. Miljön runt Ösmo centrum behöver få en ordentlig ansiktslyftning och dessutom mer utbyggd service för att locka fler att uträtta sina ärenden. Orten Ösmo är geografiskt placerad i kommunens centrum och det är goda bussförbindelser från de flesta orter i kommunen. Ett undantag är dock Stora Vika där förbindelserna till orten Ösmo behöver förbättras. En satsning på utökad service skulle därför innebära att många fler av kommunens invånare fick närmare till service än idag. Vi anser att kommunen också ska arbeta aktivt för att fler butiker etableras. Med utökad kommunal service, blir också intresset från butiksägare att etablera sig större. Många i Sorunda kan tänka sig att åka till orten Ösmo för att handla, men tycker att det är för långt till Nynäshamn och åker då i stället hellre utanför kommunen, t.ex. till Tumba, Handen eller Västerhaninge, vilket innebär att kommunen förlorar dessa intäkter. Småskalighet är viktigt, liksom att enkelt kunna lämna bilen och gå till fots mellan olika butiker. Det är också viktigt att Ösmo centrum upplevs som attraktivt – här har ett Skönhetsråd med expertkompetens en stor uppgift att fylla.

Grönt hus
Exempel på gröna fasader (källa http://www.wolfsgruber.it/)
 

Ösmo centrum kan utvecklas mot ett spektakulärt och naturinspirerat centrum där stora träd, bergspartier, grönytor och vattenspeglar kan spela en viktig roll förhur centrum upplevs. Befintliga byggnader kan få klängväxter på fasaderna. Taken kan bli gröna tak med växtlighet. Vi föreslår att en arkitekttävling utlyses under temat “Ett grönt skönt Ösmo” eller liknande.

Utökad service till kommuninvånarna, etablering av fler butiker samt en attraktiv utformning är tre faktorer som samverkar för att göra orten Ösmo mer levande och lockande för kommuninvånarna. Genom att erbjuda ett bättre utbud på närmare håll av varor, tjänster, service, och ett attraktivt Ösmo centrum, kommer fler kommuninvånare att göra sina inköp och ärenden inom kommunen i stället för i en annan kommun.

Utveckling av orten Nynäshamn

Orten Nynäshamn har allt att vinna på att utvecklas mot en genuin småstadsbebyggelse med lågmälda, traditionella byggnader i sten och trä. Ett unikt värde jämfört med andra konkurrerande orter, som t.ex. Haninge och Skärholmen, för att nämna några alternativ, måste också tillföras, framför allt för att attrahera fler kommuninvånare utanför orten Nynäshamn. En satsning på småskalighet är betydelsefullt och det är också viktigt med god tillgänglighet, så att det är lätt att parkera bilen och gå till fots för att uträtta sina ärenden. Centrum måste upplevas attraktivt. Ett Skönhetsråd bestående av experter inom olika områden och som skulle kunna ta ett helhetsgrepp, skulle ha stor betydelse för en positiv utveckling av centrum i orten Nynäshamn.

Strandvägen / Ringvägen
 

Vi vill inte bygga bostäder vid Strandvägen i orten Nynäshamn, eftersom det är ett av de vackraste och mest uppskattade naturområdena i vår kommun. Området är dessutom mycket flitigt nyttjat för rekreation, friluftsliv, promenader, cykelturer, m.m. och är därför en viktig del i kommunens folkhälsoarbete. Detta område har stor betydelse för att de som bor i de tättbebyggda områdena ska kunna ha både fördelarna av närheten till service och bra kommunikationer och dessutom ha nära till vacker natur, vilket är mycket viktigt för förhöjd livskvalitet och rekreation. Ett sådant område som Strandvägen är just ett exempel på en betydelsefull kvalitet som kommunen har och som kan göra att det är väl värt att bo i kommunen, även om det medför att t.ex. resorna till och från arbetet blir längre. För besökare har Strandvägen med dess unika natur också en stor attraktionskraft och för många turister, är det just detta område som man först och främst minns och förknippar med orten Nynäshamn.

Vi tror också att orten Nynäshamn blir attraktivare om den anpassas till den stadsplan som Ax:son Johnsonstiftelsen har skänkt till vår kommun; Nya Nynäshamn - Staden vid vattnet7. Här återfinns många goda idéer rörande stadsutveckling, grönstruktur och mötet med vattnet.


7 Nya_Nynashamn.pdf

 

OM LANDSBYGDSPROGRAMMET

Landsbygdsprogrammet förbättras hela tiden. Det här är version 2.2. Du är välkommen att hämta den senaste versionen på vår hemsida.

2016-10-20 Förord 2016-10-20: Fokus på kommunal service som förskola, skola och äldreomsorg som de viktigaste förutsättningarna för en positiv utveckling av landsbygden i vår kommun.


2016-02-11 Förord 2016-02-09: Texten har arbetats igenom ytterligare en gång. Fokus på “vår kommun”, Ösmo, Torö och Sorunda samt fler av landsbygdens orter och småorter. Vidare har formatet anpassats till höjden 297 mm och bredden 105 mm. Detta format ger i pappersform en tydlig profil och fungerar utmärkt i smarta mobiler. Helhetsintrycket på vanliga datorskärmar och s.k. “surfplattor”, kan dock upplevas som sämre och vi arbetar vidare för att förbättra det.


2015-11-05 Förord 2015-11-05: Den 10 april 2013 var vi färdiga med vårt första förslag till landsbygdsprogram för Nynäshamns kommun 2014-2018. Den offentliga remisshandlingen har under två år kommenterats av kommunens invånare, föreningar och politiker. Dessa kommentarer och förbättringsförslag är nu inarbetade och vi kallar denna version för Landsbygdsprogram 2.0. Vi bedömer att huvuddelen av förslaget kan genomföras under en mandatperiod. Ett genomförande kräver vilja och samarbete.


2013-04-10 Förord 2013-04-10: Sorundanet Nynäshamns kommunparti presenterar här vårt förslag till “landsbygdsprogram” med prioriterade satsningar för landsbygdens utveckling i hela Nynäshamns kommun. Många av kommunens invånare upplever att de bor på landet och många har flyttat hit med en dröm om att leva på landet. Det finns många planer och program i Nynäshamns kommun; översiktsplaner, detaljplaner, VA-planer och kustplan. Däremot finns det inget program för landsbygden. Vi tror att ett blomstrande näringsliv, natur, kultur, bra skolor och bra bostäder på landsbygden är en del av ett attraktivt och hållbart boende som kommer att stärka varumärket Nynäshamn och locka nya invånare.

Vi riktar oss till alla invånare, föreningar, företag, politiska partier och andra organisationer som vill utveckla landsbygden nu och i framtiden. Vår förhoppning är att landsbygdsprogrammet ska skapa en konstruktiv dialog om framtiden i hela kommunen.

Vi har inspirerats, av bl.a. Växjö kommuns landsbygdsprogram, Lidköpings Handlingsplan för landsbygdsutveckling 2013-2018 och Eskilstuna kommuns “handlingsplan för landsbygden”. Växjö kommun blev av föreningen “Hela Sverige ska leva” utsedd till ”Årets landsbygdskommun 2010”. Vår förhoppning är att Nynäshamns kommun kan bli utsedd till “Årets landsbygdskommun” när “Landsbygdsprogram 2.1” har genomförts.

Kontakta oss gärna med förbättringsförslag och kommentarer . Vi har fått stor hjälp av engagerade invånare som vill förbättra hela vår kommun. Du hittar våra kontaktuppgifter på sista sidan. Tveka inte att kontakta oss!

KÄLLOR

Växjö kommun
Årets landsbygdskommun 2010
www.vaxjo.se
Växjö
Munkedals kommun
Årets landsbygdskommun 2011
www.munkedal.se
Munkedals landsbygdsprogram
Herrljunga kommun
Årets landsbygdskommun 2009
www.herrljunga.se
Herrljunga
Kalmar kommun
Årets landsbygdskommun 2008
www.kalmar.se
Kalmar
Lidköpings kommun
Handlingsplan för landsbygds­utveckling
www.lidkoping.se
Lidköping
Eskilstuna kommun
Handlingsplan för landsbygden
www.eskilstuna.se
Eskilstuna
Hela Sverige ska leva!
Riksorganisation
www.helasverige.se
Hela Sverige
Landsbygdsnätverket
Utveckling av landsbygden
www.landsbygdsnatverket.se
Landsbygdsnätverket
Länsstyrelsen i Skåne
Det skånska landsbygds­programmet
www.m.lst.se
Det skånska landsbygds­programmet
 

DITT FÖRSLAG!

Har Du något förslag på hur vår kommun kan bli bättre? Fyll i nedanstående rutor och skicka till oss. Eller, fyll i formuläret på vår hemsida! Du kan också ringa eller besöka våra möten och

Link to Google form
 

OM OSS

Vi är vanliga kommuninvånare som engagerar oss på fritiden.

Vi är vanliga kommuninvånare som engagerar oss på fritiden.

Sorundanet är den nytänkande kraften i vår kommun. Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Vi vill varsamt ta tillvara hela kommunens unika möjligheter till en positiv utveckling av både landsbygd och stad.

Vi började som ett nätverk för positiv utveckling i kommundelen Sorunda. Vi fann att det behövdes en kraft som drivs av ett starkt engagemang för sakfrågor, förändring och demokrati. Vi blev ett parti och vänder oss till alla i hela kommunen!

Vi är oberoende av övriga partier, ideologier, organisationer och kommersiella intressen. Vi är öppna för samverkan med alla och vi lyssnar hellre än talar. Vi ser till helheten och eftersträvar ett långsiktigt hållbart samhälle. Kvalitet är bättre än kvantitet.

QR code + Facebook + Twitter
Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Adress:Västerby byväg 1
137 94 NORRA SORUNDA
Tel: 0708-92 17 50
Epost: kontakt@sorundanet.se
Hemsida: www.sorundanet.se