Särskilt yttrande ang. detaljplan Vansta 5:28

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Nynäshamns kommun

Västerby 2019-10-15

Särskilt yttrande ang. detaljplan Vansta 5:28

Vi yrkar på återremiss angående rubricerad detaljplan med hänvisning till befintliga planer för orten Ösmo. Föreslagna byggnader är 6-7 våningar vilket strider mot befintliga planer;

      “Såväl den fördjupade översiktsplanen (2006) som planprogrammet (2010) förordar byggnadshöjd på tre till fyra våningar i centrala områden för ett mer effektivt markutnyttjande”.1

Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti vill se en varsam utveckling av Ösmo där byggnadshöjder och byggnadsvolymer harmonierar med befintlig bebyggelse.

Vi yrkar därför att planen omarbetas och anpassas efter befintliga planer, d.v.s att byggnadshöjden inte överskrider tre till fyra våningar.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Hans-Ove Krafft
Ledamot i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
samt ersättare i kommunfullmäktige1 Undersökning om betydande miljöpåverkan, Detaljplan för Vansta 5:28 m.fl., s. 2.V