Frågor om fastighetsskatt m.m. för den s.k. Stockholmsmarken

Till kommunstyrelsens ordförande
tillika kommunalråd Patrik Isestad

Västerby 2017-12-29

Interpellation angående fastighetsskatt m.m. för den s.k. Stockholmsmarken

Bakgrund

Den 24 september 2012 beslöt Stockholms stads fullmäktige att slutföra försäljningen av 49 fastigheter i Nynäshamns kommun till Nynäshamn kommun. Den 13 november 2012 fattade Nynäshamns kommunfullmäktige beslut om att köpa dessa 49 fastigheter, med en sammanlagd areal om ca 2 400 ha, för 255 miljoner kronor. För att kunna köpa Stockholmsmarken, lånade kommunen till köpeskillingen. Först under 2015 har vår kommun ansökt om lagfart för tre av de 48 fastigheterna, trots att det enligt 20 kap. 2 § jordabalken ska ske senast tre månader räknat från den dag då den handling, som grundar förvärvet, upprättades, dvs. i början av år 2013. För resterande 45 fastigheter, valde kommunen att i stället ansöka om fastighetsreglering för och på så sätt spara in stämpelskatten. Denna ansökan inkom först i slutet av 2015.

I en interpellation i juni 2017, ställde jag ett antal frågor för att få reda på hur mycket den s.k. Stockholmsmarken har kostat kommunens skattebetalare sedan 2012 och fram till nu, se sammanställning nedan från interpellationssvaret (2017-09-01) från kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad.

Sammanställning av kostnader från kommunstyrelsens ordförande.

Kostnader år 2012-2016: 341,1 miljoner minus 9,3 miljoner (intäkter) vilket gör totalt 331,8 miljoner kronor i kostnader för vår kommuns skattebetalare. För att sätta denna siffra i relation till något annat i kommunens ekonomi som jämförelse, hade Socialnämnden, den nämnd med kommunens näst största budget, 479,04 miljoner i budget för 2017.1

I ovan nämnda interpellation frågade jag också hur mycket Stockholms stad hade fakturerat vår kommun för fastighetsskatt per år för Stockholmsmarken sedan köpekontraktet undertecknades 2012.2 Kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad svarade att Stockholms stad ej fakturerat kommunen för någon fastighetsskatt. I interpellationsdebatten i fullmäktige, informerade jag Patrik Isestad om att hans företrädare, Anna Ljungdell, givit helt motsatta uppgifter i sitt interpellationssvar från 2015-10-02, (s. 2): ”Stockholms stad har fakturerat Nynäshamns kommun för skatten på fastigheterna som förvärvades 2012. Detta är helt i enlighet med praxis då skatteplikten inträder vid tillträdet av fastigheten om inget annat regleras”.

Om betalningen av fastighetsskatten för Stockholmsmarken har skett via fakturering från Stockholms stad eller inte är ju av mindre betydelse, vilket jag förklarade under interpellationsdebatten med Patrik Isestad. Hur mycket fastighetsskatt som vår kommun har betalat sedan köpet 2012 är dock intressant, eftersom detta också ska räknas in i kostnaderna för Stockholmsmarken. Kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad lovade under interpellationsdebatten att ta reda på om kommunen hade betalat fastighetsskatt och i så fall hur mycket. Tyvärr har Patrik Isestad hittills inte infriat sitt löfte.

Mot bakgrund av ovanstående, önskar jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

  1. Hur mycket har vår kommun betalat i fastighetsskatt för Stockholmsmarken sedan inköpet 2012 och fram till och med 2017?
  2. Enligt Patrik Isestads svar på min tidigare interpellation, skulle investeringen i form av fastighetsreglering, som var budgeterad till 62 miljoner, avslutas under hösten 2017. Nu har ju hösten passerat och jag undrar: Hur mycket blev slutsumman?
  3. Eftersom 2017 har passerat, när denna interpellation besvaras, ber jag att få en uppdatering av siffrorna på första sidan i denna interpellation, så att de även omfattar år 2017.

…………………………………………
Lena Dafgård
Partiledare och
fullmäktigeledamot
Sorundanet Nynäshamns kommunparti
1 Uppgift från Mål och budget 2018-2021, version okt. 2017, s. 20.
2 Det är fastighetsägaren som betalar fastighetsskatt och Stockholms stad stod som ägare till marken ända tills fastighetsregleringen var klar år 2017.