Vi vill bevara Ringvägen / Strandvägen

Västerby 2014-07-14

Vi vill bevara Ringvägen / Strandvägen

Insändare: Vi vill bevara Ringvägen / Strandvägen!

Flera insändare har efterlyst svar beträffande hur partierna i kommunfullmäktige ställer sig till byggnation av Ringvägen / Strandvägen. Sorundanet Nynäshamns kommunparti har framfört synpunkter på detaljplaner betr. byggnationer på Ringvägen / Strandvägen vid flera tillfällen (t.ex. 2010­01­28 och 2012­03­16) och våra ståndpunkter kvarstår. Vi har bl.a. skrivit följande:

Strandvägen är en del i ett av de vackraste och mest uppskattade naturområdena i Nynäshamn och dessutom mycket flitigt nyttjat för rekreation, friluftsliv, promenader, cykelturer, m.m. och är därför en viktig del i kommunens folkhälsoarbete. Området har stor betydelse för att de, som bor i de tättbebyggda områdena, ska kunna ha fördelarna av närheten till service och bra kommunikationer och dessutom ha nära till vacker natur, vilket är mycket viktigt för förhöjd livskvalitet och rekreation. Ett sådant område som Strandvägen är just ett exempel på en betydelsefull kvalitet som Nynäshamn har och som kan göra att det är väl värt att bo i Nynäshamn, även om det medför att t.ex. resorna till och från arbetet blir längre.

För besökare har Strandvägen med dess unika natur också en stor attraktionskraft och för många turister, är det just detta område som man först och främst minns och förknippar med Nynäshamn. Om man tar bort faktorer som gör Nynäshamn attraktivt som boendemiljö, kommer färre att vilja bo i kommunen. Med tanke på att befolkningsutvecklingen är mycket svag och inte når upp till kommunledningens mål, bör man planera kommande exploatering med största eftertanke, så att man snarare ökar än minskar kommunens attraktionskraft. Då duger det inte att erbjuda ett begränsat urval människor attraktiva bostäder i strandnära läge, särskilt inte om detta samtidigt medför att mycket uppskattade och betydelsefulla värden samtidigt går förlorade för många andra befintliga och blivande kommuninvånare. Även strandskyddet är mycket viktigt och då går det inte att ständigt göra avkall på detta som det har varit nu i flera detaljplaner, t.ex. Himmelsö, Strandvägen och Doppingen. (Se gärna vårt yttrande beträffande remissen ang. översiktsplan för Nynäshamns kommun, 2010­01­31, sidan 4).

Om Nynäshamn ska kunna utvecklas till en positiv och attraktiv boendemiljö för såväl nuvarande som framtida kommuninvånare, krävs ett mycket mer långsiktigt perspektiv och en strategisk planering, så att våra barn och barnbarn också kommer att vilja bo i Nynäshamn.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti kommer alltså att avslå förslag om byggnation på Strandvägen beroende på ovanstående argument.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Lena Dafgård
Partiledare och fullmäktigeledamot
Läs mer på www.sorundanet.se

Fotograf Lisa Karlström Wåhlander. Oförändrade bilder får distribueras om källan och fotograf anges.