Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby 2023-09-21

Särskilt yttrande beträf­fande Revidering av regle­mente för ersättning till förtroende­valda med an­ledning av inrättandet av en landsbygds­beredning

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2023 § 54 att inrätta en lands­bygds­beredning under kommun­styrelsen.

Vi yrkade avslag till beslutet och reserverade oss, då detta är ytter­ligare en beredning och den får inte ens fatta beslut. Ärenden till kommunstyrelsen bereds redan i kommunstyrelsens arbetsutskott innan de går upp till kommun­styrelsen.

Den 10 april 2013 lanserade vi “Förslag till Landsbygds­program för Nynäshamns kommun 2014-2018”. Detta överlämnades till dåvarande ordförande i Kommunfullmäktige.1 Trots att vårt “Förslag till Lands­bygds­program för Nynäshamns kommun 2014-2018” har funnits tillgängligt i vår kommun sedan dess och har uppdaterats löpande, har vare sig C, KD, L, M eller SD visat något som helst intresse för att diskutera, kommentera eller förbättra förslaget.

Vi bedömer att landsbygds­bered­ningen inte behövs och att vår kommuns skattepengar används bättre till att förbättra möjlig­he­terna för invånarna på lands­bygderna än att arvodera fler politiker, se vårt bilagda yrkande i kommun­styrelsen 2023.2

Vår kommuns tjänste­manna­orga­nisation genom­går just nu en omfattande effekti­visering och en hel del tjänster, framför allt på chefsnivå, tas bort. Detta beror på det ansträngda ekonomiska läge som alla kommuner nu står inför, med bland annat höjda räntor och ökad inflation. Vi bedömer att det är orimligt att den politiska orga­nisationen växer samtidigt som den kommunala tjänste­manna­orga­nisationen måste spara. Vi har därför avstått en plats i Lands­bygds­beredningen, för att det samman­trädes­arvodet i alla fall inte ska belasta vår kommuns skatte­betalare. Vi politiker måste föregå med gott exempel. Vår kommun har många fler hel- och deltids­arvoderade politiker än andra kom­muner med mot­svarande invånar­antal, vilket är kostsamt för skatte­betalarna.

Yrkande

Vi yrkar avslag till kommun­styrelsens arbetsutskotts förslag till beslut till kommun­styrelsen:
Kommun­styrelsen föreslår kommun­fullmäktige besluta att:

  1. Presidiearvode ska utgå till ordförande i kommunstyrelsens landsbygdsberedning, med en uppdragsgrad på 20%.
     
  2. I ersättnings­bilagan till Regle­mente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun, under rubriken Presidiearvode, införa följande tillägg:
    Ordförande i kommun­styrelsens landsbygds­beredning, 20%.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 

 

Lena Dafgård
Ledamot i Kommunstyrelsen
och i Kommunfullmäktige

 

 


1 www.sorundanet.se/2013-04-10
2 se bilaga och www.sorundanet.se/2023-03-16

Läs som PDF

Hämta och läs som PDF Här kan Du hämta hela yttrandet som PDF-fil… (läs mer)