Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

Stockholms läns landsting
registrator.tf@sll.se

Västerby 2021-06-04

Remissyttrande rörande förändringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22)

Bakgrund

Nynäshamns kommun är belägen på södra Södertörn och är en utpräglad storstadsnära landsbygdskommun med en levande landsbygd. Många som söker livskvalitet flyttar till södra Södertörn samtidigt som de kan behålla sina arbeten i regionen. Detta ställer extra höga krav på lokaltrafiken eftersom södra Södertörn är glest befolkad och beläget perifert i regionen. Vidare är orten Nynäshamn administrativt centrum trots dess perifera placering i sydost. Ösmo är den mest centrala orten och även utpekad som “landsbygdsnod” för kollektivtrafiken i RUFS 2050. Ösmo är den ort som kommer växa mest det närmaste decenniet.

Nuläge

Distrikten Ösmo, Torö, Sorunda och Nynäshamn

Södra Södertörn består av en västlig och en östlig del. Den västra delen, Sorunda kommundel, har en befolkning på 6 000 invånare. Den östliga delen, med orterna Ösmo och Nynäshamn, har en befolkning på 23 000 invånare. Sorunda kommundel har lokaltrafik i form av bussar och orterna Ösmo och Nynäshamn har dessutom pendeltåg och motorvägsbussar.

Vi bedömer att resenärernas behov av lokaltrafik är olika för den västliga och östliga delen av södra Södertörn. Denna bedömning grundar sig på den resvaneundersökning vi genomförde 2007, se 2007-12-31.html.

Vi har tidigare i ett remissvar utvecklat dessa olika behov, se https://sorundanet.se/2017-05-12/index.html. Med anledning av de olika behoven har vi delat upp vår bedömning i två delar, en för den västra delen och en för den östra delen av södra Södertörn.


Västlig del, Sorunda kommundel

Vi bedömer att det bör ske en översyn av linjerna eftersom flera skolor har lagts ned i Sorunda kommundel de senaste åren trots att antalet invånare ökat. Detta har lett till att mer än 20% av eleverna i grundskolan pendlar ut till andra kommuner. Dessutom har högstadiet i Sunnerby flyttat till Ösmo vilket har lett till att elever pendlar både från Stora Vika och Sunnerby till Ösmo.

Det har även skett en inflyttning till Sorunda från andra delar av regionen. De flesta behåller sina arbeten och arbetsplatser i andra delar av regionen. Detta har lett till nya och ökade flöden av resenärer. Vi föreslår att:

 • en ny linje inrättas mellan Stora Vika och Ösmo. Ösmo är den naturliga landsbygdsnoden för resor till övriga delar av regionen. Dessutom har skolan i Stora Vika lagts ned varför många elever tvingas resa till Vanstaskolan i Ösmo.
   
 • tidtabellen för linje 729 anpassas till schemat för Sunnerby förskola, Sunnerbyskolan och Kyrkskolan
   
 • tidtabellen för linje 783 anpassas till schemat för Sunnerby förskola, Sunnerbyskolan, Kyrkskolan samt Vanstaskolan i Ösmo dit högstadieeleverna i Sorunda kommundel tvingas resa
   
 • tidtabellen för linje 848 får fler avgångar under morgon och kväll samt anpassas till schemat för Västra ekoskolan i Tungelsta dit många elever från Sorunda kommundel reser
   
 • linje 850 får fler avgångar under morgon och kväll. Det är numera så många som åker till och från Segersängs station att det har varit nödvändigt att bygga ut infartsparkeringen vid stationen
   
 • linje 858 anpassas till schemat för Vanstaskolan i Ösmo dit högstadieeleverna i Sorunda kommundel tvingas resa

Östlig del, Ösmo och Nynäshamn

Vi bedömer att det behövs en översyn av linjerna för att möta det ökande behovet. Vi föreslår att:

 • linjerna 42 och 43 får en utökad turtäthet från nuvarande 30-minuterstrafik till 20-minuterstrafik
   
 • linje 861, 862 och 898 får nya hållplatser vid trafikplats Lidatorp, Segersäng och Söderby (Haninge) samt givetvis infartsparkeringar vid respektive hållplats.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 
 
 
 
 
Lena Dafgård
Ledamot i kommunfullmäktige,
i kommunstyrelsen
samt i barn- och utbildningsnämnden
 
 
 
 
 
Per Ranch
Ledamot i kommunfullmäktige,
ersättare i kommunstyrelsen
samt i samhällsbyggnadsnämnden