Logo banner!

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn
miljo-och-samhallsbyggnadsnamnden@nynashamn.se

Västerby 2018-06-24

Remissvar rörande detaljplan Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1

Sorundanet Nynäshamns kommunparti inkommer med följande remissvar rörande rubricerad handling. Vi välkomnar ambitionen att utveckla orten Nynäshamn till en attraktiv småstad och att antalet lägenheter utökas.

Vi anser att detaljplanen för Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1 är väl genomarbetad, men vi har följande synpunkter:

Brist på parkeringsplatser

Det kommer att saknas parkeringsplatser för nuvarande boende, för de som flyttar in och för besökande till området. Visst kan man gå och cykla inom tätorten, men eftersom en stor andel av vår kommuns befolkning dagligen pendlar ut från kommunen för att arbeta, är det inte realistiskt att tro att bilpooler ska minska behovet av egen bil. Även om antalet parkeringsplatser i förhållande till antalet hushåll inte avviker från andra kommuners normer, måste vår kommun ta hänsyn till de sämre förutsättningar som finns att åka kollektivt p.g.a. att pendeltåget inte fungerar tillfredsställande.

Detaljplaneförslaget följer ej andra planer

Vi konstaterar att detaljplanen ej följer “Grönstrukturplanen” och “Fördjupade Översiktsplanen” för Nynäshamns stad. Förslaget till detaljplan innebär att gröna spridningsvägar försvinner och att man bygger högre än riktlinjerna i den Fördjupade Översiktsplanen. Att bygga hus med 9 och 10 våningar kommer att förstöra den småstadskaraktär som detta område har idag. Även om översiktsplanen inte är tvingande, är det ur ett demokratiskt perspektiv bra att följa den, eftersom kommuninvånarna åtminstone till viss del har haft möjlighet att påverkar översiktsplanen.

Övrigt

I övrigt så ser vi att de synpunkter som vi har tagit upp i tidigare yttrande har belysts i granskningen.


För Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Hans-Ove Krafft