Sorundanet Nynäshamns kommunparti - symbol och logotyp

Socialnämnden
Nynäshamns kommun

Västerby 2019-09-29

Yrkande rörande utredning av hemtjänst i egen regi

Bakgrund

Äldreomsorg är en kommunal kärnverksamhet. Vår kommun har en uppskattad och kostnadseffektiv kombination av kommunal och privat hemtjänst. Detta innebär valfrihet för de äldre. Vi bedömer att den kommunala hemtjänsten hanterat den pågående pandemin föredömligt. Bland annat utifrån detta vill vi behålla den kommunala hemtjänsten.

Omsorg om de äldre är en stor och synnerligen viktig del av vår kommuns uppdrag. Där spelar hemtjänsten en mycket viktig roll. Vi vill vara säkra på att alla äldre behandlas likvärdigt oavsett var man bor i hela vår kommun. Inte minst nu när vi är mitt inne i en pandemi är detta extra viktigt.

Vår kommun har en mycket kostnadseffektiv hemtjänst jämfört med andra kommuner i vår region och även jämfört med hela riket, se bilaga 1. Vi bedömer att det beror på kombinationen av kommunal och privat hemtjänst. En annan viktig anledning till att behålla den kommunala hemtjänsten är att vi kan jämföra kostnad och kvalitet med privata utförare.

Vi bedömer att det finns brister i den utredning som har gjorts om att avveckla den kommunala hemtjänsten. Därför kan den inte användas som ett fullgott beslutsunderlag. Vi har bl.a. reagerat på att utredningens rubrik inte är objektiv och saklig, eftersom en rubrik som “Förutsättningar att avveckla hemtjänsten i egen regi”, visar att man har en avveckling av hemtjänsten i kommunal regi som utgångspunkt och inte inriktar utredningen på att hitta konstruktiva lösningar. Vi saknar också det skriftliga underlag för utredningsuppdraget.

Yrkande

1. Enligt “Alternativ 5.: Översyn av hemtjänst i egen regi”
a. att “HR-avdelningen tillsammans med socialförvaltningen får i uppdrag att reducera sjukfrånvaron”.
b. att “En utredning görs om bemanningscenter är det optimala sättet att tillhandahålla vikarier på. I Lidingö finns inte en centraliserad bemanningspool för det anses komma för långt från verksamheten och bli för dyrt”.
           
2. Att socialnämnden får ta del av och yttra sig över alla analyser/utredningsdirektivet gällande hemtjänsten i egen regi innan dessa påbörjas.
 
3. För att bättre förstå vilken tilldelning av resurser hemtjänsten behöver i internbudgeten för år 2021 yrkar vi:
a. att en fördjupad analys av samtliga ekonomiska förutsättningar genomförs
b. att en organisatorisk genomgång genomförs
c. att verksamhetsförutsättningar för hemtjänsten som helhet utreds.
 
4. För att minska den höga sjukfrånvaron inom hemtjänst i egen regi yrkar vi:
a. att en orsaksanalys av den höga sjukfrånvaron genomförs av företagshälsovården i samråd med HR-avdelningen
b. att efter orsaksanalysen är genomförd ska företagshälsovården involveras i arbetet med att minska sjukfrånvaron
 
5. Att utreda de totala konsekvenserna för kommunen med en reducerad verksamhet inom bemanningscentrum som idag är placerad under kommunstyrelsen.
 
6. Att socialnämnden får kvartalsvisa återrapporter beträffande hur arbetet med att förbättra hemtjänsten i egen regi fortskrider.
 
7. Att socialnämnden får en fullständig genomgång av hur översynen och åtgärderna av hemtjänst i egen regi har utvecklats efter 12 månader.
 

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti


 
 
 
 

Lou-Lou Hillstad
Ledamot i Socialnämnden

 


 

BILAGA 1: Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 65+ (N21009)

Diagrammen nedan jämför kostnaden för hemtjänst äldreomsorg i vår kommun med alla kommuner i riket (övre) och Stockholms läns kommuner (undre).
Källa: https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16560&tab_id=117467
(SCB-Räkenskapssammandraget)

Alla kommuner i riket
Alla kommuner i riket

Alla kommuner i Stockholms län
Alla kommuner i Stockholms län