Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

Trapezia AB
Kammakargatan 48
111 60 Stockholm
Tel: +46 8 87 27 39
info@trapezia.se

Västerby 2019-12-20

Yttrande över samråd angående JEM-WE planer att ansöka om inert-deponi på fastigheten Torp 14:1 vid Grödby tätort

Sammanfattning

Vi anser inte att en inert-deponi på fastigheten Torp 14:1 vid Grödby bör anläggas. Delar av massorna kan anses som bortskaffande av avfall och deponin kommer att tillståndsprövas enligt Miljöbalken. Anläggandet av en inert-deponi med ca 20 miljoner ton vid Torp 14:1 får betydande miljökonsekvenser, framförallt p.g.a. osäkerheten kring långtidseffekter av inert avfall i anslutning till vattenskyddsområdet Gorran, primär- och sekundärzon och en försämrad boende- och skolmiljö längs väg 540 med betydligt ökade olycksrisker, ökade utsläpp av avgaser och ökat buller. Till detta kommer betydande olägenheter för boende i närområdet med buller från bergkross, siktar, bandtraktorer och omfattande lastbilstrafik med 30-50 beräknade passager per timme.

Bakgrund

En ny översiktsplan antogs i kommunfullmäktige den 17 oktober 2012. I översiktsplanen beskrivs Grödby, som är en tätort med strategiskt läge. Det finns ett stort intresse att utveckla tätorten, enligt översiktsplanen. I översiktsplanen beskrivs Grödby som ett delat samhälle utan egentligt centrum. Sambandet mellan de olika delarna av Grödby behöver förstärkas, och en mer levande ort med bärkraftigt centrum behöver skapas. Översiktsplanen anger också att bostäder och verksamheter ska finnas sida vid sida. Byggnader av varierande ålder, med olika ägandeformer och skiftande funktioner ska kombineras. Nya byggnader ska vara avtryck av sin egen tid och kan mycket väl vara moderna i sitt uttryck, men samtidigt ansluta till befintlig bebyggelse genom anpassning av skalan. Efter det att Översiktsplanen antogs har det tillkommit flera detaljplaner som gör det direkt olämpligt att anlägga denna deponi i nära anslutning till befintliga och planerade bostäder.

Enligt samrådshandlingarna, avser bolaget att ta emot och lägga upp massor med upptagningsområde från hela Södertörn. Sammanlagt 20 miljoner ton massor kommer att tas emot.

Läs hela vårt yttrande som PDF

Hämta och läs som PDF Här kan Du läsa hela vårt yttrande som PDF-fil… hämta