Sorundanet yttrande remisshandling
Sorundanet Symbol and logo banner!

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn
miljo-och-samhallsbyggnadsnamnden@nynashamn.se

Västerby 2018-01-22

Yttrande Samråd om detaljplan för del av Nynäshamn 2:154 m.fl. Kalvö industriområde, Nynäshamns kommun, Stockholms län

Vi har av Nynäshamns kommun beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad handling.

Som framgår av handlingarna, ser vi i huvudsak tre utmaningar med planbeskrivningen: 1) Byggnation av en bensinstation och dess placering, 2) Hur vattenskyddsområdet, som är reservvattentäkt ska skyddas och 3) Olycksrisker med transporter av farligt gods på väg 73, som är primär transportväg för farligt gods och som ligger nära det tänkta exploateringsområdet. Ju mer farligt gods som ska transporteras, desto större avstånd till väg 73 krävs.

Vad gäller det sistnämnda, delar vi inte påståendet på sidan 27 i “Detaljerad riskbedömning för detaljplan - Transport av farligt gods på väg 73 - Kalvö verksamhetsområde, Nynäshamn”: “En utbyggnad av hamnen i Norvik och utvidgad verksamhet vid LNG-terminalen bedöms ligga långt fram i tiden”. Denna rapport är daterad 2016-04-12 och Norviks hamn beräknas tas i bruk 2020, dvs. om två år. Den exploatering, som beskrivs i planbeskrivningen, kommer förmodligen att ha en livslängd på minst 40-50 år. Redan den 30 november 2017, har Stockholms Hamn AB, skickat ett samrådsunderlag för ansökan om ändring av villkor för verksamhet i Nynäshamns hamn, som innebär en ökning av godsmängderna från 1,5 till 2,3 miljoner ton. Det är rimligt att anta att även mängden farligt gods kommer att öka, om ansökan bifalls. I ovan nämnda rapport, beskrivs också att antalet LNG-transporter kan komma att öka från 10 tankbilar per dag till 155 tankbilar per dag. Vi anser därför att dessa risker måste tas på allvar nu och att det inte är något som ligger långt fram i tiden.

Det framkommer i planbeskrivningen att det pågår en utredning av Kalvö trafikplats parallellt med detaljplanearbetet och trafikplatsen eventuellt ska kunna utformas till en planskild korsning. Om detta inte kan genomföras, är det mycket viktigt att det åtminstone blir flera filer i de olika riktningarna, för att öka trafiksäkerheten, som redan idag är undermålig, då det ganska ofta sker trafikolyckor på platsen. Med en så stor exploatering som föreslås, kommer naturligtvis detta problem att öka dramatiskt.

Vi har i nuläget inget övrigt att yttra om planförslaget under förutsättning att de tre bifogade bilagorna inarbetas i detaljplanen.För Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Hans-Ove Krafft
Bilagor:

Bilaga 1:
Utrednings-PM Geoteknik - Mark- och grundvattenförhållanden, Stockholm 2016-09-19

Bilaga 2:
RISKANALYS KALVÖ TRAFIKPLATS Bensinstation inom vattenskyddsområde

Bilaga 3:
Detaljerad riskbedömning för detaljplan, Transport av farligt gods på väg 73, Kalvö verksamhetsområde, Nynäshamn, 2016-02-29, Rev 1: 2016-04-12