Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

Nynäshamns kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
149 81 Nynäshamn
msn@nynashamn.se

Västerby 2020-10-04

Remissvar “Segersängs företagsby” - ett verksamhetsområde placerat sydväst om trafikplats Segersäng.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till “Segersängs företagsby” vilket vi tackar för.

Sammanfattning
Rubricerat planområde är beläget i anslutning till Segersängs by och trafikplats Segersäng. Trafikplatsen är den första avfarten på väg 73 efter att man korsat kommungränsen mellan Haninge och vår kommun. Planområdet kan därför anses vara en viktig del av “entrén” till vår kommun för många besökare och invånare. Det är därför viktigt att ett eventuellt verksamhetsområde utformas välkomnande och estetiskt tilltalande samt att det dessutom ställs strikta krav på de verksamheter som ska bedrivas som t.ex. buller, avgaser, vattenskydd, estetik, etc. Vi bedömer att trafiken på väg 546 mellan Grödby och Segersäng kommer att öka med rubricerat verksamhetsområde varför bl.a. en plan för “förbifart Segersäng och Grödby” måste tas fram. Vi kan i detta skede inte bedöma om en verksamhetsplan kan upprättas på föreskriven plats på grund av att planförslaget är ofullständigt på flera punkter, vilket påpekas i de utredningar som är gjorda. Om vår kommun ska gå vidare med planförslaget, anser vi att många av dessa punkter behöver utredas och arbetas in i planförslaget förutom att vår kommun ska vara ytterst lyhörda och lyssna på de boende i närområdet.

Om Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Vi är engagerade i vår kommun sedan 2006. Sedan valet 2018 är vi det fjärde största partiet och har 4 mandat i Kommunfullmäktige. Vår hjärtefråga är likabehandling av alla invånare och en likvärdig fördelning av resurser i hela vår kommun. Ett av våra kärnlöften är att vi vill utveckla hela vår kommun varsamt till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla. Vi är mycket engagerade i frågor som gäller den översiktliga planeringen av den fysiska miljön samt utvecklingen av attraktiva boendemiljöer där lugn och trygghet är ledord.

Våra bedömningar

Planområdet är strategiskt placerat men saknas i gällande översiktsplan
Befintlig översiktsplan är daterad 2012 d.v.s. innan den s.k. “Stockholmsmarken” omfattande 2 400 hektar köptes av Stockholms stad. Vår kommuns syfte med köpet av denna mark var att råda över framtida utveckling och exploatering. Rubricerat planområde är centralt placerat i Stockholmsmarken och strategiskt vid trafikplats Segersäng. Vi anser att en översiktsplan av Stockholmsmarken ska föregå en detaljplanering av rubricerat planområde.

Typ av verksamheter måste förtydligas
Vi bedömer att detaljplanen inte är färdigt redovisad i och med att det inte framgår vilken typ av verksamheter, (annat än lättare verksamheter), som kommer att etableras i området

Det framkommer att bullerutredningen har gjorts utifrån uppgifter från det tidigare planförslaget. Det nya planförslaget innebär att den södra delen av planområdet kommer att höjas så att fastigheterna kommer att bli synliga från Segersängs by. Vi anser därför att bullerutredningen bör göras om samt att maximala bygghöjden generellt ska sänkas.

Vi är oroliga för att verksamheter, som bullrar och släpper ut avgaser samt är visuellt störande, etablerar sig inom planområdet. Ett exempel på sådan verksamhet är lagring och hantering av containrar.

Trafiksituationen i Segersängs by och i Grödby
Vi bedömer att trafiken på väg 546 mellan Grödby och Segersäng kommer att öka med rubricerat verksamhetsområde. Trafiken är redan nu ett stort problem speciellt genom Segersängs by, men även genom Grödby. Trafikökning kommer inte bara att ske mot väg 73 utan det blir också ett ökat flöde genom Segersäng och Grödby i riktning mot väg 225. Vi förordar därför en plan för en ny dragning förbi Segersängs by och dess anslutning till trafikplats Segersäng, en plan för en planskild korsning över järnvägen samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs hela vägens sträckning till Grödby.

Dagvattenhantering
Det framkommer inte i någon av utredningarna hur man ska klara dagvattenreningen för att uppnå de förhöjda krav som regeringen nyligen har beslutat om. I de förslag som är redovisade i planförslaget och i alla ingående utredningar har man som mål att inte ligga över kraven som är ställda för Göteborgs stad men det är inte tillräckligt för att klara de förhöjda kraven. Det finns inte heller någon utredning som visar hur man ska ta hand om urlakningen av eventuella sulfidföroreningarna. Sulfidhaltigt berg är idag ett stort problem, eftersom det är en stor orsak till försurning, Ett annat problem är att vid sprängning av berg uppstår förhöjt kväveinnehåll. Muskån, Sittuviken och Horsfjärden har redan idag en problematisk föroreningsbild och klarar inte mer förorenat dagvatten, om man ska ha möjlighet att klara de förlängda och uppställda krav till 2027 enligt kommunens vattenplan.

Risk för sulfid i berg
I planen är det tänkt att använda lossgjort berg till uppfyllnad av den södra delen av planområdet. Detta innebär sprängning, krossning och återanvändning. Det medför att lakvatten kommer att innehålla sulfider från bergmassorna och kväve från sprängmedel. Det behövs då en tillfällig damm för omhändertagande av detta vatten. Vi bedömer att länsstyrelsen kommer att kräva provborrningar och utredning kring hur detta ska hanteras.

Vårt ställningstagande

Vi kan i detta skede inte bedöma om en verksamhetsplan kan upprättas på föreskriven plats på grund av att planförslaget är ofullständigt på flera punkter, vilket påpekas i de utredningar som är gjorda. Om man ska gå vidare med planförslaget, anser vi att många av dessa punkter behöver utredas och arbetas in i planförslaget.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti


 
 
 
 

Hans Ove Krafft
Ledamot i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
och ersättare i Kommunfullmäktige