Vägverkets symbol och logotyp!

Vägverket - Idéstudie - 2005

Vägverket - Idéstudie

Busshållplatser utmed väg 225. Sträckan Berga-Lövstalund, i Botkyrka och Nynäshamn kommun.

Sammanfattning

Denna idéstudie utförs på uppdrag av Vägverket Region Stockholm. Syftet är att utreda behovet av och förutsättningarna för att förbättra standarden för busshållplatserna längs väg 225 i Stockholms län. Problemstudien omfattar 24 dubbelriktade busshållplatser längs väg 225 mellan hållplatserna Berga och Lövstalund i Stockholms län. Hållplatserna är främst belägna utmed landsvägskaraktär men några hållplatser finns även i mindre tätorter utmed sträckan. Den aktuella sträckan Berga-Lövstalund går genom både Nynäshamn och Botkyrka kommun.

Uppdraget har genomförts i tre steg:

  1. Busshållplatserna utmed sträckan mellan Berga och Lövstalund har undersökts med avseende på befintlig standard och aktuella krav.
  2. Inventering har skett om plats finns inom befintligt vägområde för de hållplatser som behöver åtgärdas. I annat fall krävs hantering via Väglagen och att förstudie genomförs.
  3. Skisser finns framtagna för de hållplatser som ska åtgärdas inom befintligt vägområde.

Hållplatsstandarden utmed sträckan är mycket varierande. På vissa platser stannar bussarna i körbanan, på andra platser finns breda fickor med plattform och väderskydd. Sikt- och hastighetsförhållandena varierar mycket. På några platser är möjligheten att ta sig till hållplatsen på ett säkert sätt det huvudsakliga problemet. Bussresenärerna är också relativt oskyddade när de är på väg till och från bussen eller står och väntar. Möjligheten för funktionshindrade att resa med buss på den aktuella sträckan är idag begränsad, delvis på grund av hållplatsernas utformning.

Den vanligaste åtgärden som föreslås i idéstudien är att anlägga en upphöjd plattform. Med denna åtgärd står resenärerna bättre skyddade från trafiken och steget in i bussen blir lägre.

Positiva effekter av föreslagna åtgärder är främst att tillgängligheten för funktionshindrade förbättras på de platser som åtgärdas med plattform. Säkerheten och bekvämligheten för bussresenärerna förbättras också på många platser. Framkomligheten för passerande fordon förbättras på några platser.

Av dessa hållplatslägen finns åtgärdsförslag på 18 platser som kan åtgärdas inom vägområdet. Övriga sex platser (Södra Eneby, Porthus, Stutbyvägen, Berga, Åvinge kvarn och Sjövreten) kan inte åtgärdas inom vägområdet, utan kräver en vidare utredning via Väglagen. I första hand behöver förstudier genomföras över berörda platser.

Idéstudien nedan beskriver först busshållplatserna i Nynäshamn kommun och avslutar med busshållplatserna i Botkyrka kommun.

Klicka på PDF-ikonen nedan för att läsa hela rapporten!