Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Västerby 2019-08-26

Motion angående "utma­nings­rätt" - En ekonomisk och kvalitets­höjande möjlighet för vår kommun

Enligt SKL kommer svenska kommuner behöva finna nya innovativa vägar för att klara framtidens ekonomiska utmaningar. Vår kommun står inför stora ekonomiska utmaningar kommande år. För att klara utmaningarna och1 bibehålla god kvalitet inom kommunala verksamheter behöver mycket göras. Vi måste kunna garantera våra medborgare att deras skattekronor används på det mest effektiva och kvalitetshöjande sättet. För att vår kommun ska kunna pressa kostnader och hålla hög kvalitet inom verksamheterna måste vi våga förlita oss mer på näringslivet. Därför bör vår kommun införa utmaningsrätt.

Med utmaningsrätt menas att den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att utmana den kommunala verksamheten. Tanken är då att en enskild aktör kan lämna in ett önskemål om att en del av den kommunala verksamheten ska upphandlas eller säljas, för att kunna bedriva verksamheten på ett mer kostnadseffektivt och kvalitetshöjande sätt. Utmaningsrätten är även en del i att öka mångfalden bland entreprenörerna. Kommunen får själv välja vilka verksamheter och till vilken grad de kan utmanas, en utmaning innebär inte en garanterad överlåtelse. Områden som berör myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner eller angelägenheter som enligt lag åligger kommunen är givetvis inte aktuella för utmaning.2

Bland de kommuner som redan infört detta med goda resultat finns Älmhult, Sollentuna, Kungsbacka och Halmstad. På senare tid har motioner om utmaningsrätt lagts i bland annat Göteborg, Hässleholm och Strängnäs. Vanliga områden utöver hemtjänst och särskilda boenden där privata aktörer i andra kommuner utmanar är fastighets-, park- och gatuskötsel, lokalvård samt måltidsverksamhet. Vanligt är att man, likt Upplands Väsby, tillåter utmaningar på all kommunal verksamhet.

Med anledning av vår kommuns ekonomiska situation ser vi att näringslivet är en viktig del för att stödja kommunala verksamheter inför kommande ekonomiska utmaningar varför vi yrkar;

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 

 

Per Ranch

 


 

1 Sveriges Kommuner och Landsting. 2018. Vägval för framtiden 3 - UTMANINGAR FÖR DET KOMMUNALA UPPDRAGET MOT ÅR 2030 SKL.se

2 Sveriges Kommuner och landsting. 2018. Utmaningsrätt eller utmanarrätt... Läs mer

Läs som PDF

Hämta och läs som PDF Här kan Du hämta hela dokumentet som PDF-fil… (läs mer)