Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

 

Västerby 2020-05-19

Återremissyrkande rörande “Mål och budget 2021-2024”

Bakgrund

Vi förstår ambitionen med att nämnderna ska få mer tid på sig för att göra sina egna verksamhetsplaner, men just det här året är det helt omöjligt att ens ana hur det ser ut med t.ex. ekonomi, skatteintäkter och särskilt stöd från staten både under 2020 och inte minst under 2021. Det ekonomiska läget är mer osäkert än det någonsin har varit förut. Precis som det står i Alliansens budget är “prognososäkerheten stor”, (s. 3). Senast idag kom staten med ytterligare 6 miljarder till kommuner och regioner. Samhällsekonomin och arbetslösheten påverkas kraftigt av hur mycket vi behöver stänga ner och det är mycket svårt att veta om vi kan öppna upp successivt eller om det blir bakslag, så att vi behöver stänga ner allt motsvarande vad en del andra länder har gjort. Det gör att det är helt omöjligt att göra prognoser för hur stor eller liten budgetramen blir. Det finns därför inget trovärdigt underlag för Mål och budget 2021-2024 förrän tidigast i september i samband med höstbudgeten.

Vi fick det senaste budgetförslaget igår kväll och sammanträdet i kommunstyrelsen är idag onsdag kl. 09:00. Det fanns inga anvisningar om vad som har ändrats i förhållande till de två tidigare budgetarna, vilket innebär att vi behöver läsa allt från början för att sätta oss in i beslutsunderlaget. Det handlar inte heller bara om att hinna läsa utan budgeten behöver också analyseras och diskuteras i vår grupp. Vårt beslut behöver även förankras bland våra medlemmar i god demokratisk ordning. Inget av detta har kunnat genomföras, eftersom vi hade vårt förberedande möte i söndags inför kommunstyrelsen.

I Alliansens förslag till Mål och Budget 2021-2024, föreslås stora omorganiseringar av nämnderna.

Antalet ledamöter i nämnder kan normalt sett inte förändras under mandatperioden. Det har en dom i förvaltningsrätten fastslagit. Detta beror på att fördelningen av ledamöterna mellan partierna baseras på valresultatet. Det går dock att ändra antalet ledamöter om det också sker en förändring i nämndorganisationen, men ett eventuellt beslut om förändring av nämndorganisationen och minskning av antalet ledamöter ska vara ett separat beslut i kommunfullmäktige enligt SKR:s experter på kommunalrätt. Ett sådant beslut kan inte bara läggas in i budgeten.

Yrkande:

Vi yrkar på återremiss för att följande ska åtgärdas:

 1. En risk- och konsekvensanalys behöver tas fram efter höstbudgeten för att det ska finnas möjligheter att kunna göra prognoser och beräkna hur vår kommuns ekonomiska situation ser ut inför 2021.
   
 2. En risk- och konsekvensanalys behöver tas fram beträffande förslaget till förändrad nämndorganisation där bl.a. följande behöver utredas:
   
  • Kommer kultur- och fritidsområdet få resurser om skolan inte har tillräckligt med pengar?
    
  • Vad är det som talar för att underhållet av vår kommuns fastigheter kommer att skötas bättre om fastighetsförvaltningen läggs under kommunstyrelsen?
    
  • Om den föreslagna nämnden “näringsliv och arbetsmarknad” inte har självklara uppgifter, behövs den då verkligen och vilka problem ska den lösa?
    
  • Med en minskning av antalet ledamöter i nämnderna, kommer inte alla partierna längre att vara representerade i nämnderna
   • På vilket sätt påverkat det demokratin och hur får deras väljare möjlighet att göra sina röster hörda?
   • Hur mycket pengar skulle man spara på detta i minskade sammanträdesarvoden och ev. förlorad arbetsinkomst för fritidspolitiker?

Vi yrkar också att ev. beslut om förändrad nämndorganisation och ev. minskat antal ledamöter i nämnderna ska vara ett separat beslut.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti


 
 
 

Lena Dafgård
Ledamot i kommunstyrelsen,
i barn- och utbildningsnämnden
samt ledamot i kommunfullmäktige