Logo banner!

Sunnerby 2016-05-09

Minnesanteckningar från möte 2016-05-08 i Sunnerbyskolan om Kommunens planer att koncentrera F-klasserna till Kyrkskolan HT 2016.

Minnesanteckningar från möte 2016-05-08 i Sunnerbyskolan om Kommunens planer att koncentrera F-klasserna till Kyrkskolan HT 2016.

Arrangör är Sorundanet Nynäshamns kommunparti, SN

Mötesdeltagare: Ett fyrtiotal föräldrar, politiker, förvaltnings- och skolpersonal bl.a. Barn- och utbildningsnämnden ordförande Patrik Isestad, Catrine Ek (MP), Förvaltningschef Tommy Fabricius, rektor Maria Böök, Mikael Persson (L), Tomas Johansson (S), Harry Bouveng (M), Bodil Toll (M), Valle Olsson (V), Donald Löfving (SD).

Moderator Katarina Wallenborg, f.d. kommunalråd Huddinge kommun

Lena Dafgård, Sorundanet Nynäshamns kommunparti, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Grunden till mötet var det brev som skickades till föräldrar med förskolebarn i Sorunda rektorsområde och som meddelade att under HT 2016 kommer alla F-barn att börja i Kyrkskolan vilket gav upphov till stor oro hos föräldrarna. De barn som bor i stora Vika och Fagervik kommer att få åka skolbuss till Kyrkskolan enligt brevet. Därefter kom nytt informationsbrev med meddelande om att F-klass eleverna kan gå kvar i Stora Vika. I Fagervik planeras endast klasserna 1-3. Till hösten planeras inte nedläggning av någon skola.

8 nya lärare behöver rekryteras till hösten. Det diskuterades att det är svårt att rekrytera till Sorunda pga. lärarbristen. Många lärare föredrar att arbeta närmare hemmet. Det diskuterades att lärarnas ersättning behöver paketeras bättre: Kring arbetstider, organisation och inte minst lönesättning. Lärarlönerna i Sorunda kan behöva höjas i förhållande till lärarlönerna i resten av kommunen för att kompensera för längre restid och en mindre organisation på landsbygden. Rekryteringsfrågan är avgörande för Sorundaskolornas framtid. Rekryteringsannonsen måste också utformas attraktivt.

Kommunen planerar ett rådslag, ett öppet möte, om skolorna i Sorunda till hösten för att diskutera skolornas framtid. Antalet skolor i Sorunda är en öppen fråga enligt Isestad. Rådslaget ska vara klart 2017.

Föräldrar framförde att framförhållningen var alldeles för kort då det gällde informationen om flytt av F-klasserna. Först fick man välja skola och sedan veta att F-klassen i Fagervik blir indragen. Enligt rektor finns inte utrymme i Fagerviksskolan för F-klassen och klass 1-3. Föräldrarna replikerade att åk 3 eleverna lättare klarar av att åka skolskjuts jämfört med 6-åringarna som inte klarar detta. Föräldrar nämnde också att det finns ett bibliotek i Fagerviksskolan idag som kan utrymmas om det är brist på lokaler, varför inte använda detta? Ca 20 elever har valt F-klass i Fagervik.

Frågan ställdes också om vad som händer med 6-åringarna när de blir ettor. Enligt Isestad ska detta diskuteras i höst och är inte klart, det är osäkert hur det ser ut och om barnen kan börja i Fagervik. På sikt kan det kanske bli aktuellt att bygga ut skolan med tanke på de bostadsområden som planeras.

En förälder var mycket bekymrad över det långa avståndet till Kyrkskolan från norra sorunda. Sorunda är en geografiskt stort distrikt och redan Fagerviksskolan ligger långt från de norra delarna. Blir det för långt att åka till Kyrkskolan och hämta på fritids, måste familjen flytta?

Det nämndes att många föräldrar skickar sina barn till skolorna i andra kommuner för att man inte är nöjd med hur skolorna fungerar i Sorunda. Politikerna hade inga uppgifter på hur många barn detta gäller men lovade att undersöka saken. Det blir kostsamt för kommunen att betala andra kommuner för skolgång där och samtidigt upprätthålla en egen organisation.

Många föräldrar uttryckte en oro över att det blir en ond spiral om F-klassen flyttas från Fagervik, då är risken stor att skolan läggs ned på sikt. Barnen mår dåligt av att inte kunna gå i ”sin” skola.

En förälder kritiserade tidpunkten för informationen, denna typ av möte borde kommunen ha hållit mycket tidigare och innan kommunen redan fattat alla beslut. Föräldrarna i områdets skolor har mycket information och många åsikter och idéer som kommunen borde ha lyssnat på. Andra kommuner upplevs ha bättre framförhållning och planering inför höstens skolstart.

En mötesdeltagare uttryckte bestämt att ”man kan inte flytta barn som schackpjäser” vilket alla instämde i. Det är inte barnen som är problemet.

På frågan om det är 100 % säkert att F-klassen i Vika blir kvar svarade Isestad att det blir den under förutsättning att rekryteringen lyckas vilket han trodde.

Ett alternativ för barn från Fagervik som ska börja F-klass i Kyrskolan kanske kunde vara att istället gå kvar på förskola 1 år för att sedan börja i åk 1 i Fagervik? Det var osäkert om detta skulle fungera men Tommy Fabricius lovade att kontrollera om det kan gå.

Mötet avslutades med att Lena Dafgård Sorundanet Nynäshamns kommunparti tackade alla som deltagit i mötet för en bra diskussion.