För äldre, för individer och familjer samt för de med funktionsvariation.

 

Äldreomsorg, social omsorg och omsorg om de med funktionsvariation.

Omsorgsprogram för äldre, individer och familjer samt de med funktionsvariation

Vår vision

Vi vill slå vakt om allas lika värde, närdemokrati och social välfärd. Det finns mycket att jobba på och vi vet hur vi vill arbeta mot vårt gemensamma mål. Vi vet vilka värderingar som vi vill ska vägleda oss som kommun. Vi är lyhörda och tar våra kommuninvånarnas synpunkter på allvar. Framtiden i vår kommun ska präglas av gemenskap, delaktighet och trygghet för alla olika åldrar och med olika funktionsvariationer. Alla ska känna sig behövda. Den sociala strukturen ska präglas av öppenhet och omtanke.

I vår framtida kommun ser vi äldre som en tillgång och vi tar tillvara på deras erfarenheter. Vi tror på varje människas rätt att leva det liv man önskar, med god livskvalite och en given plats i samhället. Alla har möjlighet att bestämma vilken boendeform som passar en själv bäst, och här finns stora valmöjligheter. Alla över 85 år garanteras plats på äldreboenden om så önskas. Ingen i vår kommun ska ofrivilligt åldras ensam. Den mat som serveras i våra olika verksamheter är god och näringsriktig. Det finns goda möjligheter att motionera i vår kommun även för äldre och funktionsvarierade.

I vår framtida kommun ser vi personer med funktionsvariationer som en tillgång och en naturlig del av samhället. Vår stadsplanering och allmänna lokaler är tillgänglighetsanpassade. Alla ska ha möjlighet att kunna röra sig i vår kommun! Här finns sociala mötesplatser där äldre, funktionsvarierade, barn och vuxna kan mötas naturligt och integrera med varandra. Vi har LSS-boenden som möjliggör för funktionsvarierade att flytta hemifrån, utan att behöva byta kommun, och komma långt ifrån familjen som ofta är en nödvändig trygghet. Vi möjliggör för människor att ha en stimulerande fritid och det finns ett väl etablerat samarbete mellan nämnderna där vi skapar bästa förutsättningar för funktionsvarierade inom flera områden. Våra långsiktiga LSS-insatser underlättar för såväl brukare som deras anhöriga.

I vår framtida kommun ska personer som tillfälligt kommit på obestånd få vägledning och hjälp från kommunen. Dessutom finns mötesplatser med meningsfull sysselsättning i vardagen för personer med missbruks- och beroendeproblematik. Vidare har socialtjänsten ett systematiskt kvalitetsarbete där man redogör för vilka insatser som ges, varför och vad resultatet är. Det finns ett “kvalitetsteam” som har till uppgift att följa upp alla beslut inom kommunens omsorg, som ser till att det finns god kvalitet inom omsorgens verksamheter.Socialtjänstens budget är tydlig, med en differentierad ekonomisk redovisning.Kommunen har en barnombudsman vars huvudsakliga uppgift är att ta tillvara barnens rättigheter.

Vi ser vår framtida kommun som en förebild när det gäller omsorgsfrågor.
 

 

Omsorg om de med funktionsvariation.

Funktionsvariation

Möjlighet att utvecklas.
Möjlighet att välja boendeform.

Våra viktigaste målsättningar

Vår ambition är

 

Omsorg om de äldre.

Äldre

Möjlighet att leva ett gott liv hela livet.
Möjlighet att välja boendeform.

Våra viktigaste målsättningar

Vår ambition är

 

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg

Möjlighet att få en andra chans när man tagit fel spår.
Trygghet att känna tillit.

Våra viktigaste målsättningar

Vår ambition är

Kontakta gärna de ansvariga för vårt omsorgsprogram:
 

Lou-Lou Hillstad Lou-Lou Hillstad
Bibliotekarie, Lyngsta
Läs mer!
Parvane Ahmadi Parvane Ahmadi
Undersköterska, Norsbol
Läs mer!