Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby 2021-06-23

Revidering av reglemente för ersättning förtroendevalda i Nynäshamns kommun

Bakgrund

Kommunfullmäktiges arvodesberedning behandlade den 11 februari 2021 § 3 ett förslag till reviderat Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun. Med anledning av att kommunfullmäktige beslutat att inrätta en näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd föreslår arvodesberedning ytterligare förslag till förändringar. Samtliga ändringar behandlas i detta ärende.

Årsarvode 7 §
Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller minst 40% av heltid har rätt till årsarvode med belopp enligt ersättningsbilagan.

Enligt förslaget har följande årsarvoderade förtroendevalda titeln kommunalråd. Som en jämförelse anges budgetramen enligt Alliansens Mål och budget för 2022 för respektive nämnd samt ordförandens engagemangsgrad.

Tabell som visar befattning, budgetram, engagemangsgrad och arvode.
* Källa: https://www.svd.se/riksdagens-ledamoter-far-paokt 69 900 kr från januari 2021.
 1. Vi anser inte att Samhällsbyggnadsnämndens ordförande ska ha 80% i engagemangsgrad. Uppdraget har minskats betydligt sedan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden omorganiserades till Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen övertog t.ex. Planbesked och ett Fastighets och investeringsutskott bildades. Om 50% engagemangsgrad räckte förut, bör det vara max 40% engagemangsgrad nu och inte en höjning med 30% till 80%.
   
 2. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens ordförande föreslås få 80% engagemangsgrad. Samma person har också 20% engagemangsgrad som ordförande i Kultur- och fritidsnämnden samt dessutom 20% som kommunstyrelsens förste vice ordförande. Detta blir tillsammans 120% engagemangsgrad vilket är helt orimligt. Engagemangsgraden kan vara maximalt 100%, det vill säga det som kommunstyrelsens ordförande har.
   
 3. Enligt förslaget ska arvodet för fritidspolitiker sänkas så att grundarvode 900 kr och timarvode, per timme från och med tredje timmen, 226 kr, ska bara betalas ut under maximalt 5 timmar i stället för som tidigare 7 timmar, det vill säga 1 578 kronor i stället för 2 030 kr. Endast för temadagar och kommunfullmäktiges budgetsammanträden ska arvode under högst 7 timmar betalas ut. Annars ska fritidspolitiker sitta på sammanträden utan ersättning, om sammanträdestiden överstiger 5 timmar.
   
 4. De som förlorar på det nya förslaget är de som är fritidspolitiker och har ett “vanligt” arbete på dagarna. De som vinner, är de som redan har höga arvoden. Förste och andre vice ordföranden ska visserligen inte få sammanträdesarvode vid nämndsammanträden, men det kompenseras av att de föreslås få 200% av ordinarie sammanträdesarvode utom i kommunstyrelsen, där förste vice ordförande redan föreslås få 20% engagemangsgrad.

Yrkande

Vi yrkar på återremiss enligt följande:

 1. Ingen ska ha en engagemangsgrad över 100%.
   
 2. Kultur- och fritidsnämndens ordförande: inte kommunalrådstitel.
   
 3. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande: engagemangsgrad max 40%
   
 4. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens ordförande: har redan 40% engagemangsgrad för andra uppdrag. Max ytterligare 40%.
   
 5. Ingen sänkning av den tiden som fritidspolitiker får sammanträdesarvode, det vill säga även i fortsättningen under max 7 timmar och 2 030 kr.
   

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 
 
 
 
 
Lena Dafgård
Ledamot i Kommunstyrelsen,
ledamot i Barn- och utbildningsnämnden
samt ledamot i Kommunfullmäktige