Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

Debatt om Sunnerby förskola och Sunnerbyskolan!

Kommunfullmäktige 2019-10-17

Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2019 att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att verkställa ombyggnationerna av Sunnerbyskolan till förskola, matsal och verksamhetsanpassning och tilldelades en budgetram om 49 miljoner för att starta upp arbetet med detta.

Projekteringen visade på högre kostnader än ursprungligt och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen äskade mer medel till projektet. Ärendet återremitterades av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 21 januari 2020, § 10.

Förvaltningen har försökt besvara återremissen genom att presentera olika förslag. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har därefter fattat beslut om en ny inriktning av projektet, där en ny konceptförskola föreslås byggas istället för att bygga in förskolan i skolan. Barn- och utbildningsnämnden har tillstyrkt, BUN § */2020, miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag. Kommunfullmäktige föreslås besluta i enligheten med nämndens förslag.