Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

Omsorgsprogram för äldre, individer och familjer samt de med funktionsvariation

Vår vision

Vi vill slå vakt om allas lika värde, när­demokrati och social välfärd. Det finns mycket att jobba på och vi vet hur vi vill arbeta mot vårt gemensamma mål. Vi vet vilka värderingar som vi vill ska vägleda oss som kommun. Vi är lyhörda och tar våra kommun­invånarnas synpunkter på allvar. Framtiden i vår kommun ska präglas av gemenskap, delaktighet och trygghet för alla olika åldrar och med olika funktions­varia­tioner. Alla ska känna sig behövda. Den sociala strukturen ska präglas av öppenhet och omtanke.

I vår framtida kommun ser vi äldre som en tillgång och vi tar tillvara på deras erfarenheter. Vi tror på varje människas rätt att leva det liv man önskar, med god livskvalite och en given plats i samhället. Alla har möjlighet att bestämma vilken boendeform som passar en själv bäst, och här finns stora valmöjligheter. Alla över 85 år garanteras plats på äldre­boenden om så önskas. Ingen i vår kommun ska ofrivilligt åldras ensam. Den mat som serveras i våra olika verksamheter är god och näringsriktig. Det finns goda möjligheter att motionera i vår kommun även för äldre och funktions­varierade.

I vår framtida kommun ser vi personer med funktions­variationer som en tillgång och en naturlig del av samhället. Vår stadsplanering och allmänna lokaler är tillgänglighets­anpassade. Alla ska ha möjlighet att kunna röra sig i vår kommun! Här finns sociala mötesplatser där äldre, funktionsvarierade, barn och vuxna kan mötas naturligt och integrera med varandra. Vi har LSS-boenden som möjliggör för funktionsvarierade att flytta hemifrån, utan att behöva byta kommun, och komma långt ifrån familjen som ofta är en nödvändig trygghet. Vi möjliggör för människor att ha en stimulerande fritid och det finns ett väl etablerat sam­arbete mellan nämnderna där vi skapar bästa förutsättningar för funktions­varierade inom flera områden. Våra långsiktiga LSS-insatser underlättar för såväl brukare som deras anhöriga.

I vår framtida kommun ska personer som tillfälligt kommit på obestånd få väg­ledning och hjälp från vår kommun. Dessutom finns mötesplatser med meningsfull syssel­sättning i vardagen för personer med missbruks- och beroende­problematik. Vidare har social­tjänsten ett systematiskt kvalitets­arbete där man redogör för vilka insatser som ges, varför och vad resultatet är. Det finns ett “kvalitets­team” som har till uppgift att följa upp alla beslut inom vår kommuns omsorg, som ser till att det finns god kvalitet inom omsorgens verksamheter. Social­tjänstens budget är tydlig, med en differentierad ekonomisk redovisning. Vår kommun har en barn­ombuds­man vars huvud­sakliga uppgift är att ta tillvara barnens rättigheter.

Vi ser vår framtida kommun som en förebild när det gäller omsorgs­frågor.

Omsorg om de med funktionsvariation.

Funktionsvariation

Möjlighet att utvecklas och möjlighet att välja boendeform.

Våra viktigaste målsättningar

 • Verka för att personer med funktions­variation har möjlighet till en aktiv fritid.
   
 • Bygga fler LSS-bostäder så att fler kan flytta hemifrån. Och då involvera den enskilde, gode män och anhöriga i byggandet, samt anpassa dessa bostäder efter dem som ska bo där, för att skapa delaktighet goda levnadsvillkor.
   
 • Kommunen ska inte överklaga förvaltningsrättens beslut i frågor gällande LSS, där det dömts till kommunens nackdel.
   
 • Inrätta kommunalt bostadstillägg alternativ hyrestak för LSS-bostäder.
   
 • Skapa mötesplats och fritidsutbud inom vår kommun. Man ska inte behöva resa till annan kommun för detta.
   
 • Höja habiliteringsersättningen för daglig verksamhet.
   

Vår ambition är

 • Vår kommun skall öka takten i till­gänglighet­sanpassning. Både fysiskt och kognitivt.
   
 • Se över möjligheten att brukarna själva får bestämma över sin ledsagartid.
   
 • Upprätta en mötesplats med personal och aktiviteter för att bryta isolering. Gärna tillsammans med andra för integrerad verksamhet, åt bägge håll.
   
 • Vi vill att nämnderna samarbetar för att skapa bästa förutsättningar för människor i behov av stöd för att kunna ta del av vårt samhälle.
   
 • Skapa fler korttids­boenden inom kommunen.
   
 • Kommunala verksamheter ska erbjuda praktikplatser för funktions­nedsatta.
   
 • Wi-Fi installeras på alla LSS-boenden i vår kommun.
   
 • Skapa riktiga och värdefulla arbets­uppgifter till personer med funktions­variation, med individuella lösningar för varje person. I Sverige fungerar ofta social omsorg och vård så att personer som behöver stöd och service ska ”tas om hand”. Det kan vara nödvändigt och bra, men det kan också innebära att detta befästs i alla sammanhang, och funktions­variationer blir kvar i de traditionella dagliga verk­sam­heterna, och att inte ses som individer med förmågor i vårt samhälle. Och samhället går miste om värdefull kunskap.
   
 • Att personal har relevant utbildning för sina uppgifter.
   
 • Att inte glömma bort de osynliga funktionshindren.
   
 • Tidigt förebyggande insatser.
   
 • Samarbeten med anhöriga och organisationer för de med funktions­variation.
   

 

Omsorg om de äldre.

Äldre

Möjlighet att leva ett gott liv hela livet.
Möjlighet att välja boendeform.

Våra viktigaste målsättningar

 • Ingen ska behöva åldras ensam om man inte önskar.
   
 • God omvårdnad och omsorg med kvalite, var du än bor i vår kommun.
   
 • Sunnerbos matsal ska bara vara till för de boende där.
   
 • Bilda ett demensteam.
   
 • Kontinuiteten inom hemtjänsten ökas, dvs att färre olika personer ska komma hem till brukaren.
   
 • Säkerställa att dementa får rätt vård och boende på små anpassade enheter, där det finns personal med specialkompetens som tex Silvia­syster.
   
 • Bygga fler äldreboenden i små enheter, istället för att bygga till befintliga.
   

Vår ambition är

 • Anhöriga till personer med demens måste få extra stöd.
   
 • Wifi på alla boenden.
   
 • Verka för att äldre får god och näringsriktig mat.
   
 • Införa kostnadsfria trygghetslarm.
   
 • Ge äldre ökat självbestämmande över innehållet i sin hemtjänst utifrån sina individuella behov.
   
 • Stärkt stöd till anhörigvårdare, exempelvis när det gäller avlastning och växelvård samt tillgång till korttidsplatser.
   
 • Kommunens vård och omsorg ska vara individbaserad.
   
 • En äldreboendegaranti inrättas så att varje person som vill, utan bistånds­bedömning, garanteras plats i någon form av anpassat boende.
   
 • Vår kommuns omsorgs­verksam­heter så långt som möjligt anpassas för att möta varje persons behov vad gäller intressen, språk, livsåskådning och vårdbehov exempelvis genom profileringar på små enheter.
   
 • Palliativ- och geriatrisk kompetens ska finnas på alla särskilda boenden.
   
 • Införa seniorkollo för att aktivt bryta isolering och ensamhet.
   
 • Gemensamhetslokal för att träffas, umgås och laga mat tillsammans.
   
 • Kommunen ska erbjuda alla över 75 år vissa hemtjänstinsatser utan bistånds­bedömning, t.ex. trygg­hets­larm.
   
 • Se över förutsättningarna för att öka möjligheten att erbjuda äldreboende och färdtjänst till personer över 85 år, om så önskas.
   
 • Personalen har relevant utbildning för sina arbetsuppgifter.
   

 

Individ- och familjeomsorg.

Individ- och familjeomsorg

Möjlighet att få en andra chans när man tagit fel spår.
Trygghet att känna tillit.

Våra viktigaste målsättningar

 • Inrätta en kommunal barn­ombuds­man för att ta tillvara barns rättig­heter.
   
 • Vår kommun ska inte överklaga förvaltnings­rättens beslut i frågor gällande LVU där det dömts till kommunens nackdel.
   
 • Arbeta förebyggande för att förhindra sociala problem.
   

Vår ambition är

 • Varje barn som placerats från sina föräldrar ska garanteras det stöd som behövs för att klara skol­gången.
   
 • Socialtjänstens utredning ska göras av två socialsekreterare. En har till uppgift att se till barnets bästa.
   
 • Säkra kvaliteten hos socialtjänsten.
   
 • Skapa stöd och meningsfull syssel­sättning i vardagen för personer med missbruks- och beroende­problematik.
   
 • Placeringar av barn och unga ska i första hand ske i familjehem. Strävan är att behålla nätverken kring barnen och placera syskon på samma ställe.
   
 • Korta hand­läggnings­tider från ansökan till beslut, samt vid utredningar.
   

 

Lou-Lou Hillstad

Lou-Lou Hillstad är ansvarig för vårt omsorgsprogram. Kontakta gärna henne via epost lou-lou.hillstad @ sorundanet.se