Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby 2021-11-15

Särskilt yttrande Inriktningsbeslut fortsatt planarbete Förtennaren 2 (Binomen)

Bakgrund

Den fristående Montessoriskolan Binomen ligger på fastigheten Förtennaren 2 i Vansta industriområde. Binomen drivs av den ideella föreningen Barnens Bästa och har 43 elever från F (förskoleklass) till och med årskurs 3 samt fritidshem. Skolan, som har funnits sedan 2002, har haft ett tidsbegränsat bygglov som löpt ut och fastigheten är planlagd för industriändamål. Kommunstyrelsen beslutade den 2019-12-12 (§ 356/19) följande:

 1. Verkställa kommunstyrelsens beslut den 21 november 2018 § 265 genom att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att i samråd med berörd fastighetsägare initiera ett planuppdrag på fastigheten Förtennaren 2, där syftet med detaljplanen är att medge skolverksamhet inom fastigheten (vår fetstil).
   
 2. Uppkomna detaljplanekostnader ska belasta kommunstyrelsens planeringsavdelning istället för fastighetsägaren, i likhet med tidigare beslut den 21 november 2018 § 265.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade om planuppdrag i mars 2020

I stället för att hantera uppdraget enligt kommunstyrelsens beslut den 21 november 2018 § 265, det vill säga att syftet med detaljplanen är att medge skolverksamhet inom fastigheten har ett antal utredningar initierats som innehåller faktafel. Till exempel har detaljplanerna S 188, 711 och 812 som gränsar till berörd detaljplan inte beaktats i alla utredningar, trots att dessa detaljplaner är fastställda och har vunnit laga kraft. S i S 188 står för Stadsplan. Detaljplanerna 711 och 812 har mycket långtgående begränsningar i planbestämmelserna enligt följande:

 • m 1: Verksamheten får inte vara störande för omgivningen. Störande buller är det som överstiger 55 Db inomhus och 65 Db vid uteplats.
   
 • m 2: Åtgärder till skydd av grundvattnet kan erfordras, se planbeskrivningen.

Våren 2021 har följande utredningar genomförts:

 • barnkonsekvensanalys
 • dagvattenutredning
 • riskutredning
 • trafikutredning
 • bullerutredning.

Utredningarna kommer fram till att det finns flera hinder för att platsen ska anses lämplig och utredningarna föreslår också åtgärder för att undanröja hindren. Vi anser att utredningarna är bristfälliga, eftersom de innehåller faktafel och inte har beaktat detaljplanerna 711 och 812. Vissa av utredningarna har identifierat problem som föreslås lösas av fastighetsägaren, trots att dessa problem är vår kommuns lagstadgade ansvar och det redan framgår av detaljplanerna 711 och 812 hur dessa problem ska lösas.

Förvaltningens ena förslag till beslut är att:

 1. Kommunstyrelsen beslutar att planområdet utökas för att möjliggöra de åtgärder som krävs för att säkerställa lämpligheten samt att budgetera drygt 700 000 kronor för fortsatt planarbete.

Vi anser att det är en helt felaktig slutsats att planområdet ska behöva utökas.

Läs hela yttrandet här...