Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!
Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Västerby 2021-05-19

Särskilt yttrande angående förslag om markanvisning på Nynäshamn 2:170 i stationsområdet

Bakgrund

Vi hänvisar till vårt tidigare yrkande i Kommunstyrelsen från 2020-09-24.

Vi anser att det först behövs en översiktlig plan för stationsområdet och gästhamnen. Den föreslagna markanvisningen vid stationsområdet riskerar att blockera framtida större, mer betydelsefull utveckling. Detta gäller inte minst då den politiska ledningen har aviserat att kommunen återigen ska väcka liv i den visionära stadsplan som vår kommun fick 2012 som gåva av Urban City Research i nom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Se även utredning från 2016: “Utvecklingen i Nynäshamns södra hamnområde på kort, mellan och l ång sikt”, KS/2016/0086/559-2, Diarienummer: MSN 2016/0039.

Yrkande

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi avslag till följande beslutssatser:

  1. Starta projektet “Publik verksamhet vid Nynäshamns stationsområde”
     
  2. Anordna en anbudsmarkanvisning utifrån de kriterier som redovisas i tjänsteskrivelsen
     
  3. Notera förvaltningens projektdirektiv.
     

 
 
 
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 
 
 
 
 
Per Ranch
Ersättare i kommunstyrelsen
i samhällsbyggnadsnämnden,
samt ledamot i kommunfullmäktige

 

Bilaga:
Yrkande angående förslag om markanvisning på Nynäshamn 2:170 i stationsområdet daterat 2020-09-24... läs mer