Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

Sorundanet genomför trafikräkning i Grödby

Bakgrund

P.g.a. den höjning av hastigheten som Nynäshamns kommun genomförde i Grödby tidigare under hösten samt avsaknaden av fakta om aktuella trafikflöden genomförde Sorundanet en trafikräkning från 2012-12-14 och till 2012-12-21.

TRAFIKFLÖDESKARTA Nynäshamn 2012-05-16

I bilagan “TRAFIKFLÖDESKARTA Nynäshamn” (Trafikverket 2012-05-16) framkommer att senaste redovisad mätning är gjord 2003 och den närmaste mätpunkten visar en årsdygnstrafik, ÅDT, om 360 fordon och med en felmarginal på +/- 33%. ÅDT är ett statistiskt trafikflöde baserat på stickprovsmätningar.

Resultat

Trafikräkningen visar på en årsdygnstrafik; ÅDT, om 681 fordon. Jämfört med 2003 kan konstateras att trafiken har ökat med ca 90%. Detta är inget som förvånar Sorundanet eftersom väg 73 har fått en ny attraktiv, sträckning med totalt fyra körfält och en högre tillåten hastighet. Även Segersängs by har byggts ut och detta kan ha genererat trafik till skola i Fagervik och arbetspendling mot Södertälje och Botkyrka kommun.

Förslag till aktiviteter

Väg 542 genom Grödby saknar både trottoar och belysning. Vägen är, speciellt vi snöfall, smal och krokig, och oskyddade trafikanter; barn, vuxna och gamla går och cyklar till och från sina hem och busshållplatser. Sorundanet föreslår att kommunen kraftfullt engagerar sig i trafiksäkerheten längs väg 542 och i synnerhet i samhället Grödby. Vi anser att kommunen bör utreda möjligheten till GC-väg, trottoar och belysning. Kommunal snöröjning främjar trafiksäkerheten och även det föreslås utredas.

Läs som PDF

Hämta och läs som PDF Här kan Du hämta hela mätningen som PDF-fil… (läs mer)