Överenskommelse

Valteknisk samverkan

"Samling för Nynäshamn 2022-2026"

Överenskommelsen i korthet

Hela överenskommelsen finns att hämta genom att klicka på PDF-ikonen längst ned. Vi vill dock inte sprida namnteckningarna digitalt varför dessa inte finns med. Den som vill ta del av originalet ombedes kontakta respektive part.

 
 


 
 

Parterna i denna överenskommelse är Miljöpartiet, Pensionärspartiet i Nynäshamns kommun, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sorundanet Nynäshamns kommunparti.

Valteknisk samverkan skapar möjlighet för partierna MP, PPIN, V och SN att erhålla representation i nämnder och styrelser.

Parterna är överens om att nominera och rösta på respektive partis kandidater utifrån valresultatet 2022. Överenskommelsen gäller endast val av ledamöter och ersättare till nämnder. I alla andra frågor är de partier, som har träffat överenskommelsen, fria att rösta som de vill och driva sin egen politik.

Valteknisk samverkan

Valteknisk samverkan


Överenskommelsen gäller vid val av ledamöter och ersättare till nämnd fram till valet 2026 och innebär att undertecknad samverkar genom att stödja respektive partis nominerade kandidater till representation i nämnder.

Överenskommelsen är offentlig och disponeras fritt av parterna efter undertecknande
Överenskommelsen har upprättats i 5 (fem) likalydande exemplar varav parterna tar var sitt.