Kommunstyrelsens sammanträde - sammanfattning av våra ärenden, yrkanden och återremissyrkanden.

 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-12

Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-12

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommun­full­mäktiges ledamöter väljs av medborgarna var fjärde år.

Kommunfullmäktiges uppgift är bland annat att välja ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, facknämnderna och de kommunala bolagen. I vår kommun har vi kommit överens om att ledamöter väljs på 2 år i nämnderna, d.v.s. halva mandatperioden, och därefter måste de väljas om. Ledamöter i Kommunstyrelsen väljs däremot på 4 år men kan väljas om. P.g.a. Covid-19 genomfördes endast valärenden under detta Kommunfullmäktige och övriga ärenden bordlades.

Horisontal line

Kort sammanfattning av valärendena

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti blev förändringarna mycket små. Med anledning av den "parlamentariska turbulensen" i vår kommun fick vi både en ordinarie ledamot och en ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.

Vi redovisar vår ledamot och ersättare i Kommunstyrelsen samt de ledamöter och ersättare som valdes i de olika nämnderna. Kontakta dem gärna om det är något Du vill veta eller framföra. Klicka på respektive person för kontaktuppgifter.

Horisontal line

Val till Kommunstyrelsen, KS

Vår ledamot och ersättare fortsätter sina uppdrag resten av mandatperioden d.v.s. fram till valet 2022.

Lena Dafgård Ledamot
Lena Dafgård
lena.dafgard @ sorundanet.se
Per Ranch Ersättare
Per Ranch
per.ranch @ sorundanet.se

Val till Barn- och utbildningsnämnden, BUN

Vår ledamot och ersättare valdes om till sina uppdrag resten av mandatperioden d.v.s. fram till valet 2022.

Lena Dafgård Ledamot
Lena Dafgård
lena.dafgard @ sorundanet.se
Åse Hermansson Ersättare
Åse Hermansson
ase.hermansson @ sorundanet.se

Val till Socialnämnden, SON

Vår ledamot och ersättare valdes om till sina uppdrag resten av mandatperioden d.v.s. fram till valet 2022.

Lou-Lou Hillstad Ledamot
Lou-Lou Hillstad
lou-lou.hillstad @ sorundanet.se
Parvane Ahmadi Ersättare
Parvane Ahmadi
parvane.ahmadi @ sorundanet.se

Val till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, MSN

Vår ledamot och ersättare valdes om till sina uppdrag resten av mandatperioden d.v.s. fram till valet 2022.

Hans-Ove Krafft Ledamot
Hans-Ove Krafft
hans-ove.krafft @ sorundanet.se
Per Ranch Ersättare
Per Ranch
per.ranch @ sorundanet.se

Kultur- och fritidsnämnden, KFN

Vår tidigare ersättare valdes in som ledamot och en ny ersättare valdes för resten av mandatperioden d.v.s. fram till valet 2022.

Rolf Åberg Ledamot fr.o.m 2021-01-01 (tidigare ersättare)
Rolf Åberg
rolf.aberg @ sorundanet.se
Lou-Lou Hillstad Ersättare fr.o.m 2021-01-01 (nyval)
Lou-Lou Hillstad
lou-lou.hillstad @ sorundanet.se
Horisontal line

Och för de som inte vet, här är våra ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige

Lena Dafgård Partiledare / gruppledare
Lena Dafgård
lena.dafgard @ sorundanet.se
Per Ranch Vice gruppledare
Per Ranch
per.ranch @ sorundanet.se
Hans-Ove Krafft Ersättare
Hans-Ove Krafft
hans-ove.krafft @ sorundanet.se
Irene Ångström Ersättare
Irene Ångström
irene.angstrom @ sorundanet.se