Logo banner!

Till Landsbygdsutskottets ordförande
Kristian Ek (MP)

Västerby 2018-05-07

Interpellation angående Landsbygdsutskottets verksamhet under mandatperioden 2014-2018

Bakgrund

Efter valet 2014 tillsatte kommunstyrelsen ett landsbygdsutskott som ansvarar för att driva frågor inom landsbygdsutveckling. “Nynäshamns kommun arbetar hårt för att utveckla landsbygden i kommunen”1 Landsbygdsutskottet består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. På kommunens hemsida står det: “Landsbygdsutskottet första uppgift är att kartlägga vad som har gjorts på landsbygden och hur Nynäshamns kommuns nuvarande program, planer och beslut påverkar utvecklingen på landsbygden. Planen är därefter att ha en nära dialog med boende, företagare och föreningar på landsbygden.”2 Enligt projektdirektivet, som Landsbygdsutskottet och kommunstyrelsen har beslutat om, består arbetet med landsbygdsutveckling av tre huvudområden:

“Landsbygdsprogrammet ska belysa landsbygdens villkor och beskriva hur kommunen strategiskt ska utveckla landsbygden i kommunen. Programmet ska exempelvis behandla infrastruktur, kollektivtrafik, samhällsservice och förutsättningarna för att driva företag på landsbygden. Programmet ska tas fram i nära dialog med boende, näringsidkare och föreningslivet på landsbygden.”3

Det första steget i att ta fram ett landsbygdsprogram var att göra en kartläggning av landsbygden.4 Kartläggningen är genomförd. Ett samarbete med SLU5 har också genomförts, som innebar att studenter genomförde framtidsverkstäder, vilket skulle vara ett viktigt underlag för landsbygdsprogrammet. SLU har skrivit två rapporter från verkstäderna.

Det tredje projektdirektivet med att ta fram ett Landsbygdsprogram slopades sedan och ersattes med: “Tillsammans med översiktsplaneringen i kommunen arbeta med uppdatering av översiktsplanen som rör landsbygdens framtida utveckling.6

Landsbygdsutskotttets protokoll är mycket kortfattade. Ofta består en paragraf bara av en kort mening. Detta innebär att det är svårt för en kommuninvånare att via protokollen få en bild av vad Landsbygdsutskottet faktiskt gör och vad skattepengarna, 4,8 miljoner, som Landsbygdsutskottet förfogar över under mandatperioden, används till. Efter att ha läst protokollen från Landsbygdsutskottet från 16 mars 2015 t.o.m. 23 april 2018, har jag uppfattat att följande har hänt i Landsbygdsutskottet under denna tidsperiod: Det har varit diskussion i Landsbygdsutskottet om hur landsbygd ska definieras, (enligt Jordbruksverkets definition är hela kommunen att definiera som landsbygd). Landsbygdsutskottet har genomfört några studiebesök: på fyra företag i kommunen, i Stavsjö, på två gårdar samt på Landsort beträffande möjligheten att söka projektstöd via Leader Stockholmsbygd, samt gjort en rundtur i kommunen. Två sommarjobbare har under tre veckor skrivit i Landsbygdsbloggen. Landsbygdsutskottet har fått information om EU-projektet VIABAL, om bredband och markavgifter av PTS7, av Länsstyrelsen två gånger, dels om att ansöka om bidrag genom Landsbygdsprogrammet, dels om nytt bredbandsstöd på 37 miljoner, där sista ansökningsdag var den 16 april 2018. Kartläggning av täckning för trådlös dataöverföring (4G) och en enkät med utskottets ledamöter angående Landsbygdsutskottets arbete har också genomförts.

Mot bakgrund av ovanstående, önskar jag ställa följande frågor till Landsbygdsutskottets ordförande:

 1. Med hänvisning till den första uppgiften som Landsbygdsutskottet har fått - kan Du sammanfatta det viktigaste, som Landsbygdsutskottet har kommit fram till när det gäller vad som har gjorts på landsbygden, förutom att två skolor har lagts ner? Jag har läst kartläggningen, men jag har haft svårt att hitta detta, förutom att kommunens badplatser har rustats upp 2015, (vilket hör till normalt underhåll), arbete med detaljplaner (som ingår i ordinarie verksamhet) samt en utvecklingsplan för Stora Vika?
   
 2. Det första projektdirektivet är: “Samordna och undanröja hinder för bredbandsutvecklingen i hela kommunen.” Vad har Landsbygdsutskottet gjort för bredbandsutvecklingen och vad är resultatet av Landsbygdsutskottets arbete?
   
 3. Det är bara 65 % av vår kommuns invånare som har tillgång till snabbt bredband, vilket är under riksgenomsnittet.8 Enligt den nationella bredbandsstrategins mål ska 95 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020, dvs. om två år. En del villaägare i vår kommun har fått möjligheter till fiberanslutning, om tillräckligt många har varit intresserade av att själva bekosta ca 20.000 kr per fastighet. Det har funnits möjligheter för kommunen att ansöka om bidrag till bredbandsutveckling genom Landsbygdsprogrammet, vilket Länsstyrelsen har informerat Landsbygdsutskottet om. Varför har inte kommunen ansökt om bidrag?
   
 4. Det andra projektdirektivet är: “Tillsammans med lokala utvecklingsgrupper i kommunen söka projektmedel för att driva lokala utvecklingsprojekt.” Vilka projekt har fått pengar och hur mycket har kommunen bidragit med per projekt?
   
 5. Det tredje projektdirektivet, som från början var att ta fram ett landsbygdsprogram för kommunen, vilket många andra kommuner redan har, ersattes ju med att: “Tillsammans med översiktsplaneringen i kommunen arbeta med uppdateringen av översiktsplanen som rör landsbygdens framtida utveckling.” Inom vilka områden i översiktsplanen, har Landsbygdsutskottet arbetat med en uppdatering av översiktsplanen som rör landsbygdens framtida utveckling?
   
 6. På kommunens hemsida står att Landsbygdsutskottet har ansvar för att “driva utvecklingen på landsbygden”. På vilka sätt har Landsbygdsutskottet genomfört uppdraget “att driva utvecklingen på landsbygden” och hur har landsbygdens invånare i vår kommun märkt positiva förändringar p.g.a. Landsbygdsutskottets arbete?
   
 7. Hur stor del av Landsbygdsutskottets budget för mandatperioden har hittills används och hur mycket finns kvar?


Lena Dafgård
Partiledare och
fullmäktigeledamot
Sorundanet Nynäshamns kommunparti

1 https://www.nynashamn.se/Kommun-och-politik/Om-Nynashamns-kommun/Landsbygdsutveckling-.html

2 https://www.nynashamn.se/Kommun-och-politik/Politik-i-Nynashamns-kommun/Kommunstyrelsens-landsbygdsutskott.html

3 Protokoll från Landsbygdsutskottets sammanträde 2015-04-27, s. 5

4 Kartläggning av landsbygden i Nynäshamns kommun, https://sorundanet.se/2015-11-30/index.html

5 SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

6 Sidan saknas på www.nynashamn.se 2020-01-12

7 PTS är Post- och telestyrelsen.

8 Artikel i NynäshamnsPosten 2018-04-10.