Klicka på PDF-ikonen längst ned på sidan för att läsa hela dokumentet med bilagor!

Logo banner!

Nacka tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Box 1104
131 26 Nacka strand
mmd.nacka.avdelning3@dom.se

Västerby 2017-12-20

Sorundanet Nynäshamns kommunparti, lämnar här synpunkter gällande villkoren för Norviks hamn avseende transporter på land till och från hamnen, målnummer M 6038-17.

Sammanfattning

Landtransporterna till och från Norviks hamn kommer att ha betydande miljöpåverkan på flera kommuner belägna på Södertörn. Redan nu innebär lastbilstransporterna till och från den befintliga hamnen i Nynäshamn en stor miljöbelastning och allvarliga konsekvenser för trafiksäkerheten längs befintliga vägar. Norviks hamn kommer att avsevärt förvärra dessa problem. Eftersom förutsättningarna, i den Miljökonsekvensbeskrivning som gjordes för hamnen, fortfarande inte är uppfyllda anser vi att godsvolymerna ska begränsas.

Bakgrund

De huvudsakliga miljö-och hälsoskyddsproblemen med Norvik grundar sig på Nynäshamns geografiska läge i förhållande till befintliga logistik- och distributionscentra. Det saknas idag en fungerande vägförbindelse avsedd för tung trafik mellan hamnen och befintliga logistik- och distributionscentra i södra Sverige. Detta är en viktig skillnad jämfört med andra hamnar.

Det är också anmärkningsvärt i sammanhanget att Stockholms stad, som äger Norvik, driver kommersiell verksamhet i en annan kommun än den egna. Stockholms hamnars verksamhet innebär att kostnaderna för att hantera miljökonsekvenserna i Nynäshamns kommun, t.ex. bullerskydd och gång- och cykelbanor, läggs på skattebetalarna i Nynäshamn, medan Stockholms stads invånare genom Stockholms Hamnar får alla vinster från Norviks hamn.

Vi är sedan lång tid kritiska till hamnen. Vi röstade nej och reserverade oss därför mot beslutet att anta detaljplanen vid Nynäshamns Kommunfullmäktiges sammanträde 2009-06-10, bilaga 1. En del av vår kritik gäller avsaknaden av utredningar och konsekvensanalyser ur ett Nynäshamnsperspektiv. Först 2016 beställde revisorerna i Nynäshamns kommun en förstudie rörande hur kommunen kan dra nytta av Norviks hamn. En studie som visar positiva och negativa effekter saknas fortfarande. En sådan studie borde givetvis ha gjorts innan beslut fattades.

Väg 225

Resultatet av en trafikräkning, som vi genomförde redan 2007, visade att huvuddelen av den befintliga godstrafiken till och från Nynäshamn väljer väg 225 och inte väg 73 (bilaga 2). Med anledning av resultatet av trafikräkningen varnade vi för den orimliga trafikökning längs väg 225 mellan Nynäshamn och Södertälje som en hamn i Norvik ofrånkomligen skulle leda till (bilaga 3). Varken för Nynäshamns kommun eller Trafikverket är problemen med den tunga trafiken på väg 225 okända. Nynäshamns kommun och Trafikverket har till exempel utfört flera studier som har pekat ut en mängd problem, men som dock inte har utmynnat i några åtgärder.

Väg 225 är redan idag en av Sveriges 55 farligaste vägar (bilaga 4) och där samsas personbilar med lastbilar, långtradare, fotgängare, cyklister, bussar i linjetrafik, skolelever och skolbussar. Vägen är mycket smal och kurvig, saknar vägrenar och har branta backar med dålig sikt på delar av sträckan. Vintertid blir trafiken stående i långa köer och blockerar vägen för övrig trafik eftersom lastbilar och långtradare har svårt att komma upp för ett antal backar (bilaga 5) som t.ex. backarna vid Frölunda och Kagghamra. Väg 225 är inte mötesfri och det finns många utfarter från gårdar och mindre samhällen längs vägen. Dessutom är ett antal nya bostadsområden längs vägen under uppförande och ett flertal nya områden, som alla kommer att använda väg 225, är planerade. Den tunga trafiken är koncentrerad till färjornas ankomst och avgång. Detta medför långa karavaner av lastbilar och långtradare, som gör det svårt att komma ut på väg 225 från anslutande vägar. Med ökad tung trafik kommer trafiksituationen att bli ohållbar.

Då Norvik har tagits i bruk ökas antalet lastbilar och långtradare till ca 1 000 per dygn vilket vore förödande för trafiksäkerheten och miljön längs vägen. Detta har vi påtalat redan 2006 då Vägverket uppvaktades för att avisera vilka problem som Norvik kommer att generera (bilaga 6). Vid besöket visades foton från speciellt utsatta vägavsnitt (bilaga 7).

Till skillnad mot tidigare, beskriver Stockholms hamnar nu hur buller, dieselavgaser, vibrationer i byggnader och risk för trafikolyckor kommer att öka längs den redan hårt belastade och smala väg 225.

Väg 259

För att avlasta den redan idag med långtradartrafik hårt belastade väg 225 och för att kunna hantera de ökade godsvolymerna från Norvik bör väg 259 snarast byggas, med fokus på trafiksäkerhet och största möjliga miljöhänsyn. Det fungerar inte att bygga en hamn utan att planera för hela transportkedjan. Samhället måste här se till allmänintresset och inte endast till den enskilda hamnaktörens intressen. Vi anser att godstrafiken till Norvik bör begränsas till dagens volymer fram till dess att väg 259 är färdigbyggd. När sedan väg 259 tas i bruk med den ökade långtradartrafiken från Norvik bör möjligheten att begränsa väg 225 för genomfart av långtradartrafik utredas.

Andra transportmöjligheter än vägtransport

Om Stockholms hamn vill öka godsvolymerna innan väg 259 är färdigställd är vi positiva till omlastning i hamnen för vidare sjötransport till Södertälje och E4/E20 eller vidare in i Mälaren. Detta stämmer också överens med Sjöfartsverkets ambitioner om ökade fraktvolymer på de inre vattenvägarna.

Tidigare har Stockholms hamnar sagt att ca 25 % av godstransporterna från Norvik kommer att ske på järnväg, vilket vi anser är bra ur miljösynpunkt. Detta förutsätter dock att Trafikverket också blir klara med beslut om en fungerande infrastruktur för järnvägen. Problem med buller för bostäder nära järnvägen i Nynäshamns, Huddinge, Haninge och Stockholms kommuner kommer att öka. Även nya bostadsområden planeras nu i direkt anslutning till järnvägen. Risker för påverkan på pendeltågstrafiken måste också lösas. Detta innebär att det kommer att ta mycket lång tid innan det finns en fungerande järnvägsförbindelse med tillräckligt hög kapacitet till och från Norvik.

Förslag till villkor för Norviks hamn

Tillståndet för driften av hamnen bygger på den information som lämnades av Stockholms hamnar i Miljökonsekvensbeskrivningen från februari 2007. Där står på sidan 41:

”I och med att väg 73 byggs ut och Södertörnsleden (väg 259) ska byggas ut finns inom några år ett bra vägnät för transporterna till och från hamnen på Norviksudden. Dessutom kommer goda järnvägsförbindelser för godstrafiken att finnas.”

Detta skrev Stockholms hamnar i februari 2007 och nu mer än 10 år senare kan vi konstatera att väg 259 inte är påbörjad och så inte heller de goda järnvägsförbindelserna. Enligt MKB:n skulle det alltså finnas ett bra vägnät och goda järnvägsförbindelser på plats vid tiden för Norviks öppnande. Detta är inte uppfyllt varför tillståndet vilar på felaktiga antaganden då det gäller landtransporterna.

Stockholms hamnar säger också själva i sin Prövotidsredovisning av 2017-10-18 att man har begränsade möjligheter att direkt vidta skyddsåtgärder för de olägenheter som uppstår på grund av landtransporterna till och från Norvik. Stockholms hamnar har också deklarerat att man inte kan ta ansvar för vilket transportsätt eller vilken transportväg som transportörerna väljer. Därför föreslår vi att tillståndet för Norviks hamn kompletteras med en begränsning av godsvolymerna till nuvarande nivå (t.ex. antal anlöp per vecka) fram till dess att Södertörnsleden väg 259 är färdigbyggd.


För

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Partiledare och fullmäktigeledamot
Per Ranch
Fullmäktigeledamot