HemSorundanet Nynäshamns Transparent Placeholder
kommunparti

Interpellation
till Kommunstyrelsen ordförande,
Kommunalrådet Marcus Svinhufvud

Västerby 2024-03-13

Interpellation beträffande Svar på motion angående alkobommar i Nynäshamns hamn

Bakgrund

Sorundanet Nynäshamns kommunparti inkom 2019-10-06 med en motion om alkobommar i Nynäshamns hamn, (bilaga 1). Vi lyfter fram att det har hänt ett flertal olyckor i kommunen, där det har framkommit att lastbilsförare har varit påverkade av alkohol och att onyktra lastbilsförare därmed är ett stort trafiksäkerhetsproblem. Norviks hamn öppnade år 2020 och trafiken på vägarna väntas öka med 1 000 lastbilar per dygn. Samtidigt saknas nödvändig väginfrastruktur i vår kommun. Enligt en insändare av MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund) i NynäshamnsPosten är det 33 % fler alkohol- och drogpåverkade förare som har fastnat i kontroller 2022 jämfört med 2021. Syftet med motionen är att förhindra allvarliga olyckor orsakade av onyktra lastbilsförare.

I september 2017 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att införa “automatiserade nykterhetskontroller i vissa hamnar”. Totalt har regeringen satsat 78 miljoner kronor. I augusti 2019 invigdes den första automatiserade nykterhetskontrollen i Göteborgs hamn. Fler hamnar är på gång för att införa automatiserade nykterhetskontroller, bland annat i Trelleborg. Trafikverket fick även i uppdrag att föreslå hur mobila lösningar för automatisk nykterhetskontroll kan användas vid övriga hamnar och andra lämpliga platser i trafikmiljön. I regeringsuppdraget pekas 23 hamnar ut som prioriterade och Nynäshamns är en av de utpekade platserna.

I motionen yrkade Sorundanet Nynäshamns kommunparti på följande tre att-satser (beslutssatser):

 1. Att vår kommun informerar berörda parter som Stockholms hamnar, Trafikverket, Polismyndigheten och Tullverket om ökningen av trafiken samt att det har visat sig att det förekommer en hel del onyktra lastbilsförare.
   
 2. Att vår kommun inhämtar synpunkter från berörda parter som Stockholms hamnar, Trafikverket, Polismyndigheten och Tullverket gällande alkobommar.
   
 3. Att vår kommun aktivt driver frågan om att installera alkobommar gentemot berörda parter som Stockholms hamnar, Trafikverket, Polismyndigheten och Tullverket.
   

Sorundanet Nynäshamns kommunpartis motion angående alkobommar i Nynäshamns hamn behandlades i Kommunfullmäktige 2022-06-16, det vill säga för snart två år sedan. Beslutet i Kommunfullmäktige var att enhälligt bifalla motionen (bilaga 2).

En gång i halvåret sammanställs Rapport Balanslista till Kommunfullmäktige över de ärenden som inte ännu har genomförts enligt Kommunfullmäktiges beslut.. Vi kan inte se att vår motion har funnits på någon av balanslistorna sedan beslutet 2022-06-16.

Mot bakgrund av ovanstående önskar jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande, Marcus Svinhufvud, tillika kommunalråd.

 1. Hur kommer det sig att vår motion aldrig har kommit med på balanslistorna sedan beslutet i Kommunfullmäktige 2022-06-16?
   
 2. Vad har hänt sedan motionen bifölls i Kommunfullmäktige 2022-06-16?
   
 3. Har vår kommun informerat berörda parter som Stockholms hamnar, Trafikverket, Polismyndigheten och Tullverket om ökningen av trafiken samt att det har visat sig att det förekommer en hel del onyktra lastbilsförare?
   
 4. Har vår kommun inhämtat synpunkter från berörda parter som Stockholms hamnar, Trafikverket, Polismyndigheten och Tullverket gällande alkobommar?
   
 5. På vilka sätt har vår kommun aktivt drivit frågan om att installera alkobommar gentemot berörda parter som Stockholms hamnar, Trafikverket, Polismyndigheten och Tullverket? Kan du ge exempel?
   
 6. Kommer det att bli alkobommar i Nynäshamns hamn och i så fall, när?
   

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 

 

Lena Dafgård
Ledamot i Kommunfullmäktige
och i Kommunstyrelsen

Bilaga 1: Sorundanet Nynäshamns kommunpartis motion angående alkobommar 2019-10-06.
Bilaga 2: Kommunfullmäktiges beslut att bifalla motionen 2022-06-16.


Läs som PDF

Hämta och läs som PDF Här kan Du hämta hela dokumentet som PDF-fil… (läs mer)