Logo banner!

Till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
ordförande tillika kommunalråd Daniel Adborn

Västerby 2018-04-21

Interpellation angående kommunfullmäktiges beslut 2012-05-09 beträffande Sorundanet Nynäshamns kommunpartis motion om gång- och cykelväg utmed väg 542 mellan Grödby och Sunnerby

Bakgrund

Sorundanet Nynäshamns kommunparti inkom med en motion 2010-08-09, (se bilaga 1), om att Nynäshamns kommun skulle ta ansvar för att det byggs en gång- och cykelväg utmed länsväg 542 mellan Grödby och Sunnerby. I motionen föreslogs att kommunen i första hand skulle arbeta aktivt för att hitta lösningar på finansiering genom t.ex. Trafikverket, EU-bidrag alternativt att kommunen finansierar en utbyggnad. Vi påpekade att trafiken ökar på väg 542 och att trafikanterna ofta kör för fort. Det medför inskränkningar i rörligheten för oskyddade trafikanter som bor och rör sig i området. Sedan motionen skrevs och behandlades i fullmäktige 2012-05-09, har bl.a. lastbilstrafiken ökat markant med fler transporter till och från Trollsta grusgrop och utfyllnad av det gamla grustaget i Norr Enby för bostadsbebyggelse, vilket gör motionen ännu mer angelägen. Trafiken till Norr Enby beräknas pågå i ytterligare minst två-tre år.

Enligt vår kommuns gång- och cykelplan, som antogs av fullmäktige 2007 och som reviderades och kompletterades med en åtgärdsplan 2011,1 står det att prioriteringen ska vara följande (s. 3):

  1. Barnens skolresor
  2. Arbets- och serviceresor
  3. Regionala stråk
  4. Rekreationsresor

Olika delar av den här gång- och cykelvägen finns också med i prioriteringslistan i Gång- och cykelplanen, (se bilaga 2). Gång- och cykelvägen utmed väg 542 skulle betyda mycket för alla i Grödby och Sunnerby/Spångbro, men kanske fr.a. för just barns skolresor, som ju enligt enligt gång- och cykelplanen ska prioriteras. Om gång och cykelvägen byggdes, skulle många elever i Grödby kunna cykla till och från skolan i Sunnerby och även få möjligheter att kunna träffa kompisar och kunna transportera sig mer självständigt, om de inte behövde passa busstider. Busstrafiken är ju som bekant ganska gles på landsbygden och det är dessutom bra för folkhälsan att cykla i stället för att åka buss eller bil.

Beslut i fullmäktige 2012-05-09

Fullmäktige fattade följande beslut 2012-05-09:

  1. Uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att kontakta markägare längs den aktuella sträckan samt att utreda förutsättningarna för att bygga en gång- och cykelväg utmed länsväg 542 mellan Grödby och Sunnerby.
  2. Motionen anses besvarad.2 (se bilaga 3)

Dåvarande ordföranden i kommunstyrelsen (S) gjorde också följande protokollsanteckning:

“Vi vill göra fullmäktige uppmärksamma på att kontakter med fastighetsägarna togs redan 2005 i ärendet, men att det vid det tillfället inte gick att komma överens med samtliga fastighetsägare.”3

Sorundanet Nynäshamns kommunparti tog reda på vilka markägarna var och skrev ett brev till samtliga markägare, där vi bjöd in till ett öppet möte med markägare, politiker och kommuninvånare i Sorunda bygdegård, (se bilaga 4). Mötet var välbesökt med ca 50 deltagare och det framkom tydligt att markägarna inte ens hade fått någon fråga om de kunde tänka sig att släppa till mark för gång- och cykelvägen, (se bilaga 5). Dåvarande ordföranden i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillika kommunalråd (FP)4, ställde i utsikt att den efterlängtade gång- och cykelvägen skulle kunna stå färdig redan 2014, (förra valet).

Så blev det inte och denna gång- cykelbana saknas fortfarande. Vi ser det som anmärkningsvärt att fullmäktiges beslut hittills inte genomförts, trots att det är fem år sedan beslutet fattades. Undertecknad har efterfrågat återrapportering till fullmäktige flera gånger utan att få svar, då balanslistan med beslut, som ej ännu är verkställda, har behandlats i fullmäktige, (se bilaga 6: senaste balanslistan från oktober 2017).

Mot bakgrund av ovanstående, önskar jag ställa följande frågor till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande:

1a. Har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden genomfört fullmäktiges uppdrag och kontaktat markägarna utmed väg 542?

1b. Om så är fallet, när skedde det?

1c. Om så är fallet, hur ser sammanställningen ut beträffande deras svar?

2a. Har utredning av förutsättningarna för att bygga en gång- och cykelväg utmed länsväg 542 mellan Grödby och Sunnerby genomförts?

2b. När genomfördes utredningen?

2c. Vad har utredningen kommit fram till?

3. I Balanslistan står det: “Utredning behöver upptas på nytt med besked om förutsättningar för finansiering av åtgärden. Uppdrag att förhandla har legat hos mex”. Vad innebär detta?

4a. I Balanslistan står också: “Stadsmiljö är i kontakt med msn för att få klarhet i om uppdraget fortfarande är aktuellt”. Vad är svaret på denna fråga?

4b. Om svaret är att uppdraget fortfarande inte längre är aktuellt, när fattade fullmäktige beslut om att dra tillbaka uppdraget?

5. Blir det någon gång- och cykelväg utmed väg 542 mellan Grödby och Sunnerby och i så fall, när blir den färdig?Lena Dafgård

Partiledare och
fullmäktigeledamot
Sorundanet Nynäshamns kommunparti

1 Gång- och cykelplan https://sorundanet.se/2011-06-16/
2 Fullmäktiges protokoll 2012-05-09, s. 14, Kf § 140.
3 Fullmäktiges protokoll 2012-05-09, s. 14, Kf § 140.
4 L idag.Bilaga 1: Sorundanet Nynäshamns kommunpartis motion om gång- och cykelväg utmed väg 542 mellan Grödby och Sunnerby.

Bilaga 2: Utdrag ur vår kommuns Gång- och cykelplan, (2011), planerade åtgärder Grödby, s. 27-28.

Bilaga 3: Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll, 2012-05-09, s. 14, Kf § 140.

Bilaga 4: Sorundanet Nynäshamns kommunpartis inbjudan till öppet möte 2012-05-30 om gång- och cykelvägen utmed väg 542.

Bilaga 5: Artiklar i Nynäshamns Posten om mötet mellan politiker och markägare.

Bilaga 6: Balanslista över ännu ej verkställda beslut, reviderad 2017-10-06.