Logo banner!

Till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Johan Augustsson

Västerby 2017-09-10

Interpellation om tillsättning av rektorstjänster i Nynäshamns kommun

Har samtliga rektorstjänster utlysts externt och tillsatts i konkurrens med andra sökande?

Bakgrund

Vid kommunfullmäktigesammanträdet 2016-03-16, § 52, beslutades i enighet att godkänna en reviderad rekryteringspolicy som bl.a. tydliggjorde vad som gäller vid chefsrekryteringar. Beslutet trädde i kraft 1 mars 2016. Av policyn framgår att arbetsgivaravdelningen alltid ska involveras och att den beslutade rekryteringspolicyn ska tillämpas vid rekryteringar till chefstjänster i hela organisationen i vår kommun. Under Mål i rekryteringspolicyn står bl.a. att kommunens målsättning är att:

Följande krav finns också i policyn: ”Chefstjänster ska alltid annonseras externt och huvudlinjen ska vara så bred annonsering att största möjliga urval skapas”. (Bilaga 1). Dessutom ska medarbetare ges möjlighet att delta i arbetet med kravprofil och delta i slutintervjuer samt att berörda fackliga organisationer ska delges kravprofil och annons när dessa tagits fram samt delta i intervjuer med slutkandidater vid chefsrekrytering.

En rektorstjänst är en chefstjänst som innebär ansvar för många viktiga delar av organisationen. Som många andra chefer, har man arbetsledaransvar, ekonomiskt ansvar och ansvar för personalen, men som rektor har man dessutom ansvar som pedagogisk ledare samt ansvar för pedagogiskt utvecklingsarbete. Detta innebär att rektor har ett mycket stort och viktigt ansvar som chef. Forskning1 visar att rektor också kan ha avgörande betydelse när det gäller elevernas studieresultat. Trots ungefär samma bakgrund och förutsättningar, får eleverna bättre studieresultat vid skolor där rektor och lärare har en tydlig uppsättning värderingar och normer beträffande hur man ska utveckla undervisningen.

Med tanke på att det har visat sig att det finns mycket stora skillnader i elevers studieresultat mellan skolor i vår kommun, har rektor en mycket viktig funktion för att jämna ut dessa skillnader. Till exempel var det så stor skillnad som 32,4 procentenheter läsåret 2015/16 mellan skolor i vår kommun beträffande hur många procent av eleverna i årskurs 6 som uppnådde kunskapskraven för godkänt (betyg A-E).

Kravet på legitimation för lärare och förskollärare infördes i skollagen 2011. Om man ska vara rektor, dvs. pedagogisk ledare och ha ansvar för den pedagogiska utvecklingen av undervisningen och leda lärare, som måste ha lärarlegitimation enligt skollagen, är det lätt att förstå att man som rektor också måste ha lärarlegitimation, för att ha legitimitet i lärarkollegiet. Dessutom är Rektorsutbildning obligatorisk för rektorer som är anställda efter den 15 mars 2010 och som inte har gått en äldre statlig rektorsutbildning. Nyanställda rektorer måste påbörja utbildningen inom ett år efter tillträde.

Mot bakgrund av ovanstående, önskar jag ställa följande frågor till ordförande i barn och utbildningsnämnden:

1   Har samtliga rektorstjänster, som har tillsatts efter 1 mars 20162 och fram till att interpellationen besvarades, utlysts externt och tillsatts i konkurrens med andra sökande?

Om detta inte har skett:
a. vilka är orsaken/orsakerna?
b. hur många rektorstjänster av det totala antalet har inte utlysts externt och tillsats i konkurrens med andra sökande?

2   Har rekryteringspolicyn, som antogs vid fullmäktiges sammanträde 2016-03-16, följts vid samtliga tillsättningar av rektorer sedan den trädde i kraft den 1 mars 2016 och fram till då interpellationen besvarades?

Om rekryteringspolicyn inte har följts:
a. vad var orsaken/orsakerna till att fullmäktiges beslut inte har följts?
b. räknas inte rektorstjänster som chefstjänster i vår kommun?

3   Har samtliga rektorer, som har tillträtt tjänst som rektor efter den 1 mars 2016, lärarlegitimation och rektorsutbildning?

Om inte:
a. Hur många är det som saknar lärarlegitimation respektive rektorsutbildning?
b. När kommer dessa att vara färdigutbildade; lärarlegitimation respektive rektorsutbildning?
c. Fanns det inga andra sökande som hade lärarlegitimation respektive rektorsutbildning?

Lena Dafgård

Partiledare och
fullmäktigeledamot
Sorundanet Nynäshamns kommunparti


1 Forskning av Maria Jarl, Ulf Blossing och Klas Andersson vid Göteborgs universitet.
2 Den reviderade rekryteringspolicyn trädde i kraft 1 mars 2016


Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708 - 92 17 50, kontakt@sorundanet.se

Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Med en öppen och ödmjuk dialog vill vi utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla. Läs mer om oss på www.sorundanet.se.

Läs dokumentet som PDF