HemSorundanet Nynäshamns Transparent Placeholder
kommunparti

Bilda nya kommuner?

Intresse från invånarna och goda erfarenheter från alla nybildade kommuner!

Det finns ett intresse hos invånare i vår kommun för att veta mer om nybildning av kommuner. Störst intresse upplever vi i Sorunda. Det är den kommundel där den kom­munala servicen minskat drastiskt. Mer än 450 skolplatser har tagits bort de senaste åren. Men även i Ösmo, i Nynäshamn och på Torö finns det ett intresse för att veta mer om att bilda nya kom­muner.

Erfarenheterna från nybildade kom­muner är mycket positiva. Därför vill vi undersöka möjlig­heterna till en positiv utveckling även för vår kommun. Vi har samlat kunskap och erfaren­heter från andra kommuner som nybildats. På den här sidan hittar Du en samman­ställning av rapporter, studier, artiklar, intervjuer mm mm.

 

Per Ranch Är det något Du undrar över? Välkommen att kon­takta Per Ranch med frågor, förbättringsförslag och kommentarer via telefon, epost, Facebook... läs mer

 

Innehåll

 

Sammanfattning

Kommunerna Ösmo, Sorunda och Nynäshamn tvingades till en samman­slagning 1974. Samarbetet har fungerat dåligt; initiativ och resurser har snedfördelats. Ut­veck­ling och demo­krati har blivit lidande.

Flera andra kommuner har haft en lik­nande situation och bildat nya kommunala organisationer. En förbättrad demokrati, en positiv utveckling, likvärdig resursfördelning och nöjdare invånare är erfarenheterna.

Alla är nöjda och ingen vill tillbaka till det gamla!

Goda erfarenheter från många nya kommuner

 

Att bilda nya kommuner

I Sverige har 12 andra kommunala organisationer haft liknande ut­maningar som vi; dåligt samarbete, snedför­delning av resurser, långsam utveckling och en demokrati som upplevs som brist­fällig. Därför har man utrett möjligheterna med att bilda två nya kommunala organisationer och sedan 1980 har 13 nya kommuner bildats. Erfarenheterna är mycket goda framförallt när det gäller demokrati, insyn och påverkan.

Mindre kommunala organisationer och närmare till invånarna gör att de kan lyssna bättre till invånarnas behov och önskemål och på så sätt leverera de tjänster som efter­frågas. Alla de kommuner som delat upp organisa­tionen är mycket nöjda och ingen vill tillbaka till den gamla “storkommunen”. Detta är fakta och konstaterat i forskningen sedan länge.

Vi anser att det är självklart att utreda alla möjligheter för att för­bättra den kommunala organisationen. En utredning av ändring av den admini­strativa indelningen av ett geografiskt område heter “indelnings­ändrings­utredning”. Populärt kallas utredningen för “kommun­delnings­utredning” och genomförs av Kammar­kollegiet. Utredningen visar om det blir bättre eller sämre och vad en delning kommer att kosta. Utredningen är ett besluts­underlag. Visar utredningen att det blir sämre så lägger man den åt sidan. Då har utredningen givit en bra genom­lysning av alla aspekter av den kommunala organisationen.

Visar utredningen att det blir bättre så är det naturligt att gå vidare i processen; antingen genom beslut i Kommunfullmäktige eller genom folkomröstning. Om nej-sägarna vinner så blir det ingen delning. Om ja-sägarna vinner så hamnar frågan hos regeringen som slutligen avgör.

En utredning handlar helt enkelt om att strukturerat pröva alla möjliga vägar för att förbättra!

Är det någon som säger nej till att undersöka möjlig­heterna att förbättra?

 

Goda exempel och erfarenheter från nya kommuner

Nykvarn, Trosa, Salem, Knivsta och Lekeberg har frigjort sig och blivit egna kommu­ner. Ta del av deras erfaren­heter!

Salem blev egen kommun 1983. Hans Jörlén (C) berättar om erfaren­heterna av att bilda ny kommun.2016-08-15 - Salem blev egen kommun 1983 - Hans Jörlén, (C) berättar om erfarenheterna av att bilda ny kommun.... läs mer

Knivsta blev egen kommun 2001. Lennart Lund­berg (KNU) berättar om erfaren­heterna av att bilda ny kommun.2016-08-15 - Knivsta blev egen kommun 2001 - Lennart Lundberg, (KNU) berättar om erfaren­he­terna av att bilda ny kommun.... läs mer

Leke­berg blev egen kommun 1995. Gerhard Olsson (C) berättar om erfaren­heterna av att bilda ny kommun.2016-08-15 - Lekeberg blev egen kommun 1995 - Gerhard Olsson (C) berättar om erfaren­he­terna av att bilda ny kommun.... läs mer

 

Frågor och svar

 

Karta över Nynäshamns kommun

Finns det någon karta på den föreslagna kommun­delningen?

Vi har utgått från kommundelarna Ösmo, Torö, Sorunda och Nynäs­hamn och bedömer att en nybildad kommun huvudsakligen ansluter till dessa gränser.

Anpassningar av gränserna bör dock kunna ske efter samråd med invånarna på vissa platser. Ett exempel är Torö och södra Ösmo. Vi bedömer att Torö vill höra ihop med Nynäshamn. Norsbol, Käringboda och öarna söderut tillhör för närvarande kommundelen Ösmo men bör rimligtvis tillhöra Torö - Nynäshamn om Ösmo vill frigöra sig.

Det finns två alternativ för utredningen:

Vad händer när utredningen är klar?

Förutsatt att utredningen visar att det går att bilda nya kommuner är det då dags för en bred debatt om de olika alternativens för- och nackdelar. Därefter anser vi att det bör genomföras en folkomröstning. Den kan ske i samband med kommunvalet 2022.

Hur ska resultatet av en folk­omröstning tolkas?

Om det inte finns en majoritet för att bilda ny kommun i någon kommundel så sker ingen ändring av indelningen av vår kommun. Nynäshamn fortsätter att vara en kommun.

Om det finns en majoritet för att bilda nya kommun i någon kommundel så ska den majoriteten avgöra. Vi tror inte på fortsatt "tvångsgifte" mot invånarnas vilja. Då ska en ansökan om att bilda ny kommun lämnas till regeringen. Följande möjligheter finns:

Hur påverkas skatten vid en nybildning?

Skatten påverkas generellt inte av hur många invånare en kommun har. Genom det kommunala skatte­utjämnings­systemet garanterar svenska staten att alla kommuner ges likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Två nya kommuner betyder alltså ingen ekonomisk förändring jämfört med hur det är nu. De nya kommunerna bestämmer själva var resurserna ska läggas och de har möjlighet att ändra den kommunala skatten, både upp och ned, efter behov... läs mer

Vad säger de förtroende­valda?

De förtroendevalda som har varit med och bildat en ny kommun är positiva och vill inte tillbaka till den gamla stora kommunen. Det gäller även de som var tveksamma till nybildningen. De som inte har egna erfarenheter är ofta skep­tiska och oroliga för förändringar. De vet vad de har men inte vad de får och använder ofta negativa beskriv­ningar som att dela, slå sönder, trasa sönder och splittra. Många förtroendevalda har också en överdriven tro på stordrift och “centralisering”.

Varför ska man bilda två nya kom­munala organi­sationer?

Erfarenheterna från nya kommunala organisationer är mycket positiva. Invånarna upplever att demokratin blir bättre genom en mindre organisation som ger kortare beslutsvägar, bättre insyn och bättre möjligheter att påverka.

Vad är en nybildning?

En nybildning är man skapar två nya kommunala organisationer av den gamla.

Hur går det till att bilda nya kommuner?

Först och främst måste tillräckligt många av kommunens invånare vilja veta mer om möjligheter och ut­maningar. Då kan kommunen bestämma om en utredning. Om utredningen är positiv kan antingen en folkomröstning ske eller Kommunfull­mäktige kan besluta. Slutligen är det dock regeringen som beslutar.

Vem gör utredningen?

Kammarkollegiet är den myndighet som handlägger själva utredningen. Kam­mar­kollegiet har hitintills låtit organisationen Sveriges kommuner och Landsting, SKL, genomföra utredningen. Utredningen leds av en utredningsman vilken använder specialister på bl.a. skatteprognoser.

Vad kostar en utredning?

Den utredning som genomfördes i Bot­kyrka år 2011 kostade 300 000 kr och betalades av Botkyrka kommun. I vår kommun motsvarar det 0,02% av den årliga budgeten på 1 360 000 000 kr (2016).

Vilka kommer att styra?

Om regeringen beslutar om en ny­bild­ning kommer de nya kommunernas invånare att få rösta i respektive kommun vid nästkommande val. De som bor i de nya kommunerna väljer då politiker bland alla partier till respektive kommuns fullmäktige.

Hur blir de nya organisa­tionerna?

Den befintliga kommunala organisa­tionen kommer att bli två nya. Det finns möjligheter att göra båda dessa modernare och effektivare eftersom organisationerna får en nystart.

Vad händer med vatten och avlopp, VA?

VA-planen i vår kommun utgår från stordrift och centralisering. Den måste anpassas till de olika kommun­delarnas förutsättningar. Moderna, småskaliga och de­centraliserade lösningar är resurseffektiva i stora delar av vår kom­mun. Vi kan förmodligen samarbeta med framförallt Haninge i de norra delarna.

Vad händer med sop­hantering / brandkår / ambu­lans?

Sophantering, brandkår och ambulans blir oförändrat. SRV återvinning ägs gemensamt av Södertörns­kommu­nerna. Rädd­nings­tjänsten sköts av Södertörns Brand­försvars­förbund. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Salem och vår kommun ingår i dessa samman­slutningar. De nya kommunerna bör givetvis vara med i dessa organisationer.

Behöver de nya kom­munerna nyanställa?

De nya kommunerna kommer att be­höva motsvarande personal som finns idag. Nuvarande personal kommer i all väsentlighet fördelas ut på de nya kommunerna. I huvudsak blir det ett byte av arbetsgivare.

Blir det vitalare demokrati med nya kommuner?

Ja, forskningen visar att demokratin kan bli mer deltagande än representativ.

Är det “rika” kommundelar som frigör sig?

Nej, det finns inga belägg för det i forsk­ningen.

Påverkas omsorgen vid funktionshinder?

Kostnaderna för personliga assi­stenter är i huvudsak finansierad av staten (ca 80 procent) via den så kallade assistent­ersättningen. Det har inte så stor betydelse för den kommunala ekonomin eftersom vi har ett utjämnings­system be­träffande omsorgen vid funktions­hinder (LSS-utjämningen) som gör att kommuner med höga kostnader får täckning för eventuella merkostnader.

Vad händer med AB Nynäs­hamns­bostä­der?

Alla som bor i Nynäshamns­bostäders hyresrätter kan bo kvar som vanligt. De nya kommunerna bildar nya bolag av det gamla. De nybildade bolagen tar över ansvaret för den verk­samhet som bedrivs i respektive kommun.

Blir det dyrare färdtjänstresor?

Nej, färdtjänstresor blir inte dyrare. Det är resans längd som avgör priset - inte om man passerar en kommungräns.

 

Läs mer i vår kunskapsbank

 

Vi vill se en fakta­baserad debatt om att bilda nya kommuner. Svar på debattinlägg från Liberalerna (L)2021-02-21 - Vi vill se en fakta­baserad debatt om att bilda nya kommuner - Svar på debattinlägg från Liberalerna (L)... läs mer

Därför vill vi utreda en kommun­delning. Debatt­artikel om den stundande kommun­delnings­utredningen2021-01-25 - Därför vill vi utreda en kommun­delning - Debatt­artikel om den stundande kommun­delnings­utredningen... läs mer

Kommundelning ska utredas – hela oppositionen stöttade SN. Under nästa år ska en utredning ta reda på om det finns några fördelar med att dela upp Nynäshamns kommun.2020-12-19 - Kommun­delning ska utredas – hela oppositionen stöttade SN - Under nästa år ska en utredning ta reda på om det finns några fördelar med att dela upp Nynäshamns kommun.... läs mer

Sorunda kan bryta sig loss från Nynäshamn – nya idéer läggs fram om kommundelning. Under 2020 ska ett arbete påbörjas för att ta reda på om det vore bra att dela upp Nynäshamns kommun.2020-01-24 - Sorunda kan bryta sig loss från Nynäshamn – nya idéer läggs fram om kom­mun­delning - Under 2020 ska ett arbete påbörjas för att ta reda på om det vore bra att dela upp Nynäshamns kommun.... läs mer

Vi vill se möjligheterna med nya kommunala organisationer. Vi samarbetar med C+KD+L+M för att utreda konsekvenserna av en delning eller en sammanslagning.2020-01-08 - Vi vill se möjligheterna med nya kommunala organisa­tioner - Vi samarbetar med C + KD + L + M för att utreda konse­kvenserna av en delning eller en sammanslagning.... läs mer

Kommundelning i Nynäs­hamn ska utredas. Samarbete mellan den nya kommunledningen och Sorundanet Nynäshamns kommunparti.2019-01-02 - Kommun­delning i Nynäshamn ska utredas - Samarbete mellan den nya kommunledningen och Sorundanet Nynäshamns kommunparti.... läs mer

Salem - De första åren av Lennart Kalderén. Spännande bok om kampen för "Salem - egen kommun" och pionjärtiden i ny kommun.2020-10-29 - Salem - De första åren av Lennart Kalderén - Spännande bok om kampen för "Salem - egen kommun" och pionjärtiden i ny kommun.... läs mer

Christina Berlin - Erfarenheter av att bilda ny kommun. Nykvarn blev egen kommun 1999 och ligger knappt 40 minuter med bil söder om Stockholm.2018-10-06 - Christina Berlin - Erfarenheter av att bilda ny kommun. - Nykvarn blev egen kommun 1999 och ligger knappt 40 minuter med bil söder om Stockholm.... läs mer

Margareta Wallin - Erfarenheter av att bilda ny kommun. Trosa blev egen kommun 1992 och ligger knappt en timme med bil söder om Stockholm.2018-09-06 - Margareta Wallin - Erfarenheter av att bilda ny kommun. - Trosa blev egen kommun 1992 och ligger knappt en timme med bil söder om Stockholm.... läs mer

Trosa kommuns framgångsrecept. Verksamheter och utbud ska styras av medborgarnas behov och önskemål!2017-08-18 - Trosa kommuns framgångs­recept - Verksamheter och utbud ska styras av medborgarnas behov och önskemål!... läs mer

En utredning av kommundelning kostar inte en massa pengar. Replik till Bertil Norrström2017-03-01 - En utredning av kommundelning kostar inte en massa pengar - Replik till Bertil Norrström... läs mer

Frihet och eget ansvar – parollen som blev sann. Innan kommun­delningen gick debatten het mellan Ja och Nej-sidan2017-02-16 - Frihet och eget ansvar – parollen som blev sann - Innan kommun­delningen gick debatten het mellan Ja och Nej-sidan... läs mer

Borgerlig opposition vill utreda kommundelning – ser motsättning mellan stad och land. En utredning bör undersöka om Nynäshamns kommun kan delas i två eller flera delar. Det föreslår (M), (C) och (KD).2017-02-07 - Borgerlig opposition vill utreda kommundelning – ser motsättning mellan stad och land - En utredning bör undersöka om Nynäshamns kommun kan delas i två eller flera delar. Det föreslår (M), (C) och (KD).... läs mer

I år firar både Trosa och Gnesta 25-årsjubileum som egna kommuner - "Skilsmässan från Nyköping var som vilken bodelning som helst"2017-02-01 - I år firar både Trosa och Gnesta 25-årsjubileum som egna kommuner - "Skilsmässan från Nyköping var som vilken bodelning som helst"... läs mer

Motion om kommun­delnings­utredning från C + KD + M. Vi yrkar att ...  initiera en hel­täckande utredning som kan ligga till grund för ett ev. framtida beslut att gå vidare i en process att dela Nynäs­hamns kommun i två eller flera delar.2017-02-01 - Motion om kommun­delnings­utred­ning från C + KD + M - Vi yrkar att ... "initiera en hel­täckande utredning som kan ligga till grund för ett ev. framtida beslut att gå vidare i en process att dela Nynäs­hamns kommun i två eller flera delar".... läs mer

Sorundanet fortsätter insamling – vill utreda kommundelning av Nynäshamn – Nu intensifierar vi insamlingen, säger Lena Dafgård (SN).2016-11-08 - Sorundanet fortsätter insamling – vill utreda kommundelning av Nynäshamn - – Nu intensifierar vi insamlingen, säger Lena Dafgård (SN).... läs mer

Alliansens budget stödjer även utredning om kommun­delning. De vill även betala för att utreda en kommundelning, som Sorundanet tidigare har föreslagit,2016-11-08 - Alliansens budget stödjer även utredning om kommun­delning - De vill även betala för att utreda en kommun­delning, som Sorundanet tidigare har föreslagit,... läs mer

Replik på insändare den 5 september i NynäshamnsPosten. Sammanslagningen Ösmo, Sorunda och Nynäshamn var inte frivillig; den var påtvingad av regeringen.2016-09-30 - Replik på insändare den 5 september i NynäshamnsPosten - Sammanslagningen Ösmo, Sorunda och Nynäshamn var inte frivillig; den var påtvingad av regeringen.... läs mer

Bilda nya kommuner kan gå snabbt om viljan finns!. Att bilda två nya kom­muner är inte så svårt som man kanske kan tro, skriver Per Ranch (SN), i ett debattsvar.2016-09-23 - Bilda nya kommuner kan gå snabbt om viljan finns! - Att bilda två nya kom­muner är inte så svårt som man kanske kan tro, skriver Per Ranch (SN), i ett debattsvar.... läs mer

Två nya kommuner?. Efter 42 år behövs nytänkande och kraftfulla åtgärder! Utred ekonomi, organisation och demokrati.2016-08-15 - Två nya kommuner? - Efter 42 år behövs nytänkande och kraftfulla åtgärder! Utred ekonomi, organisation och demokrati.... läs mer

Omöjligt att ena Ösmo och Sorunda. Staten tyckte att det vore rationellt. Men politiskt visade det sig 1949 vara en omöjlighet att ena Sorunda och Ösmo i en gemensam kommun.2015-04-14 - Omöjligt att ena Ösmo och Sorunda - Staten tyckte att det vore rationellt. Men politiskt visade det sig 1949 vara en omöjlighet att ena Sorunda och Ösmo i en gemensam kommun.... läs mer

Marginalintäkter vid befolkningsförändring. PM från Sveriges Kommuner och Landsting.2014-04-17 - Marginal­intäkter vid befolknings­förändring - PM från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL (numera SKR). läs mer

Sorunda kan lämna Nynäshamn. Vi bedömer att Sorunda skulle klara sig bättre utan orten Nynäshamn.2014-03-25 - Sorunda kan lämna Nynäshamn - Vi bedömer att Sorunda skulle klara sig bättre utan orten Nynäshamn.... läs mer

Då bondebygd och hamnstad blev ett. En nödvändighet eller ovälkommen toppstyrning från riksdagen?2014-02-12 - Då bondebygd och hamnstad blev ett - En nödvändighet eller ovälkommen toppstyrning från riksdagen?... läs mer

Nykvarn 10 år 2009 - Jubileums­skrift. En tillbakablick på en ung kommuns första tio levnadsår2008-11-13 - Nykvarn 10 år 2009 - Jubileums­skrift - En tillbakablick på en ung kommuns första tio levnadsår... läs mer

Den kommunala indelningen - PM från Kammarkollegiet2007-11-21 - Den kommunala indelningen - PM från Kammarkollegiet... läs mer

Kommundelnings­effekter, SOU 2001:48. En inventering av 1990-talets nya kommuners lokal­demo­kra­tiska erfarenheter av Av Gissur Ó. Erlingsson2001-01-01 - Kommundelnings­effekter, SOU 2001:48 - En inventering av 1990-talets nya kommuners lokal­demo­kra­tiska erfarenheter av Av Gissur Ó. Erlingsson... läs mer

Demokrati, demokrati och demokrati. Christina Berlin, Ja-general i Nykvarn, om de tre viktigaste skälen till att bilda egen kommun.1997-05-06 - Demokrati, demokrati och demokrati - Christina Berlin, Ja-general i Nykvarn, om de tre viktigaste skälen till att bilda egen kommun.... läs mer

Trosa bryter sig loss. Bytänkande eller demokratins räddning?1993-04-01 - Trosa bryter sig loss - Bytänkande eller demokratins räddning?... läs mer

Gnesta, Nyköping och Trosa bildade nya kommuner 1992. Som vilken skils­mässa som helst - läs bodelnings­dokumentet här!1992-07-24 - Gnesta, Nyköping och Trosa bildade nya kommuner 1992 - Som vilken skils­mässa som helst - läs bo­delnings­dokumentet här!... läs mer

Sorunda och Ösmo kritiskt inställda till kommuns­amman­slagning. Regeringen har nu beslutat att Nynäshamn - Sorunda - Ösmo skall utgöra kommun­block 23. Central­orten kan lika gärna ligga på Gotland!1964-02-11 - Sorunda och Ösmo kritiskt inställda till kommun­samman­slagning - Regeringen har nu beslutat att Nynäshamn - Sorunda - Ösmo skall utgöra kommun­block 23. Central­orten kan lika gärna ligga på Gotland!... läs mer