Logo banner!

Till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande
tillika kommunalråd Daniel Adborn (L)

Västerby 2018-05-07

Interpellation angående mögliga förskolor och skolor

Bakgrund

Den 20 augusti 2014 ställde jag en interpellation till Dig beträffande fukt- och mögelskadade förskolor. Då gällde det Ankaret och Humlan och senare har det ju även upptäckts mögel på Midgårds förskola, Backlura förskola, Hallängens förskola och Tallbackaskolan, som också har fått evakueras. Nu senast har det även upptäckts mögel på Sunnerby förskola.

I interpellationen 2014 frågade jag Dig om det fanns risk för att fukt och mögel upptäcks i fler förskolor i kommunen och om det har initierats någon inventering av samtliga förskolor i vår kommun. Du svarade då att: “Fastighetsförvaltningen fick i uppdrag år 2012 att göra en skolhusutredning över samtliga förskolor och skolor vilket är i sitt slutskede. Fukt och mögel har hittats på andra platser men inte i den omfattning som funnits på Ankaret eller Humlan. Dem fel och brister som har hittats har, eller kommer att åtgärdas av fastighetsavdelningen.”

En av mina frågor handlade om huruvida det var 100 % klarlagt att det inte hade brustit i tillsyn och underhåll och Du svarade: “De kontinuerliga kontrollerna som lagar och myndigheter ställer på fastighetsägare har gjorts. Fastighetsavdelningen har givetvis också utfört specifika mätningar och inspektioner vid varje misstanke om fukt, genom att ta in sakkunniga konsulter. Med i och med att situationen med mögel har uppstått på Ankaret och Humlan, så kan man ju konstatera att tillsynen inte har fungerat perfekt.”

Jag frågade också vilka rutiner och åtgärder som kommer att införas för att i framtiden undvika att fler förskolor stänger på grund av fukt- och mögelskador. Du svarade: “Inga större ändringar planeras i dagsläget, men avdelningens rutiner och arbetssätt förändras kontinuerligt i dialog och samklang med hyresgästernas behov.”

I en artikel i NynäshamnsPosten 2014-09-28, stod det att Sunnerby förskola inte hade några allvarliga fuktproblem, men att ventilationen var dålig och att detta behövde åtgärdas.

Mot bakgrund av ovanstående, önskar jag ställa följande frågor till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande:

                      
1. Brister i underhållet av ventilationen, t.ex. byte av filter, kan innebära att det finns stor risk för att mögelsporer sprider sig och på det sättet förvärrar problemen med mögel. Har ventilationen på Sunnerby förskola åtgärdats sedan 2014?
 
2. Om svaret är ja, vad är orsaken till att det har uppstått mögelproblem nu? Om svaret är nej, varför har man inte åtgärdat ventilationen?
 
3. Föräldrarna till barnen i Sunnerby förskola blev nyligen kallade till ett informationsmöte och de fick veta att problemen med mögel skulle utredas under ett år.
 
Hur kan det ta så lång tid att utreda detta?
 
4. Om man ser tillbaka på hur utvecklingen har varit med de förskolor i vår kommun, som hittills har drabbats av mögelproblem, har alla fått evakueras.
 
Ska man inte lära sig av tidigare erfarenheter och byta strategi genom att vidta åtgärder för att flytta barn och medarbetare så snart som möjligt, när problem med fukt och mögel upptäcks?
 
5. Du är ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och därmed ansvarig för barnens och medarbetarnas miljö. Astma bland barn har ökat med 50 % mellan 2003 och 2011.1 Att det finns ett samband mellan fukt- och mikrobiella skador inomhus å ena sidan och astma, luftvägsbesvär, luftvägsinfektioner och allergisnuva å andra sidan, har konstaterats i flera vetenskapliga studier.
 
Hur kan Du då riskera att låta barnen och medarbetarna vara kvar i en förskola med mögelproblem, som kan ge dem kroniska sjukdomar för livet, t.ex. astma?
 


Lena DafgårdPartiledare och
fullmäktigeledamot
Sorundanet Nynäshamns kommunparti


1 Miljöhälsorapport 2013.