Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

Kommunstyrelsens Fastighets- och investeringsutskott
Nynäshamns kommun

Västerby 2023-12-21

Särskilt yttrande angående “Fördjupad utredning, ny skola i Sunnerby”, KS/2021/0083/291-8

Sammanfattning

Vi har tagit del av ovanstående tjänsteutlåtande med tillhörande bilagor och bedömer att det finns brister i:

 1. beskrivning av kommundelen Sorunda och dess tätorter
 2. befolkningsprognosen
 3. ambitionsnivå avseende utpendling av elever
 4. resonemang rörande behov av högstadium
 5. uppskattat behov av idrottssal / idrottshall

Sammantaget bedömer vi att underlaget är bristfälligt och vi yrkar på återremiss för att åtgärda ovanstående brister.

Bakgrund

Kommundelen Sorunda har under lång tid visat upp en stark befolkningstillväxt och har över 6 000 invånare 2022.1 Samtidigt har skolorna i Fagervik och Stora 1 Vika lagts ned och högstadiet i Sunnerby har flyttats till Vansta. Sammantaget har mer än 450 utbildningsplatser försvunnit från kommundelen Sorunda sedan 2017.2 De två kvarvarande skolorna, Kyrkskolan och Sunnerbyskolan är belägna i tätorten Spångbro-Sunnerby. Kyrkskolan byggdes med traditionella metoder på 1950-talet och bedöms vara renoveringsbar. Dock bör en modern värmekälla ersätta befintlig ålderdomlig fossil värmekälla. Sunnerbyskolan byggdes på 1970-talet med vad som idag betecknas som en riskkonstruktion avseende fukt och mögel vilket innebär att rivning och nybyggnation är kostnadseffektivare och går snabbare att genomföra än renovering.

1. Brister i beskrivning av kommundelen Sorunda och dess tätorter

På sidan 1 första stycket läser vi:

    “Sorunda är en kommundel i Nynäshamns kommun. I kommundelen återfinns tätorterna Stora Vika, Sunnerby, Spångbro och Grödby. I Sorunda finns två grundskolor, Kyrkskolan F-2 och Sunnerbyskolan 3-6. Båda skolorna har stora renoveringsbehov, i synnerhet Sunnerbyskolan som idag delvis är avstängd till följd av fuktskador. Att driva två skolor på en mindre ort såsom Sorunda medför utmaningar både när det gäller kompetensförsörjning, pedagogik och kostnadseffektivitet.”

Sunnerby och Spångbro har växt ihop till en tätort och benämns Sunnerby-Spångbro av vår kommun. För tydlighetens skull föreslår vi att vår kommuns benämning används, det vill säga Sunnerby-Spångbro.

Sorunda benämns både som en kommundel och en tätort i citatet ovan. För tydlighetens skull föreslår vi att vår kommuns benämningar används, det vill säga Sorunda kommundel och Sunnerby-Spångbro tätort.

Vi undrar också över relevansen i påståendet att det är svårt att “driva två skolor på en mindre ort”. Vi bedömer att det är hela kommundelen Sorunda som är upptagningsområdet.

2. Brister i befolkningsprognosen

Vi finner inget stöd i vår kommuns befolkningsprognos3 för påståendet på sida 2 under ”3.1 Befolkningsprognos 2023”:

    “Enligt kommunens senaste befolkningsprognos, daterad 2023, kommer antalet invånare i kommundelen Sorunda i åldersspannet 6-12 år att minska.”

Vi begär att bakomliggande fakta för detta påstående redovisas. Vi konstaterar också att vår kommuns befolkningsprognos saknar antaganden om:

 1. generationsskiften i befintliga bestånd av permanentboenden
 2. permanentboende i fritidshusområden

Vi bedömer att ovanstående faktorer är av avgörande betydelse beträffande den befolkningsökning som nu sker i kommundelarna Sorunda och Ösmo. 4

Vi anser därför att det är mycket viktigt att vår kommun uppdaterar nuvarande befolkningsprognos med hänsyn till generationsskiften och permanentboenden i fritidshusområden.

3. Brister i ambitionsnivå

Vi bedömer att ambitionsnivån för dimensionering under “3.2 Elevutveckling och dimensionering” är för låg.

    “Historiskt sett är benägenheten till utpendling större i Sorunda än från exempelvis Nynäshamns tätort. I förstudien avseende skolplatser i Sorunda från 2021, kan utläsas att utpendlingen från kommundelen Sorunda till andra skolor är betydande och uppgår till cirka 20 procent i respektive årskurs.” Vid byggnation av en ny skola kan antagas att utpendlingen kommer att minska en aning, vilket bör tas höjd för i beräkningen.”

Självklart ska ambitionen vara att utpendlingen minskas betydligt genom att erbjuda både en utbildning av hög kvalitet och ett nytt, modernt skolhus med bra och tillgängliga fysiska och digitala lärmiljöer. Elever som pendlar ut från vår kommun redan i grundskolan kommer inte tillbaka till gymnasiestudier vilket innebär färre sökanden till Nynäshamns gymnasium.

4. Brister i resonemang kring behov av högstadium

Vi bedömer att betydligt fler elever på högstadiet skulle stanna i vår kommun, om det återigen fanns ett högstadium i Sorunda. Detta skulle minska vår kommuns kostnader för platsköp i andra kommuner. När högstadiet flyttades till Ösmo, blev det krångligare och betydligt längre restid för Sorundas högstadieelever. Det tar ungefär lika lång tid att åka till Ösmo som till en skola utanför vår kommun, vilket många då valde. Lärare, föräldrar och medarbetare inom Ung Fritid vittnar om att den sociala samhörighet, som fanns mellan högstadiets ungdomar när högstadiet låg i Sunnerbyskolan, helt har försvunnit sedan högstadiet flyttades till Ösmo. Detta är mycket allvarligt med tanke på de utmaningar som finns för våra ungdomar idag.

5. Brister i uppskattat behov av idrottssal/idrottshall

Om alla elever ska gå i den nya Sunnerbyskolan räcker det inte att undersöka behovet av idrottshall endast utifrån hur mycket Sunnerbyhallen är uthyrd. Kyrkskolans idrottssal hyrs också ut under kvällar och helger och även dessa uthyrningar måste räknas in i behovet av idrottssal, om inte Kyrkskolans idrottssal ska kunna användas i fortsättningen. Det är också viktigt att ta med i kalkylen att de yngre eleverna, F-2 har haft en idrottssal på nära avstånd i Kyrkskolan. Om Sunnerbyhallen också ska användas av eleverna i F-2 får dessa barn över 1,5 km fram och tillbaka till Sunnerbyhallen. Därför kan det finnas behov av en idrottssal i den nya skolbyggnaden, även om denna sal inte behöver ha samma storlek som Sunnerbyhallen. Med tanke på den omfattande byggnation som planeras i Ösmo, ställer vi oss mycket tveksamma till att det kommer att finnas utrymme för Sorundas barn, ungdomar och vuxna att få tid i den nya idrottshallen i Ösmo.

Yrkande

Med stöd av ovanstående yrkar vi på återremiss för att de brister som redovisats ovan ska åtgärdas enligt:

 1. beskrivning av kommundelen Sorunda och dess tätorter
 2. befolkningsprognos
 3. ambitionsnivå avseende utpendling av elever
 4. resonemang rörande behov av högstadium
 5. uppskattat behov av idrottssal / idrottshall

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 

 

Per Ranch
Ledamot i Kommunstyrelsens Fastighets och investeringsutskott

 

 

 

 

 

 


1 https://sorundanet.se/2023-11-06/i1.html
2 https://sorundanet.se/2019-11-02/
3 https://nynashamn.se/service/service-ovrigt/aktuellt/aktuellt/2023-05-22-ny-prognos-visar-att-befolkningen-okar-till-2032
4 https://sorundanet.se/2022-01-31/ och https://sorundanet.se/2022-06-02/
5 https://sorundanet.se/

Läs som PDF

Hämta och läs som PDF Här kan Du hämta hela dokumentet som PDF-fil… (läs mer)