Västerby 2024-01-28

 

Kallelse till årsmöte i Sorunda­net Nynäs­hamns kommun­parti söndagen den 17 mars 2024 kl. 16.00 i Västerby bygdegård.

Hjälp oss planera - vi ber dig anmäla om du kommer eller ej eftersom vi kommer att bjuda på lätt förtäring.

Anmäl Dig

Anmäl Dig i vår Facebook-grupp Anmäl Dig till årsmötet i vår Facebook-grupp… (endast medlemmar)


 

Förslag till dagordning:

 1. Fråga om kallelse utsänts i behörig ordning.
   
 2. Genomgång och fastställande av röstlängd enligt § 2 i stadgarna.
   
 3. Val av mötesfunktionärer; ordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare.
   
 4. Godkännande av dagordning och anmälan av frågor att behandla under punkt 19.
   
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
   
 6. Ekonomisk redovisning samt fastställande av resultat- och balansräkningar.
   
 7. Revisorernas berättelse.
   
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (styrelseledamöter har ej rösträtt i denna fråga).
   
 9. Val av styrelseledamöter och suppleanter för två år. Därvid skall eftersträvas att halva antalet styrelseledamöter och suppleanter väljs vartannat år.
   
 10. Val av två revisorer och en suppleant för en tid av ett år.
   
 11. Val av två ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande och en ordinarie för en tid av ett år.
   
 12. Beslut om medlemsavgiftens storlek och tidpunkt för inbetalning.
   
 13. I stadgeenlig tid inkomna motioner.
   
 14. Ärenden som styrelsen beslutat förelägga mötet.
   
 15. Frågor som anmälts under punkt 4.
   
 16. Övriga frågor och information.
   
 17. Årsmötet avslutas.
   

Välkomna!