Logo banner!

Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Västerby 2018-01-10

Särskilt yttrande beträffande §12, 2018-01-10:
Förslag om att införa en avgift på turbundna resor till och från daglig verksamhet och dagverksamhet

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att:

  1. Införa en avgift på 490 kronor per månad för resor till och från daglig verksamhet.
  2. Införa en avgift på 30 kronor per dag för resor till och från dagverksamhet för äldre. Den maximala kostnaden får högst uppgå till 490 kronor per månad.

Orsaken till förslaget om avgifter, är enligt beslutsunderlaget, att tillsammans med andra åtgärder skulle detta kunna innebära att Socialnämnden får en budget i balans under 2018. Socialnämnden behöver vidta åtgärder motsvarande 7,5 miljoner kronor + ev. också interna kostnadsökningar för lokaler med 2,275 miljoner kronor då Treklöverns budgetram inte beräknas räcka till.

Om avgifterna tas ut enligt punkt 1-2 ovan, kan det bli en intäktsökning på 95 000 kr för daglig verksamhet (punkt 1) och 108 000 kr för dagverksamhet (punkt 2). Detta blir tillsammans ca 200.000 kr eller 0,04% av 493,73 miljoner kronor, dvs. 4 tiotusendelar av Socialnämndens budget. Man kan också relatera de förväntade intäkterna till hela kommunens budgetram för 2018 som är mer än 1,5 miljarder eller nästan 2 miljarder kronor. De beräknade intäkterna på 200 000 kronor är 0,013% av 1,5 miljarder eller 1,3 tiotusendelar av 1,5 miljarder kronor! Detta kan beskrivas som att “sila myggor och svälja kameler”!

Det är naturligtvis viktigt att nämnderna håller sig inom sina budgetramar, men vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti har svårt att förstå att det dels är en av de svagaste grupperna i kommunen som ska drabbas, dels saknar vi underlag för att bedöma att det kan bli en så stor intäktsökning som man hävdar i beslutsunderlaget.

Det är oklart hur denna intäktsökning har beräknats och om det verkligen kommer att bli intäkter på 200 000 kronor, om avgifterna införs. I underlaget står det t.ex.: ”Om samtliga brukare med turbundna resor till insatserna daglig verksamhet och dagverksamhet reser i sådan omfattning att de uppnår ett motsvarande maxbelopp beräknas intäkten som mest bli ca 200 000 kronor.” (s. 53, min fetstil). Det framgår inte heller av handlingarna, om man även har tagit hänsyn till de administrativa kostnader som ett införande av avgifter automatiskt medför. Hur mycket kostar administrationen för att få in t.ex. 30 kronor för en resa och kontrollera att avgiften är betald?

Hur mycket pengar vår kommun har för kärnverksamheterna, t.ex. vård, skola och omsorg, beror på hur mycket av skattepengarna som går åt till annat. Därför minskar nämndernas budgetutrymme när t.ex. ”sjukhuset”, Alkärrsplan går med en förlust på i genomsnitt på drygt 15,5 miljoner kronor/år. Från 2008 till 2016 är förlusten 140 miljoner kronor. Till detta kommer också kostnaderna för den s.k. Stockholmsmarken som är nästan 77 miljoner för åren 2012 till 2016 och då är inte kostnaden för inköp av marken på 255 miljoner eller fastighetsskatten medräknad.

Vi saknar också uppgifter i handlingarna beträffande hur många personer som kan vara berörda om avgifterna införs. För att få en uppfattning, har vi gjort nedanstående beräkning. (Vi vill betona att detta endast är ett räkneexempel för att sätta avgiften i relation till andra perspektiv).

Om maxavgiften är 490 kr/månad och de berörda personerna använder sig av turbundna resor i 12 månader/år, blir den ökade kostnaden 5.880 kr/person och år. Om man dividerar denna summa med den förväntade intäktsökningen på 200 000 kr, skulle införandet av avgifter gälla ca 34 personer av kommunens ca 28 000 invånare.

Vi ser en allvarlig risk i att de personer, som gör de här turbundna resorna, antingen får minska antalet resor eller i värsta fall, inte har råd att göra några resor alls. Dessa personer har i regel också färdtjänst, vilket är lägst drygt 500:- ytterligare i månaden. Det blir alltså mer än 1000:- i månaden för resor. Det blir procentuellt en stor del av en låg inkomst eller pension! Resultatet blir att dessa personer får sämre möjligheter till stimulans, vilket är mycket viktigt för deras välbefinnande. Vi anser därför att en konskvensanalys måste göras, innan man ens kan överväga att införa dessa avgifter.

Även om det är lovvärt att Socialnämnden arbetar för en budget i balans, kan vi inte se att de föreslagna åtgärderna kommer att göra någon större skillnad för Socialnämnden, men det kommer däremot ha mycket stor negativ inverkan på livskvaliteten för en av de svagaste grupperna av våra invånare.

Med stöd av ovanstående yrkar Sorundanet Nynäshamns kommunparti avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut om att införa avgifter enligt punkt 1 och 2 här ovan.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Partiledare och
fullmäktigeledamot