Kommunfullmäktige

 

Västerby 2020-06-10

Särskilt yttrande beträffande prövningen av ansvarsfrihet för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Vi har tagit del av revisorernas berättelse för 2019, där revisorerna avstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden på grund av brister i styrning och kontroll av verksamhet och ekonomi. Dessutom bedömer revisorerna att det föreligger en uppenbar risk för ekonomisk skada med anledning av dessa brister.

Vi anser att det finns fog för revisorernas bedömning i rubricerat ärende och vi kan därför inte bevilja ansvarsfrihet för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.


 
 
 

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti


 
 
 
Lena Dafgård
Ledamot i kommunstyrelsen,
i barn- och utbildningsnämnden
samt ledamot i kommunfullmäktige

 
 
 
Jan-Erik Ljusberg
Ledamot i kommunfullmäktige,
vice ordförande i Södertörns upphandlingsnämnd
samt styrelsesuppleant i Nynäshamnsbostäder