Politiska sekreterare - nej tack till ännu mer pengar till politisk verksamhet

Kommunstyrelseförvaltningen

Västerby 2017-12-17

Politiska sekreterare

Vi har i vårt parti under flera år föreslagit att politiska sekreterare ska införas i vår kommun.1 En anledning är att den nuvarande modellen med arvoderade kommunalråd, nämndordföranden och oppositionsråd skapar en maktordning där den politiska ledningens resurser vida överskrider den parlamentariska fördelningen. En annan anledning är att vi bedömer att vår kommun har fler heltidsarvoderade politiker än andra kommuner inom länet med motsvarande folkmängd. Ytterligare en anledning är att vi tror att det är bra för ledning, styrning och uppföljning av vår kommuns verksamheten om den politiska organisationen inte blandas ihop med tjänstemannaorganisationen.

Vi vill också minska antalet heltidsarvoderade politiker till förmån för politiska sekreterare. Vi vill även utreda arbetsinnehåll och upprätta översiktliga arbetsbeskrivningar för alla arvoderade politiska tjänster.

Vi föreslår därför att vår kommun ska ha ett kommunalråd med 100 % tjänst och ett oppositionsråd med 50 % tjänst. Vidare anser vi att varje parti som är representerat i Kommunfullmäktige ska ha 20 % politisk sekreterare. Vi gör följande översiktliga bedömning av arbetsinsatserna:

Kommunalråd 100%
Oppositionsråd 50%
Politiska sekreterare 20%

1,5 tjänst arvoderas med motsvarande för riksdagsledamot, 63 700 kr/månad, d.v.s. 1,5 x 63 700 kr/månad, dvs. totalt 95 599 kr/månad.

1,6 tjänst arvoderas med 50 procent av riksdagsledamotsarvodet, 31 850/månad, d.v.s. 1,6 x 31 850 kr/månad, dvs. totalt 50 960 kr/månad.

Totalt för kommunalråd, oppositionsråd och politiska sekreterare blir kostnaden 146 559 kr/månad exkl. sociala avgifter, arbetsplats etc.

Vi anser att det politiska arbetet ska bedrivas över hela mandatperioden och därför ska man inte koncentrera de politiska sekreterarnas arbete till valår utan arbetstiden bör vara ung. jämnt fördelad över mandatperioden.

Vi vill hålla isär politiska uppdrag och uppdrag som politisk sekreterare. Vi anser därför att den politiska sekreteraren ska vara en tjänsteperson, dvs. att man inte ska kunna vara förtroendevald och samtidigt politisk sekreterare för sitt parti. Om personer, som redan är anställda som tjänstepersoner, fick uppdrag som politisk sekreterare som en del av sin tjänst, skulle det inte tillkomma några ytterligare kostnader för kontor, dator m.m. Vi tror dock inte att det fungerar att flera partier, som inte samarbetar, ska kunna dela på en politisk sekreterare. Däremot fungerar det säkert för partier som har ett samarbete.

Vi vill också utreda arbetsinnehållet och upprätta arbetsbeskrivningar för ordföranden i Kommunfullmäktige och samtliga nämnder. Syftet är att göra arbetsuppgifterna tydligare och mer transparenta för att öka insynen.


För Sorundanet Nynäshamns kommunparti Lena Dafgård och Per Ranch
1 Se t.ex. Mål- och budget 2018, sida 37, https://sorundanet.se/2017-11-06/