Sorundanet - valet är lätt!

Motion

Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Sorunda den 9 augusti 2010

Motion angående byggande av gång- och cykelbana utmed länsväg 542 mellan Grödby och Sunnerby

Bakgrund

Trafiken på länsväg 542 ökar alltmer och särskilt farliga för oskyddade trafikanter är de lastbilstransporter med grus som går från Trollsta grusgrop. Det har t.ex. hänt att en lastbil har kört in i staketet runt skolgården vid Fagerviks skola. Även den grupp motorcyklister, som inte respekterar trafikreglerna och använder denna väg och andra vägar i området som racerbana, utgör en särskilt stor fara för oskyddade trafikanter. Hastighetsbegräsningen på den aktuella sträckan är 70 km/timmen, med undantag för några enstaka sträckor t.ex. vid Fagerviks skola. Det är dock inte ovanligt att det i stället körs 90-120 km/timmen eller mer på dessa 70-sträckor. Det är därför helt olämpligt att gå eller cykla mellan Grödby och Sunnerby, vilket innebär allvarliga inskränkningar i rörligheten för dem som bor i området, särskilt för barn och ungdomar, som inte har tillgång till bil. Enligt Samrådshandling Översiktsplan för Nynäshamns kommun 2010, står det också tydligt: ”Barnens möjligheter till att ta sig till skola, kamrater och olika fritidsaktiviteter på landsbygden behöver stärkas genom säkra gång- och cykelvägar.” (sidan 125) och en liknande formulering finns även på sidan 11 i stycket ”Barnen i främsta rummet”.

Det är visserligen Trafikverkets ansvar att bygga gång- och cykelbanor på landsbygden, men pengarna räcker inte till på långa vägar. Kommunerna måste därför ta egna initiativ och ett bra exempel på ett sådant är att Botkyrka kommun precis har byggt en gång- och cykelväg mellan Vårsta och Botkyrka golfklubb i samarbete med Vägverket. Till skillnad från Nynäshamns kommun, anser Botkyrka kommun att: ”Kommunen har ett övergripande ansvar för trafiksäkerheten i kommunen. Det omfattar inte bara vägar, gång- och cykelvägar, övergångsställen och andra fysiska anordningar utan också att sprida information om trafiksäkerhet till såväl vuxna som barn.”1 Ett annat exempel på en kommun som arbetar aktivt för att kommunen ska bli en cykelvänlig kommun är Haninge kommun, som alldeles nyligen har antagit en ny cykelplan, Cykelplan 20102. Planen, som gäller en 20-årsplanering, innebär att Haninge kommun planerar att satsa 130 miljoner på cykelvägar, om allt genomförs. Denna satsning gäller inte bara tätorten utan också landsbygden. Nynäshamns kommun har hittills ensidigt hävdat att byggnation av gång- och cykelvägar överallt utom i tätort, är Trafikverkets ansvar. Det är visserligen riktigt i sak, men det finns ingenting som hindrar en kommun från att bygga en gång- och cykelväg på landsbygden.

Sorundanet är medvetna om att det är ovanligt många markägare på den angivna sträckan. Samtidigt är frågan så viktig för dem som bor i området, att det är väl värt att lägga ner arbete på att lösa markfrågan. Eftersom det gick att få alla dessa markägare att ge tillstånd för de vatten- och avloppsrör, som lades ner för ett par år sedan, bör det också vara genomförbart att komma överens med markägarna om att bygga en gång- och cykelbana. Det är snarare anmärkningsvärt att man inte planerade för gång- och cykelbana samtidigt som rörledningsarbetena pågick. Det hade sparat mycket tid och pengar. Sorundanet är också införstådda med att det kan bli vissa problem med utrymmet för en gång- och cykelbana t.ex. vid Fagerviks skola och Sanda, men även om detta inte skulle gå att lösa på denna begränsade del, skulle trafiksäkerheten och rörligheten bland barn, ungdomar och vuxna i området ändå öka högst väsentligt, om det byggdes en gång- och cykelbana utmed den övriga delen av länsväg 542 mellan Grödby och Sunnerby.

Syfte

Syftet med att bygga en gång- och cykelbana utmed länsväg 542 från Grödby till Sunnerby är:

Yrkande

Sorundanet yrkar:
För Sorundanet


Lena Dafgård
Fullmäktigeledamot


1 http://www.botkyrka.se/miljo-boende/trafikochvagar/trafiksakerhet/
2 http://www.haninge.se/sv/Bygga--Bo/Gator-och-trafik/Trafikplanering/Cykelplan/