RAPPORT Norvik, Stockholm-Nynäshamns hamn med verksamhetsområde Trafikutredning, övergripande vägnät

Klicka här eller på PDF-ikonen längst ned för att läsa rapporten!

RAPPORT Norvik, Stockholm-Nynäshamns hamn med verksamhetsområde Trafikutredning, övergripande vägnät

Sammanfattning

I Norvik, norr om Nynäshamn, planeras en hamn för roro-trafik och containertrafik. Ett verksamhetsområde samt en LNG-anläggning ska ligga i anslutning till hamnområdet. Planarbete pågår för närvarande för området och detaljplan för hamnen har varit föremål för samråd under 2007.

Länsstyrelsen hänvisar i sitt samrådsyttrande avseende detaljplanen till Vägverkets yttrande över nämnda detaljplan. I det framför Vägverket att trafikförhållanden och möjliga konsekvenser på omgivande vägnät inte redovisas i tillräcklig omfattning i detaljplanens MKB. Denna trafikutredning syftar till att belysa dessa frågor. Utredningen omfattar en trafikanalys, konsekvensanalys amt åtgärdsförslag.

År 2015/2020 alstrar exploateringen i Norvik drygt 6 000 fordon/dygn varav 1/3 är lastbilar och 2/3 personbilar. Personbilstrafiken är i huvudsak anställda och besökare med start- och målpunkter lokalt i Nynäshamn. Den tunga trafiken utgörs till största del av transporter som roro- och containerhamnen genererar och har start och målpunkter över hela landet. Av de lastbilar som kör norrut på väg 73 fortsätter 31 % på väg 225 mot Södertälje och 69 % vidare norrut på väg 73. För personbilar på väg till/från Norvik är motsvarande relation 20/80. Ingen väljer väg 259 eller Södra Länken-E 4/E20 vid färd vidare söderut på E 4 eller västerut längs E 20 trots de vägförbättringar som föreslås där till år 2015/2020.

Trafikökningen bedöms bli betydande på väg 225 även utan Norvik. Byggs hamnen i Norvik blir trafiktillskottet på väg 225 större och andelen tung trafik ökar. Totalt ökar trafiken på väg 225 från ca 4 200 fordon/dygn år 2005 till ca 8 000 fordon/dygn. Väster om Ösmo ökar andelen tung trafik från 12,6 % till 17,4 %.

Väg 225 har en låg standard idag och den prognostiserade trafikökningen fram till år 2015/2020 medför negativa konsekvenser avseende trafiksäkerhet, framkomlighet, buller och barriäreffekter. För att begränsa dessa konsekvenser föreslås ett antal åtgärder i huvudsak längs väg 225 men även på väg 73 söder om Älgviken. Exempelvis föreslås en breddning av väg 225, utbyggnad av gång- och cykelväg, ombyggnad av ett antal korsningar, bulleråtgärder och kollektivtrafikåtgärder.