Yttrande Yt- och grundvattenplan för Nynäshamns kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
Nynäshamns kommun
149 81 NYNÄSHAMN
kommunstyrelsen@nynashamn.se

Västerby 2019-01-18

Yttrande Yt- och grundvattenplan för Nynäshamns kommun

Vi har av Nynäshamns kommun beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad handling.

Först och främst vill vi uppmärksamma att remisstiden är fram t.o.m fredagen den 18 januari 2019. För förtroendevalda som engagerar sig ideellt på sin fritid, d.v.s. fritidspolitiker, är varje ledig dag, som t.ex. lördagar och söndagar, värdefull för att kunna läsa in, analysera, diskutera, samordna och inkomma med synpunkter. I detta fall hade remisstiden kunnat förlängas fram t.o.m. söndagen den 20 januari 2019 utan att det hade påverkat ärendets handläggning eller tidplan. Vi föreslår att detta faktum tas i beaktande fortsättningsvis.

Vi anser att det ska finnas flera mindre reningsverk i kommunen. Att ha ett verk som tar hand om allt spillvatten från hela kommunen gör att det verket med långa överföringsledningar blir mycket sårbart bl.a. med bräddningar som resulterar i att orenat spillvatten når recipienten. Blir det brott på en ledning t.ex. söder om Ösmo så kommer stora problem att uppstå med omhändertagandet av spillvatten.

Vi ifrågasätter rivningen av två reningsverk i Sorunda, när det vore bättre att renovera, modernisera och öka kapaciteten på dessa verk.

Vi föreslår att Lisö och Torö bör få egna reningsverk. Vi bedömer att bara överföringsledningar till Nynäshamns reningsverk kommer kosta minst två gånger så mycket som ett reningsverk.

Ovanstående samt att bevaka lantbrukets användning av handelsgödsel är det som kommer att ge största effekten på vården av våra vattenförekomster.

Kortare överföringsledningar innebär mindre kostnader vilket vi bedömer kommer att medföra lägre anslutningsavgifter samt inte så stora ökningar av VA-taxan i framtiden.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Hans-Ove Krafft