Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!
Kan vi lita på befolkningsprognosen för Sorunda? Skillnaden mellan prognoserna är 2 300 invånare de närmaste åren!

Västerby 2021-11-01

Kan vi lita på befolknings­prognosen för Sorunda?

Skillnaden mellan prognoserna är 2 300 invånare de närmaste åren!

Bakgrund

År 2018 beställde vår kommun en befolknings­prognos för 2018 - 2028 från konsult­företaget Sweco1. I "Tabellbilaga 3 delområde", sida 28, redovisas de fyra församlingarna i vår kommun; Ösmo, Torö, Sorunda och Nynäshamn. Sorunda församling förväntas växa med 2 300 invånare. Av dessa är 400 barn i åldern 6-15 år, d.v.s. barn i skolåldern.

I vår kommuns befolknings­prognos från 20212, sida 21, redovisas församlingarna summariskt. Bl.a. konstateras att "Sorunda förväntas ligga kvar på en i stort sett oförändrad befolknings­nivå". Inga fakta, analyser eller bedömningar redovisas som styrker detta påstående.

Befolkningsutvecklingen styr all planering

All planering i vår kommun måste utgå från befolknings­utvecklingen. Vår kommuns verksamheter är nästan uteslutande inriktade på människor; barnomsorg, skola, äldreomsorg, familje- och individ­omsorg samt omsorg om dem med funktionsvariation. Därför är högkvalitativa befolknings­prognoser avgörande för att vår kommun ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot invånarna.

Sammanfattning

De stora skillnaderna mellan befolknings­prognoser skapar stor osäkerhet avseende investerings­behovet när det gäller förskolor, skolor, äldreboenden och särskilda boenden. Vi föreslår att vår kommun redovisar bakom­liggande orsaker till de stora skillnaderna som redovisas ovan när det gäller bedömningarna av befolkning­sutvecklingen i Sorunda. Vi föreslår också att vår kommun årligen uppdrar åt extern part att genom­föra befolknings­prognoser.

Mer information

Per Ranch

Välkommen att kon­takta Per Ranch via telefon, epost, Facebook... läs mer

 


1 Befolkningsprognos 2018-2028 Nynäshamns kommun... läs mer

2 Befolkningsprognos 2021-2030 Nynäshamns kommun... läs mer