Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

Yrkande angående “Yttrande till förvaltningsrätten”

Bakgrund

Förvaltningens förslag till beslut i rubricerat ärende är:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:

  1. Anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till förvaltningsrätten.
  2. Utse Daniel Ekwall, förbundsjurist på Sveriges kommuner och regioner som nämndens tillika kommunens ombud i ärendet.
  3. Bemyndiga förvaltningschefen att utse en ersättare för Ekwall inom Sveriges kommuner och regioner i det fall det blir påkallat.

Yrkande

Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti bedömer att det finns fog för Konkurrensverkets bedömning i rubricerat ärende varför vi ej deltar i beslutet beträffande punkt 1 i yttrandet. Vi yrkar dock bifall till punkt punkt 2 och 3.

Övrigt

Vi vill dessutom uppmärksamma nämnden på att vi återremitterade ärendet i Kommunstyrelsen, KS, 2019-09-26 “eftersom beslutsunderlaget är bristfälligt då viktiga handlingar saknas”, se bilaga 1. Vi väckte på samma KS ett ärende där vi ville “undersöka möjligheter, lämplighet, och kostnader angående förhyrning av lokaler på Höjdgatan 3 i Nynäshamn för gruppbostad / gruppbostäder”, se bilaga 2.

Läs som PDF

Hämta och läs som PDF Här kan Du hämta hela dokumentet med bilagor som PDF-fil… (läs mer)