Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Västerby 2023-12-07

Särskilt yttrande - Riktlinjer för stöd till kultur- och fritidsverksamheten i Nynäshamns kommun

Bakgrund

Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2023, yrkade vi på återremiss till rubricerade dokument. Vi yrkade att sju punkter skulle åtgärdas i återremissen, som bifölls av Kommunstyrelsen. När ärendet kom tillbaka till Kommunstyrelsen den 16 november 2023, hade fortfarande inte fyra av de åtgärder som Kommunstyrelsen hade beslutat om hanterats, se nedan.

 1. Förslaget till ny riktlinje (som borde vara nya riktlinjer) ska gå ut på remiss till samtliga berörda ideella föreningar, ägare av samlingslokaler etcetera.
   
 2. I remissvaret ska de som är berörda yttra sig över vilka konsekvenser förslaget till ny riktlinje får för deras verksamhet.
   
 3. En tydlig jämförelse över vilka ekonomiska konsekvenser de nya riktlinjerna kommer att innebära jämfört med nuvarande riktlinjer.
   
 4. Under 1.6 “Handlingar som föreningar/organisationer årligen ska lämna in.” En medlemsförteckning med uppgifter om namn, personnummer, adress och uppgift om att medlemsavgiften är betald ska också lämnas in.

Förvaltningen har fattat ett eget beslut om att inte skicka ut förslaget till nya riktlinjer på remiss till samtliga berörda föreningar, se punkt 1 ovan, vilket går emot beslutet om återremiss i Kommunstyrelsen.

Den enda ändringen som förts in i det nya dokumentet är att “Föreningen ska föra medlemsförteckning där uppgifter om medlemmarnas namn, födelseår, adress och att medlemsavgiften är betald framgår, som vid behov ska kunna redovisas för kommunen.”

Det är skattemedel som ska delas ut till föreningarna och det finns ganska många exempel på att just den här typen av stöd har missbrukats, både i vår kommun och runt om i landet, när man till exempel inte har lämnat in medlemsförteckningen till kommunen enligt vår punkt 4 ovan. Om bidrag går ut till föreningar som inte bedriver en seriös verksamhet så drabbar det även våra föreningar som sköter sig. Vi anser därför att denna punkt är central för att riktlinjerna ska kunna stödja att skattemedel används på rätt sätt.

Vi anser inte att förvaltningens svar på punkt 3, (ovan) visar på en tydlig jämförelse över vilka ekonomiska konsekvenser de nya riktlinjerna kommer att innebära jämfört med nuvarande riktlinjer.

Vi bedömer att det nya förslaget till riktlinjer inte har hanterat punkterna 1, 2, 3 och 4 på ett tillfredsställande sätt och inte i enlighet med Kommunstyrelsens beslut om återremiss den 19 oktober 2023.

Yrkande

Med stöd av ovanstående yrkar vi på återremiss gällande samtliga punkter i kommunstyrelsens förslag till beslut för att följande ska åtgärdas:

 1. Förslaget till ny riktlinje (som borde vara nya riktlinjer) ska gå ut på remiss till samtliga berörda ideella föreningar, ägare av samlingslokaler etcetera.
   
 2. I remissvaret ska de som är berörda yttra sig över vilka konsekvenser förslaget till ny riktlinje får för deras verksamhet.
   
 3. En tydlig jämförelse över vilka ekonomiska konsekvenser de nya riktlinjerna kommer att innebära jämfört med nuvarande riktlinjer.
   
 4. Under 1.3 “Vilka kan söka bidrag?” En medlemsförteckning med uppgifter om namn, personnummer, adress och uppgift om att medlemsavgiften är betald ska också lämnas in.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 

 

Lena Dafgård
Ledamot i Kommunfullmäktige
och i Kommunstyrelsen

Per Ranch
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ersättare i Kommunstyrelsen

Läs som PDF

Hämta och läs som PDF Här kan Du hämta hela dokumentet som PDF-fil… (läs mer)