Återremissyrkande rörande Sunnerbyskolan investering, ombyggnation till förskola i del av skolan samt verksamhetsanpassning i del av Sunnerbyskolan

Västerby 2020-01-21

Återremissyrkande rörande Sunnerbyskolan investering, ombyggnation till förskola i del av skolan samt verksamhetsanpassning i del av Sunnerbyskolan

Bakgrund

Vår kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion vilket innebär goda förutsättningar för inflyttning. De senaste åren har landsbygden stått för en stor del av inflyttningen och är en viktig del av vår kommuns tillväxtstrategi. I Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens utkast till verksamhetsplan för 2020, sida 10, återfinns under rubriken “Kommunfullmäktiges målbeskrivning” följande mening “Kommunens ambition är att ha en årlig befolkningsökning med cirka 1,2 %”. Detta är en förhållandevis hög ambition både ur ett historiskt och ett framåtblickande perspektiv och i vår kommun var det bara kommundelarna Torö och Sorunda som hade en folkökning större än 1% år 2018, se https://sorundanet.se/2019-03-21/index.html.

För att lyckas tillvarata dessa möjligheter måste hela vår kommun uppfattas som attraktiv och eftersom det är speciellt viktigt att locka barnfamiljer måste vår kommun erbjuda utmärkt kommunal service inom barnomsorg och skola. Därför är Sunnerby förskola och Sunnerbyskolan mycket viktiga för att vår kommun ska uppfattas som attraktiv.

Den situation som har varit under en lång tid, där eleverna utnyttjat Sunnerbo äldreboende och därmed hindrat de äldre från att använda “sin” matsal under stor del av året, är ovärdigt ett välfärdssamhälle 2020. Sunnerbos matsal har också varit för liten varför eleverna endast haft 20 minuter på sig att äta och dessutom har de yngre barnen tvingats äta i sina skolbänkar. Sunnerby förskola är som många andra byggnader i vår kommun allvarligt angripen av mögel och ska rivas.

En ny matsal och en ny förskola måste byggas. Vi anser att både förskola och matsal ska byggas som separata byggnader och inte byggas in i nuvarande skolbyggnad för Sunnerbyskolan. Separat förskola och matsal innebär att Sunnerbyskolans kapacitet om 450 utbildningsplatser bibehålls samt att det är kostnadseffektivare, mer flexibelt och minskar riskerna. Att bygga in förskola och matsal i befintlig byggnad minskar kapaciteten med ca 300 utbildningsplatser, från 450 elever till 150 elever, kostar mer, minskar flexibiliteten och innebär stora risker.

Kostnader för moderna modulbaserade byggnader

Sorundanet Nynäshamns kommunparti tog under våren 2019 in budgetofferter på moderna modulbaserad byggnader avsedda för förskola, matsal och skola. Dessa budgetofferter redovisade betydligt lägre kostnader än de kostnader som nu är aktuella för att “bygga in” förskola och matsal i Sunnerbyskolan. “Bygglogistik” och framtida flexibilitet bedöms också vara förmånligare med modernt modulbaserat byggande och riskerna minskas, se vår sammanställning till Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-25, https://sorundanet.se/2019-04-19/index.html

Kostnader för att “bygga in” förskola och matsal i Sunnerbyskolan.

När fullmäktige beslutade om extra medel för renovering, ombyggnation av delar av Sunnerbyskolan till förskola, matsal samt verksamhetsanpassning och underhåll var den totala budgetramen 49 mkr. Det var under dessa förutsättningar som kommunfullmäktige beviljade igångsättningstillstånd för projektet och uppdrog åt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att verkställa uppdraget. Nu har det framkommit nya uppgifter om att kostnaderna för projektet har ökat till 76,6 mkr + ca 10% i oförutsedda kostnader.

Den totala kostnaden för att färdigställa hela renoveringen av Sunnerbyskolan är nu, enligt tjänsteutlåtande 2019-12-27, budgeterad till 137,5 mkr plus oförutsedda kostnader på ca 20%, dvs. ca 165 mkr. Detta innebär att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte kommer att kunna genomföra projektet utan att äska de medel som saknas, dvs. ytterligare 116 mkr från kommunfullmäktige. Dessutom har förvaltningen ännu inte fått in något anbud gällande renovering av skoldelen där förskolan ska flytta in. Det kommer att ta minst ett halvår till innan man har en entreprenör på plats som kan utföra denna renovering.

Yrkande

Med anledning av ovanstående yrkar vi:

  1. att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att omgående ta fram alternativa förslag till nybyggd separat förskola i anslutning till Sunnerbyskolan och påbörja en projektering av denna.
     
  2. att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att omgående ta fram alternativa förslag till nybyggd separat matsal i anslutning till Sunnerbyskolan och påbörja en projektering av denna.
     
  3. att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen bedömer bl.a. ekonomiska konsekvenser av att ersätta befintlig Sunnerbyskola med en ny byggnad samt bedöma framtida kapacitetsbehov när det gäller förskolor och skolor i kommundelen Sorunda i syfte att upprätta en långtidsplan för befintliga och tillkommande byggnader.
     

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti


 
 
 

…………………………………………………
Hans-Ove Krafft
Ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
och ersättare i kommunfullmäktige