Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

Kommunstyrelsen
Nynäshamns kommun

Västerby 2023-06-14

Särskilt yttrande gällande Avrapportering av kommunstyrelsen uppdrag och förslag till överenskommelse med Montessoriskolan Binomen

Bakgrund

Detaljplanerna 711 och 812 för Vansta verksamhetsområde har mycket långtgående begränsningar inskrivna med m1 som betyder “Verksamheten får inte vara störande för omgivningen” och m2 som står för “Åtgärder till skydd av grundvattnet kan erfordras”. I detaljplanen “S188” står det följande för områden betecknade med J: “Industriändamål eller andra jämförliga ändamål som inte medför brandfara eller sanitär olägenhet eller stör trevnaden”.

Beslut fattades i kommunstyrelsen den 21 november 2018 att:

Ovanstående beslut överklagades till förvaltningsrätten med argumentet att det var olagligt att kostnaderna skulle tas av kommunen och inte fastighetsägaren. Förvaltningsrätten avslog överklagan utan att ens ta upp ärendet.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 18 november 2021, beslutade kommunstyrelsen att avsluta detaljplanearbetet, trots tidigare beslut. Samtidigt fattade kommunstyrelsen beslut om att:

Arbetet med arbetsgruppen avslutades när avtalet i princip var färdigt för underskrift. I stället har ett förslag till ny överenskommelse presenterats, där det i inledningen står om tunga transporter som riskerar att påverka omgivningen, trots att det inte är tillåtet med bullrande verksamhet enligt ovanstående mycket långtgående begränsningar i detaljplanerna.

Vi har också reagerat på att kommunstyrelsen ska godkänna ett förslag till överenskommelse med Montessoriskolan Binomen om avveckling av skolverksamhet i Vansta verksamhetsområde. Hur det färdiga förslaget till överenskommelse kommer att se ut vet vi inte, men vi ska ändå besluta om det.

Vi bedömer inte att kommunstyrelsens beslut från den 18 november 2021 har följts, eftersom arbetsgruppen har avvecklats utan att vår kommun har ansökt om en tillfällig detaljplan, som till exempel Stockholms stad har gjort i liknande situationer, vad vi har fått höra, till och med upp till 27 år.

Inte heller kommunstyrelsens beslut om en väl genomarbetad avvecklingsplan har följts.

Det har beskrivits både skriftligt och muntligt att vår kommun har gjort allt för att Binomen ska få vara kvar. Vi delar inte den uppfattningen, vilket ovanstående tydligt visar. Ett exempel på förslag till lösning, som inte har prövats vad vi känner till, är att vår kommun skulle kunna kontakta fastighetsägaren för att diskutera och erbjuda ett byte av fastighet med vår kommun.

Yrkande

Vi yrkar på avslag till följande beslutspunkter:

  1. godkänna förvaltningens avrapportering av kommunstyrelsens uppdrag från november 2021.
  2. godkänna förslag till överenskommelse med Montessoriskolan Binomen om avveckling av skolverksamhet i Vansta verksamhetsområde.

 

 

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 

 

Lena Dafgård

Ledamot i Kommunstyrelsen
och i Kommunfullmäktige

 


Läs som PDF

Hämta och läs som PDF Här kan Du läsa dokumentet som PDF-fil… hämta