Sorundanet symbol och gogo banner!

Hyresgästföreningen i Nynäshamn
℅ Jonas Carlsson
jonas.carlsson@hgfnynas.com

Västerby 2014-08-01

Svar på enkät

Vi tackar för enkäten och för att ha fått möjligheten att besvara Era frågor. Om det är något vi har missförstått eller något som är oklart så ber vi Er kontakta oss.

Svaren nås via länken www.sorundanet.se/2014-08-01.html.
Vänligen

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Per Ranch
Ersättare i Nynäshamns kommunfullmäktige


Fråga 1

Hur vill ni ta ansvar för bostadsbyggandet i kommunen?

Svar 1

Vi vill ta ett långsiktigt ansvar för bostadsbyggandet i kommunen genom det kommunala bostadsbolaget Nynäshamnsbostäder. Vi vill att hela vår kommun blir den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla. Det är viktigt att unga kan flytta till hela kommunen och att äldre kan bo kvar där de har levt sitt liv.

Fråga 2

Hur vill ni öka byggandet av hyresrätter?

Svar 2

Vi vill inventera efterfrågan av hyresrätter, speciellt på platser som saknar eller har få hyresrätter; Grödby, Stora Vika, Spångbro/Sunnerby, Segersäng och Torö. Samtidigt med detta vill vi föra en dialig med markägare och byggbolag.

Fråga 3

Vilken roll anser ni att Nynäshamnsbostäder bör ha?

Svar 3

Vi anser att Nynäshamnsbostäder ska ha rollen som en aktiv aktör på marknaden för hyresrätter. Det innebär att man identifierar behovet av hyresrätter och anpassar sitt erbjudande till marknaden.

Fråga 4

Hur kan Nynäshamnsbostäder användas för att förbättra möjligheterna till byggandet av hyresrätter?

Svar 4

Nynäshamnsbostäder kan genom att erbjuda hyresrätter anpassade till hyresgästernas behov och snabbt uppfylla detta behov vara ett föredöme för övriga andra bostadsbolag verksamma i Nynäshamns kommun.

Fråga 5

På vilket sätt anser ni att kommunen kan förbättra sin planering så att mer mark blir tillgänglig för bostadsbyggande?

Svar 5

Kommunens kan förbättra sin planering genom att utgå från trovärdiga prognoser m.a.p. folkökning och inte optimistiska politiska visioner. Folkökningen i Nynäshamns kommun är för närvarande ungefär 1%, ca 260 personer/år, vilket är bland de lägsta i länet. Vi föreslår att kommunen anpassar sin folkökningsprognos till t.ex. den Regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, RUFS, www.rufs.se. Vår bedömning är att det finns tillräckligt med mark i kommunen för bostadsbyggande. Vi tror också att de flesta orter i kommunen kan förtätas.

Fråga 6

Hur kan kommunen ställa krav på att byggherrar verkligen bygger på tilldelad mark?

Svar 6

Vi föreslår att byggherrar bekostar detaljplaneläggningen av det område de vill bebygga.

Fråga 7

Hur tycker du att vinsten från Nynäshamnsbostäder ska användas?

Svar 7

Vinsten från Nynäshamnsbostäder ska återinvesteras i underhåll av befintliga fastigheter samt nybyggnation av nya bostäder.

Fråga 8

Hur ser ni på frågan om en gemensam kommunal bostadsförmedling?

Svar 8

Vi ser inte behovet av en kommunal bostadsförmedling men är öppna för en dialog om det finns ett behov.

Fråga 9

Hur vill du säkra hyresgästernas inflytande vid renoveringar i Nynäshamnsbostäders bestånd och i det privata beståndet?

Svar 9

Vi anser att det huvudsakligen är en aktiv hyresgästförening som bäst säkrar hyresgästernas inflytande vid renoveringar i Nynäshamnsbostäders bestånd och i det privata beståndet.

Fråga 10

Hur ska hyresgästernas möjlighet att bo kvar efter renoveringar säkras?

Svar 10

Se svar fråga 9

Fråga 11

Hur ser ni på att det finns ojämlika ekonomiska förhållanden mellan olika boendeformer?

Svar 11

Vi anser att jämlikhet ska gälla mellan olika boendeformer. Detta är dock en fråga utanför det kommunala självstyret.

Fråga 12

Hur ser ni på frågan om att införa rot-avdrag för hyresrätter?

Svar 12

Om rot-avdrag ökar jämlikheten mellan olika boendeformer är vi positiva. Detta är dock en fråga utanför det kommunala självstyret.

Mer information om Sorundanet Nynäshamns kommunparti finns på vår hemsida www.sorundanet.se - Välkommen att besöka oss!

QR-kod till www.sorundanet.se

Alla bilder får fritt publiceras om källan www.sorundanet.se anges och bilderna ej ändras.

Per Ranch - Artikelförfattare
Per Ranch - Artikelförfattare
Solros - Sorundanet Nynäshamns kommunpartis symbol
Solros - Sorundanet Nynäshamns kommunpartis symbol