Logo banner!

Kommunfullmäktige

Västerby 2017-06-14

Särskilt yttrande beträffande ärendet Taxa för kopia av allmän handling, Kf § 114, 2017-06-14

Bakgrund

Sorundanet Nynäshamns kommunparti är emot att kommunen tar betalt för kopior av allmänna handlingar och vi röstade därför nej till beslutet som antogs av fullmäktige 2011-09-14. För oss är demokratifrågan oerhört viktig och invånarnas möjlighet till insyn i kommunens verksamhet är en grundläggande del i demokratin. Vi vill därför i stället underlätta för invånarna att ta del av det som händer i kommunen, de beslut som fattas och underlag för dessa etc., eftersom vi är övertygade om att detta bidrar till att öka medborgarnas engagemang för kommunpolitiken, vilket främjar demokratin. Att ta betalt för allmänna handlingar har snarast motsatt effekt. Vi tycker också att det är viktigt att alla invånare får likvärdiga möjligheter att få insyn i verksamheten och en taxa för kopior av allmänna handlingar slår främst mot dem som kanske inte har tillgång till dator, skrivare m.m., d.v.s. våra äldre kommuninvånare, som också ofta är de som har mindre pengar att röra sig med.

Nu har det kommit ett nytt förslag till beslut rörande taxa för kopia av allmän handling. Av handlingarna framgår det att den avgift som myndigheterna, till exempel Nynäshamns kommun, tar ut ska täcka kostnader för kopiering, material och expediering. Däremot får inte kostnader för tiden det tar att plocka fram handlingen eller sortera tillbaka den ingå i avgiften. Vi anser det anmärkningsvärt att det inte finns några uppgifter i handlingarna beträffande hur stor denna kostnad är, eftersom det innebär att utan dessa uppgifter fattar fullmäktige beslut utan ett faktamässigt beslutsunderlag. I det här ärendet måste man väga kostnaderna för kopiering mot kostnaderna som uppstår om man ska ta betalt, eftersom en betalningsprocedur också kommer att kosta pengar. Därför är det av största vikt att veta hur omfattande kopieringen av allmänna handlingar är och vilka kostnader det innebär, som kommunen skulle kunna få betalt för, dvs. det som förslaget om taxa gäller.

Om kommunen trots allt ska ta betalt för kopior av allmänna handlingar, anser vi att det nya förslaget trots allt är bättre än det tidigare beslutet, men vi har dock två invändningar. Det är bra att kopiering av 1-19 sidor är avgiftsfri, men vi kan inte förstå hur man kan hävda att detta är avgiftsfritt, när man samtidigt föreslår att ta 50 kr för den tjugonde sidan? Om handlingen är på 20 sidor, får man ju i princip betala för de första 19 sidorna också, om priset för sidan 20 är 50 kr. Man får då t.o.m. betala mer än de 2 kronor, som gäller för sidor som överstiger 20 sidor. Vi föreslår i stället 2 kr/sida fr.o.m. sidan 20, vilket stämmer med det som står i förslaget för övrigt.

Vi anser att det är självklart att kommunen år 2017 ska ha alla handlingar digitalt. Om någon begär att få en handling i digitalt format, som inte finns digitalt, då anser vi inte att kommunen ska ta betalt för skanningen, eftersom handlingen kommer att finnas digitalt på kommunen i fortsättningen, vilket ger ett mervärde för kommunen. Det är orimligt att en person, som begär ut en handling, ska straffas för att kommunen inte har sina handlingar i digitalt format.Sorundanet Nynäshamns kommunparti


Lena Dafgård
Partiledare och
fullmäktigeledamotSorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708 - 92 17 50, kontakt@sorundanet.se

Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Med en öppen och ödmjuk dialog vill vi utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla. Läs mer om oss på www.sorundanet.se.

Läs dokumentet som PDF