HemSorundanet Nynäshamns Transparent Placeholder
kommunparti

Barn- och utbildningsnämnden
Nynäshamns kommun

Västerby 2024-05-29

Särskilt yttrande gällande Återremiss - Avveckling av pedagogisk omsorg i Stora Vika och uppsägning av dess lokal

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott återremitterade ärendet gällande avveckling av pedagogisk omsorg i Stora Vika (2023-03-15 § 10). Under våren arbetade tre pedagoger i den pedagogiska omsorgen i Stora Vika. Verksamheten hade kapacitet för 15 barn och bedrevs dels i pedagogernas hem, dels i en gemensam lokal som Barn- och utbildningsnämnden hyr av Nynäshamnsbostäder. Pedagogisk omsorg var en väl fungerande och mycket uppskattad verksamhet. Förskolan i Stora Vika uppvisade ett vikande barnunderlag vilket genererade ett överskott av platser, medan pedagogisk omsorg hade i det närmaste fullt. Med anledning av överskottet av platser i förskolan i Stora Vika bedömde förvaltningen att personalresurser behövde effektiviseras och beslutade att personalen i den pedagogiska omsorgen delvis skulle bedriva sin verksamhet i förskolans lokaler, primärt vid start och avslut av dagen. Pedagogerna i pedagogisk omsorg ansåg att detta inte var en bra lösning för barnen i pedagogisk omsorg och sade därför upp sina tjänster. Den kommunala pedagogiska omsorgen i Stora Vika är idag vilande.

Barn är olika och har olika behov. Därför är det viktigt att det finns olika alternativ. Skollagen betonar betydelsen av att det ska finnas alternativ och att vårdnadshavare ska ha valfrihet, SFS 2022:241, 2 § “Kommunen ska sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om verksamhetsform.” Skolverket har på sin hemsida förtydligat att “sträva efter” innebär att kommunen inte utan vidare kan avstå från att tillhandahålla pedagogisk omsorg. “Om kommunen vid en viss tidpunkt inte har någon efterfrågan måste kommunen ändå planera för att tillhandahålla omsorg, när situationen förändras.” Denna information saknades dock helt i beslutsunderlaget till BUN:s arbetsutskott till 2023-03-15.

Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti är besvikna på hur barnen, vårdnadshavarna och pedagogerna i pedagogisk omsorg har blivit behandlade av vår kommun. Med tanke på att skollagen betonar betydelsen av att det ska finnas alternativ och att vårdnadshavare ska ha valfrihet (se ovan) motsätter vi oss förslaget till beslut att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avveckla Stora Vika pedagogiska omsorg.

Yrkande

  1. avslag till: Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avveckla Stora Vika pedagogiska omsorg
     
  2. bifall till: Barn- och utbildningsnämnden säger upp hyresavtalet för lokalen på Hillersjövägen 1a, fastighetsbeteckning Marsta 4:6.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 

 

Lena Dafgård
Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden

 Läs som PDF

Hämta och läs som PDF Här kan Du hämta hela dokumentet som PDF-fil… (läs mer)